12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarHacizİlamsız İcra

Haciz isteme hakkının düşmesi durumunda, alacaklının yeniden haciz isteyebilmesi için yenileme talebinde bulunması ve bu talebin borçluya tebliği gerektiği

Haciz isteme hakkının düşmesi durumunda, alacaklının yeniden haciz isteyebilmesi için yenileme talebinde bulunması ve bu talebin borçluya tebliği gerektiği- Ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl geçmesine rağmen, alacaklı tarafından haciz istenmedi anlaşıldığından, mahkemece, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi yerine takibin düşürülmesi yönünde hüküm tesisinin isabetsiz olacağı-

Sair temyiz talepleri yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlunun icra mahkemesine başvurarak, takip dosyasında yıllardır işlem yapılmadığından takibin düşürülmesine ve işlemden kaldırılmasına karar verilmesini istediği, mahkemece şikayetin kabulü ile takibin düşürülmesine hükmedildiği görülmektedir.

Borçlunun başvurusu bu hali ile İİK’nun 78. maddesi uyarınca icra takip dosyasının işlemden kaldırılması gerektiğine ilişkindir. 

İİK’nun 78/2. maddesi gereğince, alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre ise, haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya işlemden kaldırılır.

Haciz isteme hakkının düşmesi durumunda, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. 

Somut olayda İİK’nun 78/2. maddesi uyarınca, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl geçmesine rağmen, alacaklı tarafından haciz istenmediği görülmektedir.  

O halde mahkemece, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi yerine takibin düşürülmesi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.  

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/01/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 20.01.2014 T. E: 2013/35517, K: 1163

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu