12. Hukuk Dairesi2017 Yılıİpoteğin Kaldırılması (İİK.153)

İİK.nun 153. maddesi uyarınca ipoteğin kaldırılabilmesi için borçlu tarafından, ipotek akit tablosunda yer alan vade tarihinden talep tarihine kadar ana para ve eklentilerinin ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğü tarafından borçluya çıkartılacak muhtırada bu hususların gözetilip gözetilmediğinin de icra hakimince denetlenmesi gerekeceği

İİK.nun 153. maddesi uyarınca ipoteğin kaldırılabilmesi için borçlu tarafından, ipotek akit tablosunda yer alan vade tarihinden talep tarihine kadar ana para ve eklentilerinin ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğü tarafından borçluya çıkartılacak muhtırada bu hususların gözetilip gözetilmediğinin de icra hakimince denetlenmesi gerekeceği, o halde mahkemece, ipotek alacağına vade tarihinden itibaren yasal faiz oranlarına göre faiz hesaplanıp, ipoteğin temin ettiği toplam alacak miktarı belirlenmek suretiyle, borçlu tarafından yatırılan miktarın bu belirlenen meblağı karşılayıp karşılamadığı tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İpotek borçlusu tarafından maliki olduğu taşınmaz üzerinde ipotek alacaklısı lehine tesis edilen ipotek bedelinin depo edilip, alacaklıya muhtıra gönderildiği ancak muhtıraya itiraz edildiği beyan olunarak ipoteğin kaldırılması gerekçesiyle icra mahkemesine başvurulduğu; mahkemece, davacının davasının kabulüne ve anılan ipoteğin kaldırılmasına hükmedildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 153. maddesi uyarınca ipotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini ileri sürerek icra dairesine başvurup, ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. İcra dairesi alacaklıya on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesi için bir muhtıra tebliğ eder. Alacaklı bu sürede gelmez veya gelip de kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eder ve borçlu borcunu icra dairesine tamamıyla yatırırsa icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir.

İcra mahkemesince İİK’nun 153. maddesinde öngörülen koşulların oluşması halinde ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesi gereklidir. Buna göre ipoteğin kaldırılabilmesi için öncelikle ipotek akit tablosuna göre hesaplanacak alacak miktarının tam olarak icra veznesine yatırılması zorunludur.

Taraflar arasında Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tanzim edilen 04.09.1995 tarih ve 6013 yevmiye nolu ipotek akit tablosunun incelenmesinde; ipoteğin, 2.750 YTL bedelle, 12 ay vade ile düzenlendiği görülmüştür. Açıklanan bu niteliği itibariyle ipotek, kesin borç (karz) ipoteğidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 875. maddesi gereğince, kesin borç ipoteği, anapara yanında gecikme faizini de güvence altını alır. İpotek akit tablosunda yer alan iki yıllık süre, faiz ödenmeden geçecek zamanı ifade etmekte olup, bu dönemin geçmesinden sonra talep tarihine alacağa yasal faiz hesaplanması gerekir.

Bu durumda İİK.nun 153.maddesi uyarınca ipoteğin kaldırılabilmesi için borçlu tarafından, ipotek akit tablosunda yer alan vade tarihinden talep tarihine kadar ana para ve eklentilerinin ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğü tarafından borçluya çıkartılacak muhtırada bu hususların gözetilip gözetilmediği de icra hakimince denetlenmelidir. O halde mahkemece, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda ipotek alacağına vade tarihinden itibaren yasal faiz oranlarına göre faiz hesaplanıp, ipoteğin temin ettiği toplam alacak miktarı belirlenmek suretiyle, borçlu tarafından yatırılan miktarın bu belirlenen meblağı karşılayıp karşılamadığı tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Davalının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 01.03.2017 T. E: 2016/12227, K: 3025

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu