12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarHaciz KaldırmaHaczedilmezlik

İİK.nun 82/2.maddesinde, özür derecesi ne olursa olsun özürlüye ait motorlu araçların (otomobil) haczedilemeyeceğine dair yasal bir düzenleme yapılmamış bulunmasına

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2011/7964
KARAR NO : 2011/7497 Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Konya 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/02/2011
NUMARASI : 2011/110-2011/115
DAVACI : YAŞAR ALANLI
DAVALI : SERDAR ALTUNEL

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda; 5825 Sayılı 3.12.2008 tarihinde kabul edilen Engelliler Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1.maddesine göre TC adına 30.03.2007 tarihinde Newyork’ta imzalanan engellilerin hakkına ilişkin sözleşmenin onaylanmasını uygun bulan Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmede ve İİK.nun 82/2.maddesinde, özür derecesi ne olursa olsun özürlüye ait motorlu araçların (otomobil) haczedilemeyeceğine dair yasal bir düzenleme yapılmamış bulunmasına, mahcuz aracın; sakatların yer değiştirebilmesi ya da adı geçenlere hareket olanağı sağlanması için zorunlu olan, hareketli sandalye niteliğinde olmamasına, sermaye unsurunun ağırlık kazandığı ve lüks sayılan bir kara nakil vasıtası olmasına, bu nitelikteki bir ekonomik değerinin haczedilemeyeceğinin ileri sürülemeyeceğine, İİK.nun 82.maddesinde de aksine bir düzenlemenin olmamasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 17,15 TL onama harcının mahsubuna bakiye 1,25 TL harcın temyiz edenden alınmasına, 25/04/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu