12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİlamlı İcra

«El atmanın önlenmesi»nin tahliye ve teslimi de içerdiği, buna karşın taşınmazların boşaltılarak tesliminin, kal’i (yıkımı) gerektirmediğini

«El atmanın önlenmesi»nin tahliye ve teslimi de içerdiği, buna karşın taşınmazların boşaltılarak tesliminin, kal’i (yıkımı) gerektirmediğini–

Takip dayanağı ilam aşama geçirmiştir. Şöyle ki; takip alacaklarından M. Kütük 1993/78 esas sayılı dosyada, öncesi Espiye Asliye Hukuk Mahkemesi olmak üzere takip borçluları hakkında men’i müdahale davası açmış, bilahare yetkisizlik nedeniyle dosyanın Yağlıdere Asliye Hukuk Mahkemesine gelmesi üzerine bu dosya ile birleşen Yağlıdere Asliye Hukuk Mahkemesinde M. Kütük ve Y. Kütük nizalı yerlerle ilgili olarak tapu iptal ve tescil davaları açmaları üzerine mahkemece 28.12.1999 tarihli kararla men’i müdahale davasının davacısı olan M. Kütük lehine (1993/1 esas sayılı dosyadan) davalıların müdahalesinin men’ine karar verilmiştir. Ayrıca birleşen tapu iptal ve tescil davasında ise; sadece bu dosyaya asli müdahil olarak katılan takip borçlularından H. A. ve H. Y.kaya’nın tapu iptal tescil isteminin reddine, diğer davacıların davasının kabulüne karar verilmiştir. A.an kararın temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince; mahkeme kararı sair hususlardaki temyiz istemi reddedilerek sadece yukarıda adı geçen asli müdahiller açısından «araştırmaya sevk» nedeniyle mahkeme kararı bozulmuştur. Bozma kararından sonra mahkemece yapılan araştırma ve inceleme sonucunda bu iki müdahilin açmış oldukları tapu iptal ve tescil istemlerinin reddine ve ayrıca da müdahillerin yani davacıların tapu kaydı alanına girmeden men’i müdahale isteminin reddine karar verilmiştir. Davacılar yönünden ise, ilam kısmen bozulduğundan bozma ilamı dışında kalan hususların kesinleştiğinden bahisle, mahkemece bu hususta ayrıca karar verilmesine yer olmadığına ilişkin 16.04.2002 tarihli hüküm kurulmuştur.

Hal böyle olunca; men’i müdahale, tahliye ve teslimi de kapsayacağından, M. Kütük yönünden lehine verilen ve kesinleşen men’i müdahale ilamı ile tapu iptal ve tescil istemleri kabul edilen Y. Kütük ve M. Kütük’ün anılan ilamı takibe koymalarında yasaya uymayan bir yön yoktur. Bir başka anlatımla; yukarıdan beri açıklanan nedenlerle sadece asli müdahil olan H. A. ve H. Y.kaya’nın açmış oldukları tapu iptal ve tescil davası ile birlikte müdahalenin men’i istemi bozma sonrası verilen kararla reddolunmuştur. Takip dayanağı ilamın bu kişiler yönünden infazı gerektirir bir hükmü yok ise de, diğer takip borçlularının aleyhine oluşturulan hükümler merciice eksik yorumlanarak takip alacaklısı M. ve Y. yönünden ilamın lehlerine kesinleşen bölümleri gözardı edilerek, takip borçlularından H. A. ve H. Y.kaya dışındaki diğer takip borçlularının şikayetinin reddi yerine kabulü isabetsiz olup, mercii kararının açıklanan nedenlerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla, alacaklıların karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

12. HD. 1.12.2003 T. E: 20324, K: 23305

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu