12. Hukuk DairesiHacizİşlem Şikayeti

Emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılması ve önceki kesintilerin iadesine ilişkin şikayetin, taraf teşkilinin sağlanarak ve şikayetin duruşmalı olarak incelenmesi gerektiği- İcra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesinin şikayeti incelemeye kesin yetkili olduğu-

Emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılması ve önceki kesintilerin iadesine ilişkin şikayetin, taraf teşkilinin sağlanarak ve şikayetin duruşmalı olarak incelenmesi gerektiği- İcra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesinin şikayeti incelemeye kesin yetkili olduğu-

—————————————————————————————————————————–
Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi tarafından hakkında Zonguldak 1. İcra Müdürlüğü’nün 2015/14128 Esas sayılı, Zonguldak 2. İcra Müdürlüğü’nün 2007/3085 Esas sayılı, Zonguldak 3. İcra Müdürlüğü’nün 2004/2665 Esas sayılı, Zonguldak 4. İcra Müdürlüğü’nün 2008/71 Esas sayılı, Çaycuma İcra Müdürlüğü’nün 2006/2624 Esas sayılı icra dosyaları ile yapılan takipler nedeniyle emekli maaşına haciz konulduğu ve yıllardır kesinti yapıldığı, bu kesintilere, kendisinin hiçbir zaman rızasının veya talimatının bulunmadığı ileri sürülerek, haksız yere yapılan bu kesintilerin kendisine iadesine ve emekli maaşı üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi istemiyle icra mahkemesine başvurulmuş, mahkemece, takiplerin eski tarihli olduğu ve bu yıllarda kesinleştiği, şikayetçinin yıllarca itiraz etmeyerek bu kesintilere zımnen rıza gösterdiği, geçmişe dönük kesintilerin ödenmesinin istenmesinin dürüstlük kuralına aykırı olacağı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

5510 Sayılı Yasa’nın 93.maddesinde; “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez” düzenlemesi yer almaktadır.. A.an kanun hükmüne, 28/02/2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun’un 32/2-b fıkrası ile, “Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler borçlunun muvafakatinin bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir” şeklinde fıkra eklenmiş olup, bu hükme göre, takibin kesinleşmiş olması şartı ile 28/02/2009 tarihi sonrasında borçlunun hacizden önceki muvafakati geçerlidir. Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun’un 93. maddesinde yazılı olan düzenleme, kamu düzenine ilişkin olup, emekli maaşının haczedilemeyeceği şikayeti süreye tâbi bulunmamaktadır.

Mahkemece, Zonguldak 1. İcra müdürlüğü’nün 2015/14128 esas sayılı, Zonguldak 2. İcra Müdürlüğü’nün 2007/3085 Esas sayılı, Zonguldak 3. İcra Müdürlüğü’nün 2004/2665 Esas sayılı, Zonguldak 4. İcra Müdürlüğü’nün 2008/71 Esas sayılı icra dosyaları bakımından şikayetin niteliği gözetilerek, iş bu dosyaların alacaklılarına şikayet dilekçesi tebliğ edilmek suretiyle taraf teşkilinin sağlanması ve şikayetin İİK’nun 18/3. maddesi uyarınca duruşmalı olarak incelenmesi, tarafların iddia ve savunmalarının tespiti, varsa delillerinin toplanması suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, evrak üzerinde ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan, Çaycuma İcra Müdürlüğü’nün 2006/2624 Esas sayılı dosyası ile ilgili şikayet yönünden, İİK.’nun 4. maddesi gereğince, icra dairesinin bağlı olduğu Çaycuma İcra Mahkemesinin şikayeti incelemeye kesin yetkili bulunması nedeniyle, mahkemece re’sen yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, bu hususun gözetilmemesi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re’sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre şikayetçinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 06.02.2018 T. E: 2016/27810, K: 883

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu