2015 ve Öncesi Yıllar8. Hukuk Dairesiİpoteğin Kaldırılması (İİK.153)

Faizsiz tesis edilen, kesin borç (karz) ipoteği olduğu anlaşılan ipotekle ilgili olarak, MK. mad. 875 gereğince alacaklının, ipoteğin fekki için ana paranın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebileceği

Faizsiz tesis edilen, kesin borç (karz) ipoteği olduğu anlaşılan ipotekle ilgili olarak, MK. mad. 875 gereğince alacaklının, ipoteğin fekki için ana paranın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebileceği, bundan sonra MK. mad. 883 ve İİK. mad. 153 gereğince borçlunun ipoteğin silinmesi için icra dairesine doğrudan başvurabileceği, akit tablosunda yer alan 01.12.1994 tarihinin faiz ödenmeden geçecek zamanı ifade etmekte olup, bu dönemin geçmesinden sonra talep tarihine kadar ana para ve eklentilerinin ödenmesi halinde ipoteğin kaldırılmasına karar verilebileceği, icra mahkemesince açıklanan ilkeler doğrultusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp borç miktarı saptandıktan sonra sonuca gidilmesi gerekeceği-

İncelenen 01.08.1994 tarih ve 716 yevmiye nolu ipotek akit tablosu içeriğine göre; ipoteğin, 300.000,000 TL için (faizsiz) tesis edildiği anlaşılmaktadır. Açıklanan bu niteliğe göre ipotek, kesin borç (karz) ipoteğidir. MK.nun 875. maddesi gereğince alacaklı, ipoteğin fekki için ana paranın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebilir. Bundan sonra MK.nun 883. ve İİK.nun 153. maddeleri gereğince borçlu ipoteğin silinmesi için icra dairesine doğrudan başvurabilecektir. Somut olayda, akit tablosunda yer alan 01.12.1994 tarihi faiz ödenmeden geçecek zamanı ifade etmekte olup, bu dönemin geçmesinden sonra talep tarihine kadar ana para ve eklentilerinin ödenmesi halinde ipoteğin kaldırılmasına karar verilebilir.

İcra mahkemesince açıklanan ilkeler doğrultusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp borç miktarı saptandıktan sonra sonuca gidilmesi gerekirken borçlu tarafından icra dairesine yatırılan 2.000,00 TL’nin borcu karşılar nitelikte olup olmadığı denetlenmeden yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK.nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK.nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 20.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

8. HD. 20.11.2012 T. E:10589, K:10813

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu