2023 Yılıİhalenin FeshiYargıtay Kararları

icra müdürlüğünce “ Adalet Bakanlığı E-satış portalında bugün itibariyle yaklaşık 289.003 üyenin bulunduğu, dolayısıyla satışa iştirakin arttırılması bakımından gazete ilanından umulan gayenin E-SATIŞ portalında daha fazla sağlanabileceğinden, İİK.nun 124. maddesi ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 2019/3134 E – 2020/208 sayılı emsal kararı, alacaklı ve borçlunun menfaat dengesi dikkate alınarak satışa çıkarılacak taşınmazların ilanının, E-satış portalı İlanı ve İcra müdürlüğü ilan panosuna asılmak suretiyle yapılmasına,” karar verildiği görülmekle birlikte, şikayete konu taşınmazların, muhammen değerlerinin altındaki bedellere ihale edildikleri ve katılımın düşük olduğu anlaşılmış olup, bu haliyle, yapılmış olan ilanların gerekli talep ve talibi artırmadığı görüldüğünden, satış ilanının gazete ile ilan edilmesinin, alakadarların menfaatine uygun olacağının kabulü gerekmiştir. 

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2023/4390
KARAR NO: 2023/7767
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 18/01/2023
NUMARASI : 2022/2000-2023/130
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlunun, diğer fesih nedenlerinin yanı sıra satış kararında, satışın gazetede ilanına karar verilmemesinin borçlunun menfaatine aykırı olduğunu ileri sürerek tapunun 270 parselinde kayıtlı 5 bağımsız bölüm ile 25 parselinde kayıtlı 6, 7, 8 ve 9 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlara ilişkin ihalelerin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesince, satış ilanında taşınmazların önemli özelliklerinin yazılmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne ve ihalelerin feshine hükmedildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, satış ilanında taşınmazların özelliklerinin yazılı olduğu ve e-satış portalında 289.003 üye olması nedeniyle gazetede ilana karar verilmemesinin taşınmazların niteliği de nazara alındığında yerinde olduğu belirtildikten sonra, başvurunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden hüküm kurulmak suretiyle, istemin reddine ve şikayetçi borçlu aleyhine ihale bedelinin % 5’i oranında para cezasına hükmedilmesine karar verildiği, kararın şikayetçi borçlu tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Taşınırların satışına ilişkin İİK’nın 114/2. maddesinde; ilanın şeklinin, artırmanın tarzının,  yer ve gününün ve gazete ile yapılıp yapılmayacağının, icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunacağı belirtilmiş olup, aynı Kanun’un 126/son maddesinde; 114. maddenin 2. ve 3. fıkralarının, taşınmazların satış ilanı hakkında da uygulanacağı öngörülmüştür.
Somut uyuşmazlıkta; 08.3.2021 tarihli satış kararının incelenmesinde, icra müdürlüğünce “ Adalet Bakanlığı E-satış portalında bugün itibariyle yaklaşık 289.003 üyenin bulunduğu, dolayısıyla satışa iştirakin arttırılması bakımından gazete ilanından umulan gayenin E-SATIŞ portalında daha fazla sağlanabileceğinden, İİK.nun 124. maddesi ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 2019/3134 E – 2020/208 sayılı emsal kararı, alacaklı ve borçlunun menfaat dengesi dikkate alınarak satışa çıkarılacak taşınmazların ilanının, E-satış portalı İlanı ve İcra müdürlüğü ilan panosuna asılmak suretiyle yapılmasına,” karar verildiği görülmekle birlikte, şikayete konu taşınmazların, muhammen değerlerinin altındaki bedellere ihale edildikleri ve katılımın düşük olduğu anlaşılmış olup, bu haliyle, yapılmış olan ilanların gerekli talep ve talibi artırmadığı görüldüğünden, satış ilanının gazete ile ilan edilmesinin, alakadarların menfaatine uygun olacağının kabulü gerekmiştir. 
Hal böyle olunca; Bölge Adliye Mahkemesince yukarıda açıklanan değişik gerekçe ile  şikayetin kabulüne ve şikayete konu ihalelerin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının  bozulması gerekmiştir.
SONUÇ :
Şikayetçi borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesinin 18.01.2023 tarih ve 2022/2000 E. – 2023/130 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 23.11.2023 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu