2023 YılıBAM Konya 7. Hukuk DairesiMaişet ŞikayetiMeskeniyet Şikayeti

Davacı tarafa kesin süre verilmek suretiyle açıkça hangi parsel sayılı taşınmaz yönünden meskeniyet şikayetinde, hangi taşınmaz yönünden maişet şikayetinde bulunulduğu tespit edildikten sonra değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekmektedir.

T.C.
KONYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2023/8
KARAR NO : 2023/95

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KONYA 7. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 30/11/2022
NUMARASI : 2019/37 ESAS – 2022/634 KARAR

DAVANIN KONUSU : Meskeniyet ve Maişet Şikayeti
KARAR TARİHİ : 11/01/2023
KARAR YAZIM TARİHİ : 11/03/2023
Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK’nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İSTEM: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Konya 3. İcra Müdürlüğünün 2014/6118 Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinde Konya ili, ……….. ilçesi, ……. Köyü, 508 ada, 5 parsel, ……… 416 ada, 3 parsel, ………, 395 ada, 4 parsel, Konya ili, …………., 1881 parsel, Konya ili, …………. 172 ada, 4 parsel, Konya ili, ……….., 172 ada, 9 parsel, Konya ili, …………172 ada, 6 parsel, Konya ili, . 172 ada, 5 parsel, Konya ili, …….ilçesi, ………Köyü, 172 ada, 7 parsel, Konya ili, ……….ilçesi, ……….Köyü, 430 ada, 10 parsel, Konya ili, ………ilçesi, ………..Köyü, 362 ada, 7 parsel, sayılı taşınmazların satışının yapılması için işlem yapıldığını, kendisine ait tapuda kayıtlı 103 ödeme emrinde yazılı tarla kaldığını, tarlalarda Tarım Kredi Kooperatifi tarafından ipotek sebebiyle icra borcu nedeniyle hacizli olduğunu, Tarım Kredi Kooperatifi ve başka alacakların başlattıkları icra dosyasının olduğunu, birden fazla 103 madde ile ilgili davalarının bulunduğunu, haciz işleminin sadece borçları karşılayacak oranda yapılmasına işaret edildiğini, icra alacaklısı davalı tarafından Konya 3. İcra Müdürlüğünün 2017/4598 Esas, Konya 2. İcra Müdürlüğünün 2017/165 esas sayılı dosyalarından tarafına 103 ödeme emrinin gönderildiğini, 11 taşınmazdan bir kısmının ev olduğunu, tarla vasfında olan taşınmazın değerinin 100 dönüm olduğunu, bunların dışında başkaca tarlasının bulunmadığını, diğer taşınmaz üzerinde ailesini ve kendisinin barındığı evin olduğunu, evin yaklaşık 40-50 yıllık bir bina olduğunu, borçtan dolayı tarlasının ve evinin satılması halinde ailecek mağdur duruma düşeceklerini, ailesinin geçimi için tarla ve evden başka adına kayıtlı gayrimenkulün ve mal varlığının bulunmadığını, bağkur emeklisi olduğunu, aylık 1550 TL maaşının olduğunu, başkaca gelirinin olmadığını belirterek, Konya 2. İcra Müdürlüğünün 2017/166 sayılı dosyası üzerinden taşınmaz üzerine konan haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacının senet borcundan dolayı aleyhine ilamsız takip başlatıldığını, dosya borcunun 53.309,90 TL olduğunu, borcun tahsili amacıyla borçlu üzerine kayıtlı taşınmazlara haciz konulduğunu, satışa esas olmak üzere borçluya 103 davet varakası gönderildiğini, anılan taşınmazlar üzerinde 130 dan fazla haciz şerhi olduğunu, haczedilen taşınmazların henüz kıymet takdirinin yapılmadığını, davacının satışı bertaraf edecek ve yahut sürüncemede bırakacak geciktirecek kötüniyetli olarak her türlü davayı açtığını, kural olarak borçlunun tüm mallarının haczinin mümkün olduğunu, dosyada aşkın hacze konu olabilecek herhangi bir haciz tatbikinin olmadığını, davacının meskeniyet iddiasında bahsettiği ev barındığı tek ev ise borçlunun ev için olan meskeniyet iddiasını kabul ettiklerini, diğer meskeniyet iddiasında bulunduğu ada parsellerin evin eklentileri olan bahçe, avlu, avlulu ahır niteliğindeki taşınmazlar olduğunu, diğer taşınmazlar için meskeniyet iddiasının reddini reddini talep ettiklerini beyan ederek, davanın reddine, yargılama harç ve giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.
DELİLLER: Konya 3. İcra Müdürlüğünün 2014/6118 Esas sayılı dosyası,
İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ: Yargılama sırasında aldırılan bilirkişi raporlarına göre, davacının meskeniyet şikayetinin kabulü ile, “Konya ili, …….ilçesi, …….Köyü, Köyiçi mevkii, 172 ada, 4 parsel, 172 ada, 5 parsel, 172 ada, 6 parsel, 172 ada, 7 parsel, 172 ada, 9 parseller yönünden davacının meskeniyet şikayetinin kabulü ile bu taşınmazlar üzerindeki davacının hissesi üzerine isabet eden hacizlerin kaldırılmasına”, davacının tarım arazisinin haczedilmezliği şikayetinin kısmen kabul kısmen reddi ile; “Konya ili, ……….ilçesi, ……..Mahallesi, 362 ada 7 parsel, 395 ada 4 parsel, 416 ada 3 parsel, 430 ada 10 parsel ile aynı yer ……….mevkii 1881 parsel üzerindeki hacizler baki kalmak suretiyle Konya ili, Karatay ilçesi, Yarma Köyü, 508 ada 5 parsel üzerindeki haczin kaldırılmasına” karar verilmiştir.
İSTİNAFA BAŞVURAN TARAF VE İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davacı vekili tarafından, Konya 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/84 Esas sayılı dosyasında şikayet konusu 362 ada 7 parsel yönünden de haczin kaldırılmasına karar verildiği, bu şikayet dosyasında da bu taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması gerektiği belirtilerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.
Davalı vekili tarafından, Konya 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/84 Esas sayılı dosyasından verilen kararın istinaf edildiği, Konya BAM 7. Hukuk Dairesince ancak bir parsel yönünden meskeniyet şikayetinde bulunulabileceği gerekçesiyle verilen kararın kaldırıldığı, davacının çiftçi olmadığı, maişet şikayetinin reddinin gerektiği belirtilerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
İstinaf konusu, takip borçlusu tarafından açılan meskeniyet ve maişet nedeniyle haczedilmezlik şikayetine ilişkindir.
Dava ve takip dosyası içeriğine, dosyadaki yazılara göre; davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde hem meskeniyet hem de maişet şikayetinde bulunulduğu, şikayete konu 11 adet taşınmazın belirtildiği, ancak bu taşınmazlardan hangisinin meskeniyet şikayetine konu edildiğinin, hangisinin maişet şikayetine konu edildiğinin belirtilmediği, mahkemece bu hususu açıklaması için davacı vekiline süre verildiği, ancak davacı vekili tarafından duruşmada sadece Köyiçi Mevkiinde bulunan yerlerin müvekkilinin haline münasip evi olduğunun belirtildiği, ancak somut olarak hangi parsel yönünden meskeniyet şikayetinde bulunulduğunun belirtilmediği, mahkemece de bu hususun şüpheye mahal vermeyecek şekilde açıklattırılmadan keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra 5 parsel yönünden meskeniyet şikayetinin kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Yine şikayet dilekçesinde davacı tarafından Konya 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/292 Esas sayılı dosyası üzerinden meskeniyet şikayetinde bulunulduğu belirtilmiş olup, bu dava dosyası celp edilerek aynı icra takibi nedeniyle aynı taşınmazlar yönünden davacı borçlunun meskeniyet ve maişet şikayetinde bulunup bulunmadığının, buna göre derdestlik durumunun söz konusu olup olmadığı değerlendirilmeden karar verilmesi de doğru bulunmamıştır.
Bu itibarla, davacı vekilinin istinaf başvurusu incelenmeksizin davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK’nun 353/1-a-6. maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yukarıda açıklandığı üzere ancak bir parsel yönünden meskeniyet şikayetinde bulunulabileceği gözetilerek davacı vekiline kesin süre verilmek suretiyle açıkça hangi parsel sayılı taşınmaz yönünden meskeniyet şikayetinde bulunulduğunun bildirilmesi istendikten ve söz konusu taşınmaz belirlendikten sonra bu taşınmazın davacının haline münasip evi olup olmadığı noktasında değerlendirme yapılarak meskeniyet şikayeti hakkında karar verilmek üzere ve yine yukarıda belirtilen Konya 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/292 Esas sayılı dava dosyasının celp edilerek bu dava dosyası yönünden derdestlik durumunun söz konusu olup olmadığı değerlendirildikten sonra karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği anlaşılmış, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan neden ve gerekçelerle,
1-Davacı vekilinin istinaf başvurusu incelenmeksizin davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK.nın 353/1-a-6 maddesi gereğince KABULÜ ile, Konya 7. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 30/11/2022 tarihli 2019/37 Esas 2022/634 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,
2-Dosyanın; gerekçede belirtilen eksiklikler giderilerek yeniden yargılama yapılması için HMK’nın 353/1-a-6 maddesi gereğince mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
3-İstinaf başvurusu nedeniyle yatırılan 80,70’er TL istinaf karar harcının ilk derece mahkemesinden talep edilmesi halinde taraflara iadesine,
4-İstinaf başvurusu için yapılan sair giderlerin mahkemesince verilecek nihai kararla hüküm altına alınmasına,
5-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından, istinaf yoluna başvuran taraf yararına vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
Dair, HMK’nın 353/1-a-6 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda oy birliğiyle KESİN olarak karar verildi. 11/01/2023

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu