12. Hukuk Dairesi2023 YılıDerdestlik (Mükerrerlik)Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluTakip Açılış

Her ne kadar ibraz tarihi itibarı ile çek karşılığının bulunup bulunmadığının ibraz şerhinde yazılı olmaması, çekin süresi içinde bankaya  ibraz edilmediği sonucunu doğurmaz ise de; Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin  01.12.2020  tarih  ve  2020/264  Esas  2020/763  Karar   sayılı  kararı  ile  takip konusu çeklerin kambiyo vasfı bulunmadığından takibin iptaline hükmedildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmakla, kambiyo vasfı olmadığı kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilen çeklerin  farklı icra takibine konu edilerek  tahsil edilmeye çalışılması mümkün değildir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
 Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2023/1360
KARAR NO: 2023/8249
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ   : 20/10/2022
NUMARASI   : 2021/3439-2022/2335
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı/borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından iki adet çeke  dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibine karşı borçlunun, aynı çeklerin daha önce kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla farklı bir icra  takibine konu edildiğini, borçlunun başvurusu üzerine, Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 01.12.2020 tarih ve 2020/264 Esas 2020/763 Karar sayılı kararı ile senedin kambiyo vasfı bulunmadığından takibin iptaline hükmedildiğini,işbu karar kesinleşmeden aynı çeklerin tahsili için aleyhine şikayete konu  kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla  icra takibi başlatıldığını ileri sürerek  derdestlik nedeniyle  takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, derdestlik itirazının yerinde olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, mahkeme gerekçesinin yerinde olduğu, çeklerin süresi içinde bankaya ibraz edilmediği kabul edilerek takibin iptaline karar verilmiş ise de; söz konusu kararın Antalya Genel İcra Müdürlüğü 2020/140851 Esas sayılı takibine ilişkin olduğundan bahisle, şikayete konu  takip dosyası yönünden kesin hüküm de teşkil etmeyeceği gerekçesi ile istinaf isteminin  esastan reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.
  Somut olayda, daha önce alacaklı tarafından borçlu hakkında aynı çeklere dayanılarak Antalya Genel İcra Müdürlüğü’nün 2020/140851 Esas sayılı dosyasıyla kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapıldığı, borçlunun başvurusu üzerine, Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 01.12.2020 tarih ve 2020/264 Esas 2020/763 Karar  sayılı kararı ile çekler bankaya ibraz edilmediğinden çeklerin kambiyo vasfı bulunmadığı gerekçesi ile takibin iptaline hükmedildiği, kararın, alacaklı vekilinin istinaf talebinden vazgeçmesi nedeniyle 28.01.2021 tarihi itibariyle kesinleştiği,  alacaklı tarafından aynı çeklere dayalı olarak aynı borçlu hakkında, bu kez  şikayete konu Kemer İcra Müdürlüğü’ nün 2021/ 54 Esas sayılı takip dosyası ile yine   kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla  icra takibi başlatıldığı,her iki takibe konu çeklerin aynı olduğu,bu konuda  taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmadığı görülmektedir.
  Bölge Adliye Mahkemesi gerekçesinde de belirtildiği üzere, her ne kadar ibraz tarihi itibarı ile çek karşılığının bulunup bulunmadığının ibraz şerhinde yazılı olmaması, çekin süresi içinde bankaya  ibraz edilmediği sonucunu doğurmaz ise de; Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin  01.12.2020  tarih  ve  2020/264  Esas  2020/763  Karar   sayılı  kararı  ile  takip konusu çeklerin kambiyo vasfı bulunmadığından takibin iptaline hükmedildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmakla, kambiyo vasfı olmadığı kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilen çeklerin  farklı icra takibine konu edilerek  tahsil edilmeye çalışılması mümkün değildir.
  O halde; İlk Derece mahkemesince, borçlu aleyhine başlatılan Kemer İcra Müdürlüğü’ nün 2021/54 Esas sayılı icra takibinin  iptaline karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi ve istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırılarak İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ :
 Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile; yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 20.10.2022 tarih ve 2021/3439 E. – 2022/2335 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, Kemer İcra Hukuk Mahkemesi’nin 02.07.2021 tarih ve 2021/64 E. – 2021/141 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 05.12.2023 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu