2022 Yılı2023 YılıÖdeme / İcra Emrinin İptaliTebligat

İcra müdürlüğünce herhangi bir talep ve hukuki sebep olmaksızın ödeme emri tebliğe çıkartılamayacağından, talep ve hukuki sebep olmaksızın çıkartılan tebliğ evrakının yok hükmünde olduğu,

I. DAVA

Alacaklı vekili şikayet dilekçesinde; İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nün 2021/1058 Esas sayılı dosyasında davalı borçlu aleyhine takip başlatıldığını, ödeme emrinin borçlunun mernis adresine, Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca 12.02.2021 tarihinde tebliğ edildiğini ancak icra müdürlüğünce talep olmaksızın ödeme emrinin üçüncü kez tebliğe çıkartıldığını, icra müdürlüğünce resen tebligat çıkartılamayacağını bu sebeple sonradan hukuka aykırı olarak çıkartılan ödeme emrinin yok hükmünde olduğu kabul edilerek üçüncü ödeme emri tebliğ tarihi esas alınarak borçlu tarafından yapılan 23.02.2021 tarihli itirazın süresinde olmadığının kabul edilmesi gerektiğini ileri sürerek resen gönderilen ödeme emri tebligatının iptali ile ödeme emrine süresinde itiraz edilmemesi sebebiyle takibin kesinleştirilmesi talebinin reddine dair 03.04.2021 tarihli müdürlük işleminin iptalini talep etmiştir.

II. CEVAP

Borçlu vekili cevap dilekçesinde; ödeme emri tebliğ tarihi olan 17.02.2021 tarihinde müvekkilinin yurt dışında olduğunu, aleyhine takip başlatıldığını e-devletten öğrenmesi üzerine süresinde takibe itiraz ettiğini, ayrıca tebliğ mazbatalarının içeriğinin doğru olmadığını beyan ederek talebin reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile İİK’nın 62. maddesi uyarınca ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü itiraz edebileceği, borçlu vekilince yedi günlük süreden sonra takibe itiraz edildiği ve ödeme emri tebliğinden sonra icra müdürlüğünce resen tebligat çıkartılamayacağından şikayetin kabulü ile İstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü’nün 2021/1058 Esas sayılı dosyasında 03/04/2021 tarihli kararının kaldırılmasına, takibin kesinleştirilmesi işleminin icra müdürlüğünce yapılmasına, icra müdürlüğü tarafından borçluya resen yapılan 4004441278505 barkod numaralı ödeme emri tebliğ işleminin iptaline karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuran

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davalı borçlu vekili istinaf dilekçesinde; müvekkilinin aleyhine takip başlatıldığını e-devletten öğrendiğini, 12.02.2021 tebliğ tarihi itibariyle müvekkilinin yurt dışında bulunduğunu, tebliğ mazbatası içeriğinin yönetmelikte ve kanunda yazılı şekilde olması gerektiğini, tarih ve saatinin doğru yazılması gerektiğini, tarafına çıkartılan tebligatta tarihin hatalı yazıldığını, bu konuda müvekkiline yükletilecek kusurun bulunmadığını, ilk gönderilen ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğuna dair İstanbul Anadolu 24. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/361 Esas sayılı dosyasında itirazda bulunduğunu, işbu dosyanın Mahkemece bekletici mesele yapılmadan eksik inceleme ile karar verilmesinin hatalı olduğunu beyan ederek kararın kaldırılmasını istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; icra müdürlüğünce gönderilen ve borçluya tebliğ edilen tebliğ evrakı üzerinde tebliğ tarihleri olarak 15.02.2020 ve 17.02.2020 tarihleri yazılmışsa da PTT ve elektronik ortam kayıtlarına göre ilk gönderilen ödeme emri tebligatının 12.02.2021, ikinci çıkartılan tebligatın ise 17.02.2021 tarihinde tebliğ edildiği, icra müdürlüğünce herhangi bir talep ve hukuki sebep olmaksızın ödeme emri tebliğe çıkartılamayacağından 17.02.2021 tebliğ tarihli tebliğ evrakının yok hükmünde olduğu, 12.02.2021 tebliğ tarihli ödeme emri tebliğ evrakına karşı borçlunun usulsüz tebligat şikayetinin, mahkemece bekletici mesele yapılmaması hatalı ise de İstanbul Anadolu 24. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/361 Esas sayılı dosyasında usulsüz tebligat şikayeti kesin karar ile reddedildiği, 12.02.2021 tebliğ tarihi itibariyle de borçlunun itirazının süresinde (23.02.2021) olmadığı gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuran

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalı borçlu vekili temyiz dilekçesinde; istinaf dilekçesindeki sebepleri tekrar ederek kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, ödeme emri tebliğ işleminin iptali ve takibin kesinleştirilmesi talebine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi, İcra İflas Kanunu’nun 16. maddesi ve 62. maddesi

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı borçlu vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

13.04.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

12. HD. 13.04.2023 T. E: 2022/9615, K: 2633

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu