12. Hukuk Dairesi2022 Yılıİcra ve İflas Suçları

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası (İİK 342)- Suça iştirak- El atmanın önlenmesi ilamının icrası-

Suça iştirak edenlerin İİK 342 uyarınca cezalandırılabileceği- El atmanın önlenmesine dair kararın icra dairesi tarafından infaz edildiği ve sanıkların icra memurunun işleminden sonra tel çiti kaldırmak suretiyle atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığından, sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği-

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5338 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 342. maddesinde suça iştirak hükümlerine yer verilmemiş ise de; yine aynı tarihte yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 37-41 inci maddelerinde suça iştirak edenlerin eylemlerine uygun yaptırımın düzenlenmiş olması karşısında, borçlunun fiiline iştirak edenler hakkında şikayet mümkün olup, 5237 sayılı TCK’nın 37-41 inci maddelerinde düzenlenen suça iştirak edenlerin eylemlerine uygun madde aracılığıyla İİK’nın 342. maddesiyle cezalandırılabileceği, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre de, İİK’nun 342. maddesi delaletiyle TCK’nun 290. maddesindeki suçun oluşabilmesi için ortada infaz edilmiş “elatmanın önlenmesine” ilişkin bir ilamın bulunması gerektiği, somut olayda, el atmanın önlenmesine dair kararın icra dairesi tarafından infaz edildiği ve sanıkların icra memurunun işleminden sonra tel çiti kaldırmak suretiyle atılı suçu işlediklerinin anlaşılması karşısında, sanıkların mahkumiyetleri yerine beraatlerine dair karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve şikayetçinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden , tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca, BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine,14/06/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 14.06.2022 T. E: 5031, K: 7191

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu