2016 Yılı4. Hukuk DairesiTaraf - Takip EhliyetiVekaletname

Davalı, hakkındaki cezanın infazına başlanılması ile yasal kısıtlılık altına gireceğinden, Türk Borçlar Kanunu’nun 43 ve 513. maddelerinde düzenlenen, aksi sözleşmeden veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça vekaletin, gerek vekilin gerekse müvekkilin ehliyetinin ortadan kalkması ile son bulacağı hükümleri uyarınca Avukat …… Kurt’un, hakkındaki cezanın infazına başlanılmasından itibaren davalı yasal kısıtlıyı temsil etme yetkisi kalmayacaktır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2016/4358
KARAR NO : 2018/761

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 13/11/2015
NUMARASI : 2012/534-2015/536
BİRLEŞEN DAVA : Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/441 esas sayılı dosyası

Davacı ……. Alkız vekili Avukat ……. Karaca tarafından, davalı ……. Eşsiz aleyhine 29/08/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat, birleşen davada aynı davalı aleyhine 09/09/2015 gününde verdiği dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; asıl davada maddi tazminat isteminin kabulüne, birleşen davada manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne dair verilen 13/11/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dosya kapsamından; davalı……. Eşsiz’in Kandıra Asliye Ceza Mahkemesinin 07/12/2011 tarihli ve 2010/6 esas, 2011/486 karar sayılı ilamı ile 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, kararın 30/04/2014 tarihinde kesinleştiği, 13/11/2015 günlü karar tarihinde davalı hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğu, ancak hükmün infazına başlanıp başlanmadığı, başlanmış ise tarihinin belli olmadığı, davalı vekili 17/12/2014 günlü celsede müvekkili …… Eşsiz’e oğlu olan …… Eşsiz’in vasi olarak atandığını, ancak kararın henüz kesinleşmediğini beyan etmesine rağmen, mahkemece vesayet kararı dosyada getirtilmeden hüküm kurulduğu, gerekçeli kararın tebliğ edildiği davalı vekili temyiz isteminde bulunmuş ise de, davalı vekili Av. …… Kurt’un vasiden aldığı bir vekaletnamenin de dosyada bulunmadığı anlaşılmıştır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. maddesi ile bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her erginin kısıtlanacağı, cezayı yerine getirmekle görevli makamın, böyle bir hükümlünün cezayı çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlü olduğu hususu düzenlemiş olup, davalı, hakkındaki cezanın infazına başlanılması ile yasal kısıtlılık altına gireceğinden, Türk Borçlar Kanunu’nun 43 ve 513. maddelerinde düzenlenen, aksi sözleşmeden veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça vekaletin, gerek vekilin gerekse müvekkilin ehliyetinin ortadan kalkması ile son bulacağı hükümleri uyarınca Avukat …… Kurt’un, hakkındaki cezanın infazına başlanılmasından itibaren davalı yasal kısıtlıyı temsil etme yetkisi kalmayacaktır.
Bu durumda, davalı …..Eşsiz’e Türk Medeni Kanunu’nun 407. maddesi uyarınca bir vasi tayin edilip edilmediği ve aynı Kanun’un 471. maddesindeki “Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesi ile kendiliğinden ortadan kalkar” hükmü uyarınca davalının hapis halinin devam edip etmediği araştırılmalı, hapis halinin devam ettiğinin belirlenmesi durumunda, vasi tayin edilmemiş ise öncelikle bu eksiklik tamamlattırılmalı ve temyiz isteminde bulunan Avukat ……. Kurt’un davalının vasisinden, hapis halinin son bulduğunun anlaşılması halinde ise davalıdan alacağı vekaletnameyi ibraz etmesi istenilmelidir. Vekaletname verilmezse mahkeme kararı davalı vasisine, hapis halinin son bulduğunun anlaşılması halinde ise davalıya “Kanuni süre içinde karara karşı temyiz isteminde bulunabileceği, bu süre içinde temyiz hakkını kullanmadığı takdirde yetkisiz vekil tarafından yapılmış olan temyize icazet vermiş (kabul etmiş) sayılacağı, temyiz istemini kabul etmiyorsa bunu açıkça bildirmesi gerektiği” kaydını içerir biçimde muhtıra ile tebliğ edilmeli ve sonucuna göre işlem yapılmalıdır.
SONUÇ: Dosyanın, yukarıda gösterilen nedenlerle ve belirtilen şekilde işlem yapılmak üzere mahal mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 12/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu