12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİpoteğin Kaldırılması (İİK.153)

İİK. 153 uyarınca, borçlunun ipoteğin kaldırılması talebini alacaklının veya mirasçılarının “ipotek bedelinin uygulanması gerektiğini” belirterek kabul etmeyebilecekleri-

İİK. 153 uyarınca, borçlunun ipoteğin kaldırılması talebini alacaklının veya mirasçılarının “ipotek bedelinin uygulanması gerektiğini” belirterek kabul etmeyebilecekleri-

I. DAVA

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; ilgililerin gerekli tebligatlar yapılmasına rağmen parayı alıp ipoteği terkin etmediklerini, ipoteğin sona erdiğini belirterek taşınmaz üzerindeki ipoteğin İİK 153. maddesine göre kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Alacaklılar cevap dilekçesi sunmamıştır.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararında; alacaklı mirasçılarının ipotek bedelinin uyarlanması gerektiğinden bahisle davacının talebini kabul etmediği, ihtilafın çözümlenmesinin yargılamayı gerektirdiği belirtilerek talebin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Borçlu istinaf başvurusunda; bilirkişi raporu ile hesaplanan ipotek bedelinin icra dosyasına depo edildiğini, daha evvelce aynı konu hakkında verilen red kararlarının yerine getirildiğini, ipotek bedelinin güncel değerlere göre hesaplattırıldığını, ancak alacaklıların ipotek bedelini tahsil etmedikleri gibi ipoteği de terkin etmediklerini, ipoteğin sona erdiğini beyanla İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılmasına, işin esasına girilerek yargılama yapılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; ipotek alacaklılarının ipotek bedelinin günün koşullarına uyarlanması gerektiği sebebiyle ipoteği çözmekten ve parayı almaktan imtina ettiği, İlk Derece Mahkemesinin talebin reddine ilişkin kararı isabetli olduğu belirtilerek ipotek borçlusunun istinaf talebinin esastan reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Borçlu temyiz başvurusunda; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması ve davanın kabulüne karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık İİK’nın 153. maddesi uyarınca ipoteğin terkinine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK’nın 153. maddesi

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup borçlunun temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

22.05.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 22.05.2023 T. E: 2022/11497, K: 3574

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu