103 Davet Kağıdı12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİhalenin FeshiTebligat

İhalenin feshini talep eden kişinin, diğer ilgililere çıkartılan tebligat usulsüzlüklerini ileri süremeyeceği, 103 davetiyesinin usulüne uygun tebliğ edilip edilmediği şikayetinin de ihalenin feshine konu edilemeyeceği,

12. Hukuk Dairesi         2022/12681 E.  ,  2023/21 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki ihalenin feshine ilişkin şikayet nedeniyle yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.
Kararın şikayetçi borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince İlk Derece Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi borçlu tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacı şikayetçi vekili dava dilekçesinde; taşınmazın kıymet takdirinin düşük belirlendiği, kıymet takdiri raporu ve satış ilanının usulüne uygun şekilde ilgililere tebliğ edilmediği, ihale bedellerinin taşınmazın tahmini kıymetinin %50’si ile satış masraflarını karşılamadığını belirterek ihalenin feshine karar verilmesini talep etmiştir.
II. CEVAP
Davalı … vekili cevap dilekçesinde; davacı tarafın iddialarının hiçbir yasal ve haklı dayanağının bulunmadığını, satışa hazırlık işlemlerinde herhangi bir eksiklik veya usulsüzlüğün bulunmadığını, dosya kapsamında yapılan tüm tebligatların usulüne uygun olduğunu, davanın reddine, davacının ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına mahkum edilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikayetlerin ihalenin feshinin konusu olamayacağı, ihalenin feshini talep eden kişinin, diğer ilgililere çıkartılan tebligat usulsüzlüklerini ileri süremeyeceği, 103 davetiyesinin usulüne uygun tebliğ edilip edilmediği şikayetinin de ihalenin feshine konu edilemeyeceği, icra dosyasından davacı/borçlu şirkete çıkartılan kıymet takdiri raporu ile satış ilanı tebligatlarının şirketin yetkilisine usulüne uygun bir şekilde teslimedildiği de anlaşılmakla tüm bu nedenlerle ve resen araştırılacak başkaca fesih sebebi bulunamamakla ihalenin feshi yönündeki şikayetin reddine ve ihâle bedelinin %10’u oranında para cezasının hazine yararına davacıdan tahsiline karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Dava dilekçesini tekrarla, taşınmazın kıymet takdiri raporunda niteliği tarla olarak geçmekte ve imar planı bulunmadığını, satış ilanında ise imarlı arsa vasfında belirtildiğini, Yargıtay kararlarında taşınmazın daha yüksek bedelle satılmasına engel olabilecek bu farklılığın varlığı durumunda arttırmaya hazırlık aşamasındaki ve satılan malın esaslı niteliklerindeki hata söz konusu olduğunda ihalenin feshi sebebi olacağına hükmetiğini belirterek yerel mahkeme kararının kaldırılarak ihalenin feshine karar verilmesini talep etmiştir.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, ihaleye konu, … İli, … İlçesi, … Mah., … Mevkii, 105 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmazın muhammen bedeli 700.000,00 TL olup, ihale bedeli 805.000,00 TL olmakla; muhammen bedelin üzerinde satış gerçekleşmiş olduğundan, davacı borçlunun ihalenin feshini istemekte hukuki yararı bulunmadığı anlaşılmakla, mahkemece davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin esastan reddi ile davacı aleyhine para cezasına hükmedilmesi doğru görülmediğinden, re’sen gözetilen sebeplerle İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılmasına, davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine, dava usulden reddedildiğinden davacı aleyhine para cezasına hükmolunmamasına, karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlu vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Satışa hazırlık, ilan ve ihale aşamalarının usul ve yasaya aykırı olduğu, takip dosyası kapsamında gerek 103 davetiye gerekse kıymet takdiri raporunun usulüne tebliğ edilmediği, satış ilanın da taşınmazın diğer hissedarlarına tebliğ edilmediğini, davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kararın bozulmasını talep etmiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, ihalenin feshi istemine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
İİK’nın 134/8. maddesinde; “İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur” düzenlemesi yer almaktadır.
İİK’nın 134. maddesinin 8. fıkrası; ihalenin feshini talep eden ilgilinin, fesih nedeni olarak gösterdiği yolsuzluk sonucunda kendi yararının çiğnenmiş olduğunun ispatı gerektiğini açıkça hükme bağlamıştır.
3. Değerlendirme
Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup … (vekilince/tarafından) temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
VI. KARAR
Yukarıda açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,
Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,
Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
09.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu