2016 Yılı6. Hukuk DairesiKira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)

Davacı temerrüt ihtarnamesinde dördüncü kira yılına ait yıllık kira bedelinin istemiş olup, ihtarnamenin keşide tarihi itibariyle dördüncü yıl kira bedeli muaccel olduğu, temerrüt ihtarnamesinin Türk Borçlar Kanununun 315.maddesinde belirtilen yasal unsurları taşıdığı anlaşıldığından, dördüncü yıl kira bedelinin henüz muaccel olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu

Davacı temerrüt ihtarnamesinde dördüncü kira yılına ait yıllık kira bedelinin istemiş olup, ihtarnamenin keşide tarihi itibariyle dördüncü yıl kira bedeli muaccel olduğu, temerrüt ihtarnamesinin Türk Borçlar Kanununun 315.maddesinde belirtilen yasal unsurları taşıdığı anlaşıldığından, dördüncü yıl kira bedelinin henüz muaccel olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu-

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi kira alacağının tahsili taşınmaz üzerindeki davalıya ait techizatların baz istasyonun kurulmasına muvafakat edilmediğinden sökülmesi istemlerine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dosya kapsamına, tarafların iddia ve savunmalarına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına göre davacı vekilin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan itirazları yerinde değildir. 

2- Davacı vekilinin temerrüd nedeni ile tahliye ve kira alacağına yönelik temyiz itirazlarına gelince; 

Türk Borçlar Kanununun 315.maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının veya yan giderin muaccel(istenebilir) olması ve kira bedeli ile yan giderin verilen sürede ödenmemiş bulunması, ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir. Kiracıya verilecek süre konut ve çatılı işyeri kiralarında en az otuz gün, ürün kiralarında en az altmış gün, diğer kira ilişkilerinde ise en az on gündür. Kira parası götürülüp ödenmesi gereken borçlardan olduğundan kiralayana götürülüp elden ödenmesi veya gideri kiracıya ait olmak koşuluyla konutta ödemeli olarak PTT kanalıyla gönderilmesi gerekir. Bundan ayrı, sözleşmede özel bir koşul kabul edilmişse bu hususta gözönünde tutulmalıdır.Açıklanan şekilde yapılmayan ödemeler yasal ödeme olarak kabul edilemez. Ancak teamül haline gelmiş bir ödeme şekli varsa bu şekilde yapılan ödemede geçerlidir. 

Olayımıza gelince; Kiralanana ait kira bedelinin kiralayan adına havale tarihinin başlangıç tarihi olarak kabul edildiği 28/12/2010 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira sözleşmesinde bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin yıllık kira tutarı ve ödemeleri düzenleyen özel 6.maddesinde yıllık kira bedelinin net 12.000 TL olduğu, ilk iki yıllık kira bedelinin peşin ödeneceği, ilk yıldan sonra kira bedellerinin her bir kira yılının başlangıcından itibaren on beş iş günü içinde yıllık peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Davacı 02/05/2014 keşide, 06/05/2014 tebliğ tarihli temerrüt ihtarnamesinde dördüncü kira yılına ait yıllık kira bedeli 12.000 TL’nın, daha açık bir değişle 28/12/2013-28/12/2014 dönemi yıllık kira bedelinin ödenmesini istemiştir. Bu durumda ihtarnamenin keşide tarihi itibariyle dördüncü yıl kira bedeli muaccel olduğuna, temerrüt ihtarnamesi Türk Borçlar Kanununun 315.maddesinde belirtilen yasal unsurları taşıdığına göre yanılgıya düşülerek dördüncü yıl kira bedelinin henüz muaccel olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. 

SONUÇ:Yukarıda : 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

6. HD. 11.04.2016 T. E: 2015/10008, K: 2922

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu