2015 ve Öncesi Yıllar6. Hukuk DairesiKira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)

Davalılar hakkında yapılan icra takibi üzerine düzenlenen ihtarlı ödeme emri davalılardan birine tebliğ edilmediğinden ve tüm kiracılar yönünden temerrüt gerçekleşmediğinden kiralananın tahliyesine karar verilmesinin doğru olmadığı-

Davalılar hakkında yapılan icra takibi üzerine düzenlenen ihtarlı ödeme emri davalılardan birine tebliğ edilmediğinden ve tüm kiracılar yönünden temerrüt gerçekleşmediğinden kiralananın tahliyesine karar verilmesinin doğru olmadığı-

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalılardan F.Y. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Davacı alacaklıların, borçlu davalılar hakkında kira alacağı nedeniyle tahliye istekli olarak başlatmış olduğu icra takibine, davalı F. ve S.’ın itirazı üzerine, davacı alacaklılar icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulü ile davalıların tahliyesine, F. ve S. yönünden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi üzerine karar davalı F. tarafından temyiz edilmiştir. 

1- Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Davalının tahliyeye yönelik temyizine gelince; 

Taraflar arasında düzenlenen 23.09.2003 tarihli 10+9 yıl süreli kira sözleşmesinin kiracıları E.K., S.Y. ve F.Y. olup kiracılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır, Davalılar hakkında yapılan icra takibi üzerine düzenlenen ihtarlı ödeme emri davalılardan E.K.’ya tebliğ edilmediğinden ve tüm kiracılar yönünden temerrüt gerçekleşmediğinden kiralananın tahliyesine karar verilmesi doğru değildir. 

Karar bu nedenle bozulmalıdır. 

SONUÇ:Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın tahliye yönünden BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 16.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

6. HD. 16.09.2013 T. E: 2013/10526, K: 12449

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu