12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİhalenin Feshi

Fesih istemine konu olan taşınmazın satış bedelinin, muhammen bedelin üzerinde olduğundan ve zarar unsuru da gerçekleşmediğinden davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddine,

12. Hukuk Dairesi         2022/12584 E.  ,  2023/188 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki ihalenin feshi şikayetinden dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.
Kararın borçlu vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun 6100 sayılı HMK’nın 353/(1)-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı borçlu vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Borçlu vekili dilekçesinde; ödeme emri, kıymet takdir raporu ve satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmediğini, ihalenin kararlaştırılan saatten önce bitirildiğini, ihale esnasında karışıklıklar olduğunu, satış prosedürünün usulüne uygun uygulanmadığını beyanla 587 ada 5 parselde kayıtlı 9 numaralı bağımsız bölüm için 19.11.2021 tarihinde yapılan ihalenin feshini talep etmiştir.
II. CEVAP
Alacaklı/İhale alıcısı vekili cevap dilekçesinde; satış ilanının 04.10.2021 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasının soyut beyana dayandığını, satış ilanlarının satış kararına uygun yapıldığını, ihalenin belirlenen gün ve saatte yapıldığını beyanla talebin reddini istemiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile fesih istemine konu olan taşınmazın satış bedelinin, muhammen bedelin üzerinde olduğundan ve zarar unsuru da gerçekleşmediğinden davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddine, İİK 134/2-son maddesi uyarınca işin esasına girilmediğinden şikayetçinin para cezasına mahkum edilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuran
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
İhalede müvekkiline tebligatların usulüne uygun yapılmadığını, ihale konusu taşınmazı satın aldığında ipotekten bilgisi olmadığını, taşınmazın satışı ile mağdur olduğunu ileri sürerek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile borçlu … hakkında başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, davacı borçluya satış ilanının 04.10.2021 tarihinde tebliğ edildiğini ve kıymet takdirinden davacının en geç bu tarihte haberdar olduğunu, yasal süresi içerisinde kıymet takdiri raporuna itiraz edilmediğini, kıymet taktiri ile ihale arasında iki yıldan az bir süre bulunduğunu, fesih istemine konu olan ihale bedelinin muhammen bedelin çok üzerinde olduğunu, açık artırma tutanaklarının usulüne uygun olduğunu ve pey sürenlerin sayısı dikkate alındığında rekabet ortamının gerçekleştiğini ve elektronik ilanın yapıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde zarar unsurunun gerçekleşmediğinden, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuran
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
İhalenin usulüne uygun yapılmadığını ve tarafına usulüne uygun tebligat gönderilmediğini beyanla kararın bozulmasını talep etmiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, ihalenin feshi istemine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
İcra İflas Kanununun 134. maddesi
3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup borçlu vekilinin temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,
Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,
Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
12.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu