12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİhalenin Feshi

İhale konusu taşınmazların köyde olması sebebiyle, köyde ilan edilmesi, talep ve talibi arttırabileceğinden ve dolayısıyla taşınmazın gerçek değeri üzerinden satılması imkanını sağlayacağından, bu ilanın tarafların menfaatine uygun olduğunun kabulü gerekir. 

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2023/1031
KARAR NO: 2023/5731
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 01.12.2022
NUMARASI : 2022/1685-2022/1870
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı/borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi borçlunun, sair fesih iddialarının yanısıra satışın köyde  ilan edilmediğini ileri sürerek tapunun 7 ve 16 parsellerinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin ihalelerin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesince, şikayetin reddi ile birlikte şikayetçi aleyhine ihale bedeli üzerinden %1 oranında para cezasına hükmedildiği, kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, başvurunun kabulü ile mahkeme kararı kaldırılarak yeniden hüküm kurulmak suretiyle, şikayetin reddine ve şikayetçi aleyhine ihale bedeli üzerinden %5 oranında para cezasına hükmedilmesine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği görülmüştür.
İhale tarihi itibariyle uygulanması gereken, İİK’nın 126/2. maddesinde ilanın, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılacağı düzenlenmiştir. Yine aynı maddenin son fıkrasının göndermesi ile taşınmaz satışlarında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 114/2. maddesi gereğince, ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ile gazete ile yapılıp yapılmayacağı, icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatine uygun olacak şekilde tespit edilir.
Somut uyuşmazlıkta; ihaleye konu 7 ve 16 parsel numaralı taşınmazların, tapuda Sivas ili, ……ilçesi, K.. Köyü, K……..Mevkii olarak kayıtlı olup, sırasıyla, 2 katlı betonarme çiftlik binası, ahır ve tarla ile arsa vasfında olduğu, satışa esas kıymet takdir raporuna göre, çiftliğin bazı kısımlarının 16 parsel numaralı taşınmazın üzerinde olduğu görülmekle birlikte, 01.10.2020 tarihli satış kararında, satış ilanının, yurt genelinde yayın yapan gazetelerden birinde, Yıldızeli Adliyesi İcra Müdürlüğü ilan panosu ile Adalet Bakanlığı e-satış sitesinde online olarak yapılmasına karar verilmiş ise de, köyde ilan yapılmasına dair bir karar alınmadığı ve satışın köyde ilan edilmediği  anlaşılmıştır.
Satış dosyasının incelenmesinden; 1.593.230,39 TL ve 44.530,23 TL muhammen değerli taşınmazların, 24.11.2020 tarihli 1. artırmalarda sırasıyla, alacaklı bankaya alacağa mahsuben 800.000,00 TL ve 27.000,00 TL bedellerle ihale edildiği ve alacaklıdan başka bir katılımcı bulunmadığı görülmüştür.  İhale konusu taşınmazların köyde olması sebebiyle, köyde ilan edilmesi, talep ve talibi arttırabileceğinden ve dolayısıyla taşınmazın gerçek değeri üzerinden satılması imkanını sağlayacağından, bu ilanın tarafların menfaatine uygun olduğunun kabulü gerekir. 
O halde mahkemece, şikayete konu taşınmazların düşük bedelle ihale edilmiş olmaları ve  ihaleye alacaklıdan başka katılan olmaması hususlarının, yapılan satış ilanlarının yetersiz olduğunu ortaya koyduğunun kabulü ile ihalelerin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 01.12.2022 tarih ve 2022/1685 E. – 2022/1870 K. sayılı kararının, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 373/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 05.10.2023 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.
Üye Dr. Ş K’in Karşı Oy Yazısı;
İİK’nın 126/son fıkrasının göndermesi ile taşınmazın satışlarında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 114/2 maddesi gereğince ilan şekli, artırmanın tarih, yer ve günü ile gazete ile yapılıp yapılmayacağı, icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatine uygun olacak şekilde tespit edilir. Satılan taşınmazlar 7 ve 16 parsel numaralı taşınmazların üzerinde 2 katlı betonarme çiftlik binası, ahır ve tarla ile arsa vasfında olduğu, çiftliğin bazı kısımlarının 16 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunduğu, satış ilanının yurt genelinde yayın yapan gazetelerden birinde Yıldızeli Adliyesi icra müdürlüğü panosu ile Adalet Bakanlığı e-satış sitesinde online olarak yapıldığı görülmektedir.1.593.230,39 TL muhammen bedelli taşınmazın 800.000 TL’ye, 44.530,23 TL muhammen bedelli taşınmazın 27.000 TL bedellerle ihale edildiği görülmektedir. Dairemizin süreklilik arz eden içtihatlarımıza göre köyde ilanın yapılması ancak köy halkından olan kişilerin köydeki tarlaları alması söz konusu olacak ise zorunludur. Bu halde köyde ilan yapılmaması fesih sebebi oluşturmaktadır. Somut olayda ihalenin feshine konu taşınmazlar köy sınırları içinde bulunmakla birlikte gerek muhammen değerinin yüksekliği gerekse tarla niteliğinde olmayıp her yerden alıcı çıkabilecek çiftlik niteliğinde olması ve icra müdürlüğünce de köyde ilan kararı alınmadığı için köyde ilan yapılmaması ihalenin feshi için yeterli bir sebep olarak görülemez. İcra Mahkemesi kararının istinaf istemi üzerine esastan ret kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanması yerine köyde ilan yapılmadığı gerekçesi ile ihalenin feshi yönündeki bozma görüşüne katılamıyorum.05.10.2023

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu