Diğer Örnek ve FormlarSitemizce Yapılan Çalışmalar

İcra ve İflas Kanundaki Süreler

İCRA VE İFLAS KANUNUNDAKİ SÜRELER
KANUN Süre Açıklaması Kanuni Süresi Gün/Hafta
İcra ve İflas Kanunu İlamsız İcra Takibi İtiraz – Ödeme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte İTİRAZ Süresi 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte ÖDEME Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu Kiralanan Taşınmazın KiRA Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliyesine İlişkin Takipte İTİRAZ Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu Kiralanan Taşınmazın Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliyesine İlişkin Takipte ÖDEME Süresi 30 Gün
İcra ve İflas Kanunu Kiralanan Taşınmazın KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ Nedeniyle Tahliyesine İlişkin Takipte ÖDEME Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu Kiralanan Taşınmazın KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ Nedeniyle Tahliyesine İlişkin Takipte İTİRAZ Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İlamlı Takipte Ödeme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte İTİRAZ Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte ÖDEME Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İLAMLI Takipte ÖDEME Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İLAMSIZ Takipte İTİRAZ süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İLAMSIZ Takipte ÖDEME süresi 30 Gün
İcra ve İflas Kanunu İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İLAMLI Takipte ÖDEME süresi 30 Gün
İcra ve İflas Kanunu Genel İflas Yoluyla Takipte İTİRAZ Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu Genel İflas Yoluyla Takipte ÖDEME Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takipte İTİRAZ Süresi 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takipte ÖDEME Süresi 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu Taşınır Satış İsteme Süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu Taşınmaz Satış İsteme Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İhalenin Feshi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK 9 Para ve Değerli Eşyanın Tevdi Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 52 Borçlunun Ailesinden Birinin Ölmesi Halinde Takibin Tatil Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 53/I Tereke Borçlarında -Ölüm Nedeniyle- Takibin Tatil Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 61/I Borçluya Ödeme Emri Gönderme Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 61/II Alacaklıya, Takibe İtiraz Edildiğinin Bildirilme Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 65/II Gecikmiş İtirazda Bulunma Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 75/I Mal Beyanında Bulunma Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 79/I Hacze Başlama Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 88/VII Kolluk Kuvvetlerinin, Araçları İcra Müdürlüklerine Teslim Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 89/V Gecikmiş İtirazda Bulunma Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 96/II İstihkak İddiasına İtiraz Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 103 Haciz Tutanağının Davet Üzerine İnceleme Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 104/III Hacze İştirak Halinde Davet Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 128/I Mükellefiyet Listesine İtiraz Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 133/I 2.İhale Alıcısına Teklif Verilme Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 168/I-VI Kambiyo Ödeme Emrine İtirazın Reddedilmesi Halinde Mal Beyanında Bulunma Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 262/II İhtiyati Haciz Tutanağının Tebliğ Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 276/II Kiralanan Taşınmazda Tahliye Sırasında 3.Kişi ile Karşılaşılması Halinde Tahliyeyi Erteleme Süresi 3 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 26/IV Taşınmazların Tahliye ve Tesliminde, Taşınmaz İçinde Bulunup da İlama Dahil Olmayan Eşyanın Borçlu tarafından, İcra Dairesinin teslim ettiği yerden veya alacaklıdan alınma Süresi 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 114/IV Taşınır Satışlarında, 2.İhale de Elektronik Ortamda Teklif Verme Süresinin Başlangıcı 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 126/IV Taşınır Satışlarında, 2.İhale de Elektronik Ortamda Teklif Verme Süresinin Başlangıcı 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 168 Kambiyo Takiplerinde, Senet Niteliğine – Borca – İmzaya Süresi 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 171 Kambiyo İflas Takiplerinde Ödeme – İtiraz – Şikayet ve Borçlunun İflasını İsteme Süresi 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 172 Kambiyo İflas Takiplerinde İitraz ve Şikayet Süresi 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 173/I Kambiyo İflas Takiplerinde İtiraz ve Şikayetlerin İcra Dairesine Bildirilme Süresi 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 286/II Konkordato müddetinin kendiliğinden kalkma süresi 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 352/I İcra Mahkemesinin Duruşma Yaptığı Durumlarda İcra Suçları Hakkında Karar Verme Süresi 5 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 16/I İşlem Şikayet Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 24/I İlamda Hükmolunan Menkulü Teslim Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 25/I İlamda Hükmolunan Çocuğu Teslim Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 26/I İlamda Hükmolunan Gayrimenkulü Teslim Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 29/II Gayrimenkulde Bulunan 3.Kişiye Tanınan Dava Açma Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 31/I Kaldırılmasına veya Yerine Getirilmesine Hükmolunan İrtifak Haklarına İlişkin İlamların Yerine Getirilme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 31/a Geminin Teslimini İsteme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 32 Para ve Teminat Hakkındaki İlamlarda Borcun Ödenme ve Teminat Verilme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 33/I İlamlı Takiplerde İcranın Geri Bırakılmasını İstemi Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 33 a/II İlamın Zamanaşımına Uğramadağı Konusunda Genel Mahkemede dava açma süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 60 Genel Haciz Yoluyla Takipte İmzaya İtiraz – Mal Beyanında Bulunma – Ödeme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 62/I Genel Haciz Yoluyla Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 65/V Gecikmiş İtirazda – Mazeretin Kabulü Kararından İtibaren İtirazın Kaldırılmasını veya İtirazının İptalini İsteme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 69/II Borçtan Kurtulma Davası açma Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 77 Sonradan Kazanılan Malların Beyan Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 89/II Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 89/III 1 ve 2. Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 96/III Borçlu veya 3.Kişinin İstihkak İddiasında Bulunma Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 97 3.Kişinin İstihkak Davası Açma Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 101 Hacze İştirak Taleplerine İştirak Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 118 Taşınırlarda Satış Bedelinin Ödenme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK 126 Düzeltme İlan Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 128 a/I Kıymet Takdiri Şikayet Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 133/I 2.İhale Alıcısının Teklifi Kabul Etmemesi Halinde Yeniden Yapılacak İhalenin İlan Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 134/II İhalenin Feshini İsteme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 135/I İhale Edilen Taşınmazın Alıcı Adına Tapuya Tescil Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 142/I Sıra Cetveline İtiraz Davası Açma Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 146/2 Taşınır Rehin Takibinde İtiraz Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK 147 Taşınır Rehni Takiplerinde Mal Beyanında Bulunma Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 149 a/I İlamlı İpotek Takiplerinde İcranın Geri Bırakılmasını İsteme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 150 İlamsız İpotek Takiplerinde Ödeme Emrine İtiraz Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 155 İflas Yoluyla Takiplerde Ödeme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 158/II Depo Kararının Yerine Getirilme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 173/III İflas Davasında, borcun yatırılması için borçluya tanınan süre 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 221/IV İflas Bürosunun İşlemlerine Karşı Şikayet Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 223/III İflas İdaresi Toplantıları için Çağrı Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 223/V-1 İflas İdaresinin Alacaklılar Toplantısının Kararlarına Karşı, İcra Mahkemesine Şikayet Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 225 İflasta Alacaklılar Toplantısının Kararlarına Karşı Şikayet Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 228/II İflas İdaresinin, 3.Kişinin İstihak İddialarını Reddetmesi Halinde, İstihkak Davası açması için 3.Kişiye Verdiği Süre 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 264/I İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 264/II İhtiyati Haciz Sonrası Esas Takibe İtiraz Edilmesi Halinde İtirazın Kaldırılması veya İtirazın İptali Davası Açma Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 265/I İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 265/II 3.Kişilerin İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 267/II İhtiyati Haciz Kararından Sonra İflas Yolu ile Takibe Başvurulması Halinde İtirazın Kaldırılmasını İsteme Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 267/III İhtiyati Haciz Kararından Sonra İflas Yolu ile Takibe Başvurulması ve Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde İflas Davası Açma Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 269/II Temerrüt Nedenine Dayalı İlamsız Tahliye Takiplerinde Ödeme Emrine İtiraz Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 272/III Tahliye Emrine İtiraz Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 274/I Tahliye Emrine İtiraz Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 358/III Yedieminlerin, İcra Dairesinin Tazmin Kararına Karşı İcra Mahkemesine Şikayet Süresi 7 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 355 Borçlunun Maaş ve Ücretlerinin Haczedildiğinin, İlgili İcra Dairesine Bildirilme Süresi 1 Hafta
İcra ve İflas Kanunu İİK. 18/III İcra Mahkemesinde Duruşma Yapılmayan İşlerde Karar Verme Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 114 Taşınır Satışlarında Elektronik Teklif Verme Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 164 İflas Kararına Karşı İstinaf Yoluna Başvurma Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 130 Gayrimenkullerde Satış Bedelini Ödeme Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 133 Taşınmaz İhale Bedelinin Yatırılmas Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 134 İhalenin Feshine İlişkin Şikayetlerde Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verme Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 164 İflas Kararının Temyiz Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 168 Kambiyo Takiplerinde Ödeme Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 168 Kambiyo Takiplerinde Mal Beyanında Bulunma Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 194 İflasta Hukuk Davalarında Durma Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 219 Adi Tasfiyenin İlan Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 219/II-5 İflasın Adi Tasfiyesinde İlk Alacaklılar Toplantısının Yapılacağı Süre 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 220 Reddedilen Miraslarda Alacaklıların Kayıt Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 249 Pay Cetveli ile Son Hesabın İflas Dairesine Bırakılma Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 261 İhtiyati Haciz Kararının İnfazını İsteme Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 269 c/III Tahliye Kararının İnfazı İçin Geçmesi Gereken Süre 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 271/I Kiralanandan Kaçırılan Eşyayı Geri İsteme Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 286/III Konkordato Talebinin Reddi Kararının Temyiz Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 287/I Konkordato Mühletine İtiraz Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 291/III İlgililerin Konkordato Komiseri tarafından kıymet takdiri edilen rehinli malların kıymetinin yeniden takdirini isteme süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 292/II Konkordato da Alacaklıların Belgeleri İnceleyebilme Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 294/III Konkordatoya Katılma Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 295/II Konkordatoya Muvafakat Etmiş Alacaklıların Müşterek Borçlu ile Borçlunun Kefillerine Haber Verme Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 296/I Konkordatoya İlişkin dosyanın komiserce mühkemeye sunulma süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 299 Konkordato hakkında verilen kararı temyiz süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 301/I Konkordatonun reddinden sonra iflasa karar verme süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 302 Konkordato alacaklıları itiraza uğramış alacaklılara tanınan dava açma süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 307/II Konkordatonunun Feshi Talebi üzerine Mahkemece Verilecek Kararı Temyiz Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 309 h Kon. Tasfiye Memurlarının Hazırlıdğı Pay Cetvelinin, İflas Dairesinde incelenmek için hazır bulundurulma süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 320/I Fevkalade Mühlet Kararının Temyiz Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 363/II İcra Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 366/III İcra Mahkemesinin Hukuk Kararlarına Karşı, Karar Düzeltme İsteminde Bulunma Süresi 10 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 44/I Ticareti Terk Edenlerin Durumu Ticaret Siciline Bildirme Zorunluluğu Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 68 b/I Borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 89/III 3.Haciz İhbarnamesi üzerine Menfi Tespit Davası Açma Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 126/III-4 İpotek Sahibi Alacaklıların ve Diğer İlgililerin, Taşınmaz Üzerindeki Haklarını, Gayrimenkul Satış İlanı Üzerine İcra Dairesine Bildirme Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 135/II İhale Edilen Taşınmazda Bulunan Kişilerin Zorla Çıkarılma Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 146/1 Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Ödeme Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 153/1 İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan Kaçınması Halinde, İpotek Bedelini İcra Dairesinden Alması ve İpoteği Çözmesi İçin Kendisine Verilen süre 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 158/1 Genel İflas Yolu İle Takiplerde İflas Talebine Diğer Alacaklıların İtiraz Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 173/II Kambiyo İflas Takibinde, İflas Talebine Diğer Alacaklıların Müdahale ve İtiraz Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 178/II Borçlunun Doğrudan Doğruya İflas Talebine Alacaklıların İtiraz Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 235/I İflas Sıra Cetveline İtiraz Davasının Açılma Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 270/II Hapis Hakkı Kullanımı Sonrası Rehin Takibine Geçme Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 366/I Temyiz/İstinaf İncelemesi Yapılma Süresi 15 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 89/III 3.Kişinin 3.Haciz İhbarnamesi Üzerine Menfi Tesbit Davası Açtığına İlişkin Belgeyi İcra Müdürlüğüne Verme Süresi 20 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 218/II İflasın Basit Tasfiyesinde Alacakların -Asgari-Bildirilme Süresi 20 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 237/II İkinci Alacaklıların Toplantısının Yapılacağı Tarihin Önceden İlan Süresi 20 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 292/I Konkordato da alacaklıların, alacaklarını bildirmeye davet süresi 20 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 68 b/II Hesap Özetine İtiraz Süresi 1 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 94/III Borçlunun Zilyet Olduğu ve Olağanüstü Zamanaşımı ile İktisap Ettiği Gayrimenkul Hakkında Tescil Davası Açmak üzere Alacaklıya Verilen Süre 1 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 126/II Taşınmaz Satışlarında Artırma İlan Süresi 1 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 157 Geri Alınan İflas Talebinin Yenilenme Süresi 1 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 242/I İflasın Tasfiyesi Sırasında Satılacak Taşınmazın İlan süresi 1 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 264/III Alacak Davasında Verilen İhtiyati Haciz de Takip Talebinde Bulunma Süresi 1 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 272/I Tahliye Emri Göndederek Takipte Bulunma Süresi 1 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 336 İflasın Açıldığına Dair İlandan Sonra Müflisin Mallarını İflas İdaresi Emrine Verme veya Müflise olan Borçları Bildirme Süresi 1 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 26/IV Taşınmazların Tahliye ve Tesliminde, Taşınmaz İçinde Bulunup da İlama Dahil Olmayan Eşyanın Borçlu tarafından, İcra Dairesinin teslim ettiği yerden veya alacaklıdan alınma Süresi 30 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 149/II İlamlı İpotek Takibinde Ödeme Süresi 30 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 149 b/I-1 İlamsız İpotek Takibinde Ödeme Süresi 30 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 217 Tasfiyenin Tatil İlanında Yer Alan Süre 30 Gün
İcra ve İflas Kanunu İİK. 44/III Ticareti Terk Eden Tacirlerin Haczi Kabil Malları Üzerinde Tasarrufta Bulunma Süresi 2 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 44/V Ticareti Terk Eden Tacirlerin Temlik Hakkının Sınırlanması Konusunda Sicile Verilen Şerh Süresi 2 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 84 Yetişmemiş Mahsullerin Haczedilebilme Süresi 2 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 112/I Taşınır Malların, Satış Talebinden İtibaren Satılma Süresi 2 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 218/II İflasın Basit Tasfiyesinde Alacakların -Azami-Bildirilme Süresi 2 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 287/VI Konkordato Mühletinin Uzatılma Süresi 2 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 303/III Konkordatonun Tasdikinden Sonra, Görevli Kişinin Borçlunun Durumu Hakkında Mahkemeye Rapor Verme Süresi 2 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 111/II Borcun -Azami- Taksitle Ödenme Süresi 3 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 123 Satışı Talep Edilen Gayrimenkullerin Satışını Yapma Süresi 3 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 208/III İflas İdaresince, İflas Tasfiyesinin Yapılma Şekli Hakkında Karar Verme Süresi 3 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 232 İflas İdaresi Tarafından, Sıra Cetvelinin Düzenleme Süresi 3 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 280/III Ticari İşletmenin Devredileceğinin Alacaklılara Bildirim Süresi 3 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 287/II Konkordato Mühlet Süresi 3 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 347 İcra Mahkemesince Bakılan Suçlarda Şikayet Süresi 3 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 163/II İflas Defterinin Hüküm Süresi 4 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 327/I Fevkalade Mühletin Uzatılma Süresi 4 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 68/I İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasını İsteme Süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 68 a/I İtirazın Geçici Olarak Kaldırılmasını İsteme Süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 106/1 Taşınır Malların Satışını İsteme Süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 150 e/I Taşınır Rehninin Satışını İsteme Süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 169 a/III Kambiyo Takiplerinde, Borca İtiraz Aşamasında “İcranın Geçici Olarak Durdurulmasına” Karar Verilmesi Üzerine, Alacaklının Tekrar İcra Mahkemesinde dava Açma Süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 256 İflasın Tasfiye Süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 269/III Temerrüt Nedeniyle Tahliye Takiplerinde İtirazın Kaldırılmasını İsteme Süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 269 a Temerrüt Nedeniyle Tahliye Takiplerinde, Tahliye İsteme Süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 285/V Konkordatonun feshi halinde, konkordato bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri gösterme süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 309 g/II Mal Varlığı Terki Suretiyle Konkordato da, Konkortado Tasfiye Memurlarının, Rehinli Alacaklıya, Rehni Paraya Çevirmesi İçin Verdiği Süre 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 318/I Fevkalade Mühlet Süresi 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 329/II Fevkalede Mühletin Bitmesinden İtibaren, Yeniden Fevkalade Mühlet Verilemeyecek Süre 6 Ay
İcra ve İflas Kanunu İİK. 7/I Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açma Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 44/II Ticareti Terk Eden Tacirler Hakkında İflas Yoluyla Takipte Bulunma Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 67/I İtirazın İptali Davası Açma Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 72/VII İstirdat Davası Açma Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 78/II Haciz İsteme Hakkının Düşme Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 125/II İpotekli Borçlarda Alacaklıların Müracaat Hakkının Mahfuz Tutulduğunu Bildirim Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 134/VII İhalenin Feshini -azami- İsteme Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 143/III Aciz Vesikasına Dayalı Takipte Bulunma Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 143/VI Borçlunun Mirasçılarının “Aciz Belgesine Bağlanmış Borcun Zamanaşımına Uğradığı” İleri Sürme Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 150 e/I Taşınmaz Rehninin Satışını İsteme Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 152/III Rehin Açığı Belgesine Dayalı, Takipte Bulunma Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 156/IV İflas Yoluyla Adi Takipte, İflas İsteme Hakkının Bağlı Olduğu Hak Düşürücü Süre 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 179 b/IV İflasın Erteleme Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 285/V Konkordato Mühleti Verilmemesi Halinde, Konkordato Bilançosunda Yazılı Mal ve Kıymetleri Gösterme Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 347 İcra Mahkemesince Bakılan Suçlarda -Azami- Şikayet Süresi 1 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 128 a/I Kesinleşmiş Kıymet Takdiri Geçerlilik Süresi 2 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 259/IV İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası Açma Süresi 2 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 280/I Zarar Verme Kasdından Dolayı İptalde, Borçlu Aleyhine Haciz veya İflas Yoluyla Takipte Bulunma Süresi 5 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 284 Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü Süre 5 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 309 i/II Mal Varlığı Terki Suretiyle Konkordato da Hak Sahipleri Tarafından Tahsil Edilme Süresi 5 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 7/I Devlet Aleyhine Tazminat Davası Azami Açma Süresi 10 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 39/I İlama Dayalı Takiplerin Zamanaşımı Süresi 10 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 111/III Borcun, Azami Taksitle Ödenme Süresi 10 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 362 İcra Dairesince Saklanmakta olan para ve eşyaları talep hakkının bağlı olduu zamanaşımı süresi 10 Yıl
İcra ve İflas Kanunu İİK. 143/VI Aciz Belgesine Bağlanmış Borçların Zamanaşımına Uğrama Süresi 20 Yıl

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu