Haciz&MuhafazaYargıtay Kararları

İcra Müdürlüğünün Haciz İhbarnamesi Talebinin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Hakkı Olmaması

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/3856
K. 2016/19090
T. 19.9.2016

* İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN HACİZ İHBARNAMESİ TALEBİNİN YERİNE GETİRİLMESİ KONUSUNDA TAKDİR HAKKI OLMAMASI (Alacaklının İcra Müdürlüğüne Başvurarak Borçlunun Annesine Haciz İhbarnamesi Gönderilmesini TaleP Ettiği/İstemin İcra Müdürlüğünce “Borçlunun Annesi Alelade Bir Üçüncü Kişi Olmadığından Gönderilecek Haciz İhbarnamelerinin Aile Bireylerini Küçük Düşüreceği” Gerekçesiyle Reddedildiği – İcra Memurunun Taktir Hakkı Olmadığından Şikayetin Kabulü İle Müdürlük Kararının Kaldırılacağı)

* İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN BORÇLUNUN ANNESİNE HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ TALEBİNİ REDDETMESİ (Şikayet/Mahkemece Borçlunun Annesinin Alelade Bir Üçüncü Kişi Olmadığı Akrabalar Arasında Sarih Bir Hukuki İşlemin Varlığını İspat Külfetinin İddia Edene Ait Olduğu Gerekçesiyle Şikayetin Reddine Karar Verildiği – Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Bakımından İcra Memurunun Bu Hususta Taktir Hakkı Olmadığı/Mahkemece Şikayetin Kabulü İle Yasaya Aykırı Müdürlük Kararının Kaldırılması Gerektiği)

* KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İCRA TAKİBİ (Alacaklının İcra Müdürlüğüne Başvurarak Borçlunun Annesine Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Talebinde Bulunduğu/İstemin İcra Müdürlüğünce “Borçlunun Annesi Alelade Bir Üçüncü Kişi Olmadığından Gönderilecek Haciz İhbarnamelerinin Aile Bireylerini Küçük Düşüreceği” Gerekçesiyle Reddine Karar Verildiği Şikayet Üzerine Mahkemece Şikayetin Reddine Karar Verildiği – Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Bakımından İcra Memurunun Bu Hususta Taktir Hakkı Olmadığı)

2004/m.89

ÖZET : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte alacaklının icra müdürlüğüne başvurarak borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulunduğu, söz konusu istemin icra müdürlüğünün “borçlunun annesi alelade bir üçüncü kişi olmadığından gönderilecek haciz ihbarnamelerinin aile bireylerini küçük düşüreceği” gerekçesiyle reddine karar verildiği bu kararın şikayet edilmesi üzerine mahkemece borçlunun annesinin alelade bir üçüncü kişi olmadığı, akrabalar arasında sarih bir hukuki işlemin varlığını ispat külfetinin iddia edene ait olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür. İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen “haciz ihbarnamesi” gönderilmesi kanunun emreden hükmü olup alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup icra memurunun bu hususta taktir hakkı yoktur. Kaldı ki üçüncü kişi, haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahiptir.Mahkemece şikayetin kabulü ile yasaya aykırı müdürlük kararının kaldırılması gerekirken şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte alacaklının icra müdürlüğüne başvurarak borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulunduğu, söz konusu istemin icra müdürlüğünün 06.11.2015 tarihli kararıyla ve “borçlunun annesi alelade bir üçüncü kişi olmadığından gönderilecek haciz ihbarnamelerinin aile bireylerini küçük düşüreceği” gerekçesiyle reddine karar verildiği bu kararın şikayet edilmesi üzerine mahkemece borçlunun annesinin alelade bir üçüncü kişi olmadığı, akrabalar arasında sarih bir hukuki işlemin varlığını ispat külfetinin iddia edene ait olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen “haciz ihbarnamesi” gönderilmesi kanunun emreden hükmü olup alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup icra memurunun bu hususta taktir hakkı yoktur. Kaldı ki üçüncü kişi, haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahiptir.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile yasaya aykırı müdürlük kararının kaldırılması gerekirken şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.09.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu