KDV

İcra Müdürlüğünce ihale yapıldıktan sonra taşınmazın fiili durumu gerekçe gösterilerek KDV oranının değiştirilerek yeni KDV tutarının istenmesinin yerinde olmadığı

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2022/9192
Karar No : 2023/2164

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 21.04.2022
SAYISI : 2021/2395 E., 2022/1246 K.

DAHİLİ DAVALI : Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne İzafeten İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
DAVA TARİHİ : 12.02.2021
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
TEMYİZ EDEN : Dahili Davalı
İLK DERECE MAHKEMESİ : Bakırköy 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 22.04.2021
SAYISI : 2021/61 E., 2021/276 K.

Taraflar arasındaki icra memur muamelesini şikayet dolaysıyla yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Kararın dahili davalı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı dahili davalı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Şikayetçi ihale alıcısı şikayet dilekçesinde; Bakırköy 18. İcra Müdürlüğünün 2021/22 Talimat sayılı dosyadan yapılan ihalede 4-5-6 nolu bağımsız bölümleri satın aldığını ve adına tescil edildiğini, ihale tarihinden yaklaşık 6 ay sonra ihalesi yapılan taşınmazlar ile ilgili KDV’nin %18 alınması gerektiği belirtilerek eksik alındığı belirtilen %17 KDV tutarının ödenmesi için taraflarına muhtıra çıkarıldığını, satış ilanında KDV’nin %1 olarak ilan edildiği ve satış sonrası belirlenen bu oran üzerinden KDV’nin yatırıldığı, satıştan sonra ek ödeme istenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek ödeme muhtırasının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Dahili davalı cevap dilekçesinde; işlemin İcra Müdürlüğü tarafından yapıldığını, hasımsız olarak açılan davada da kendilerinin taraf olarak eklenmesinin yerinde olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; ihale yapıldıktan sonra ihaleye konu olan taşınmazın fiilen ofis olarak kullanıldığından bahisle kesinleşen KDV oranının %18’e çıkaran müdürlük işleminin hatalı olduğu, taşınmazın esas niteliğinin belirlenmesine esas teşkil eden belediye cevabi yazsında taşınmazın konut vasfının korunduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile Bakırköy 18. İcra Müdürlüğünün 2021/22 Talimat sayılı dosyasından gönderilen 03.02.2021 tarihli muhtıranın iptaline karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde dahili davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Dahili davalı istinaf dilekçesinde; cevap dilekçesi içeriğini tekrar ederek, idare aleyhine hüküm tesis edilmesinin hukuka uygun olmadığını belirterek İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; taşınmazın tüm hukuki özellikleri ve nitelikleri belirlenerek alacaklı, borçlu ve ihaleye girecek olan kişilerle paylaşıldığı, bu bilgilerin ihale katılımcıları tarafından benimsendiği, alıcıların bu bilgiler doğrultusunda ihaleye girdiği, şartnamenin tapu kayıtları, bilirkişi tutanağı ve belediye yazıları üzerine hazırlandığı, ihale gerçekleşip tamamlandıktan sonra müdürlükçe fiili durumu gerekçe göstererek KDV oranları üzerinden ihale bedellerinin yükseltilmesinin yerinde olmadığı, mahkemenin dosyadaki bilgi, belge ve delillere dayalı hükmünün yerinde olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde dahili davalı temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Dahili davalı temyiz dilekçesinde; davada taraf olarak yer almalarının hukuka ve hakkaniyete uymadığını, davada pasif konumda olduklarını, dava konusu olayla ilgileri bulunmadığını, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, İcra Müdürlüğünce düzenlenen 03.02.2021 tarihli eksik alınan KDV’nin yatırılmasına dair muhtıranın iptaline ilişkin şikayettir.

2. İlgili Hukuk
2004 sayılı İcra İflas Kanunu 16 ve devamı madde hükümleri

3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Davalının harçtan muaf oluşu karşısında davacının yatırdığı tüm harçların davacıya iadesine karar verilmemesi temyiz edenin sıfatına göre bozma sebebi yapılmamıştır.

3.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanunun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Harç alınmasına yer olmadığına,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

29.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu