11. Hukuk Dairesi2023 Yılıİtirazın İptali

Davacı bankanın uzun yıllara sari ilişki sonrasında fazla tahsilat yaptığını kabul ederek iade ettiği bir parayı, sonradan hata ettiği gerekçesiyle talep etmesinin mümkün olmadığı, davacı bankanın davalı hakkında takibe girişmedeki gerekçesi yerinde değil ise de takibinde kötü niyetli olmadığı gerekçesiyle davacının itirazın iptaline ilişkin davasının reddine

Davacı bankanın uzun yıllara sari ilişki sonrasında fazla tahsilat yaptığını kabul ederek iade ettiği bir parayı, sonradan hata ettiği gerekçesiyle talep etmesinin mümkün olmadığı, davacı bankanın davalı hakkında takibe girişmedeki gerekçesi yerinde değil ise de takibinde kötü niyetli olmadığı gerekçesiyle davacının itirazın iptaline ilişkin davasının reddine, davalının şartları bulunmayan tazminat talebinin reddine karar verilmesinin isabetli olduğu-

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı ile davalının ortağı ve yetkilisi olduğu İ. Taşımacılık Tur. Tic. Ltd. Şti.’nden olan alacakların tahsili için yapılan icra takipleri ve açılan davalar nedeniyle yapılan masraf bedellerinin fazla tahsil edildiği gerekçesiyle 10.791,84 TL’nin davalıya iade edildiğini, ancak sehven 5.996,54 TL’nin fazladan iade edildiğinin anlaşılması üzerine bu miktarın tahsili için başlatılan takibin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davalının itirazı üzerine davacı bankanın kendi kayıtlarına göre iade yaptığını, yapılan kesintilere ilişkin hesap hareketleri, hesaplar üzerinde masraf tahsilatının ne zaman, nasıl ve ne kadar yapıldığının tespiti gerektiğini, bankanın haksız olduğunu savunarak davanın reddi ile %20 tazminata karar verilmesini istemiştir.

III. MAHKEME KARARLARI, BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ

A. Mahkemece Verilen Karar

Mahkemenin 29.12.2015 tarihli, 2014/466 E. ve 2015/1012 K. sayılı kararı ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

B. Bozma Kararı

Yargıtay (Kapatılan) 19. Hukuk Dairesinin 18.12.2018 tarihli, 2018/1099 E. ve 2018/6695 K. sayılı kararı ile davacı bankanın uzun yıllara sari ilişki sonrasında fazla tahsilat yaptığını kabul ederek iade ettiği bir parayı, sonradan hata ettiği gerekçesiyle talep etmesinin mümkün olmadığı, bu itibarla davanın reddine karar verilmesi gerekirken davanın kısmen kabulünün doğru olmadığı gerekçesi ile kararın bozulmasına karar verilmiştir.

C. Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar

Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacı bankanın uzun yıllara sari ilişki sonrasında fazla tahsilat yaptığını kabul ederek iade ettiği bir parayı, sonradan hata ettiği gerekçesiyle talep etmesinin mümkün olmadığı, davacı bankanın davalı hakkında takibe girişmedeki gerekçesi yerinde değil ise de takibinde kötü niyetli olmadığı gerekçesiyle davacının itirazın iptaline ilişkin davasının reddine, davalının şartları bulunmayan tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

IV. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; dava konusu alacağın davacı bankanın alacaklı olduğu masraf bedellerine ilişkin olduğunu ve bu bedel hesap hatası nedeniyle davalıya sehven fazladan ödendiğinden davalının sebepsiz zenginleştiğini, davacı bankanın sadece miktarda yanıldığını belirtilerek kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Dava, davacı banka tarafından dava dışı şirket ile aralarındaki ticari ilişki nedeniyle yapılan muhtelif takip ve davalar sonucunda bu şirkete kefil olan davalıdan ilamsız takipler nedeniyle yapılan tahsilattan dolayı davalıya yapılan para iadesinin, fazla olduğundan bahisle başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 67 nci maddesi.

3. Değerlendirme

Dosyadaki yazılara, Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

V. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın ONANMASINA,

Davacı T. Vakıflar Bankası T.A.O. harçtan muaf olduğundan ödediği temyiz ilam harcı ve temyiz başvuru harcının isteği hâlinde temyiz eden davacı T. Vakıflar Bankası T.A.O.’ya iadesine,

Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

13.02.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

11. HD. 13.02.2023 T. E: 2022/676, K: 799

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu