12. Hukuk Dairesi2022 Yılıİstihkak Davalarıİstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi (İİK. 97/a)

Dava konusu haciz, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği ve borçlu şirket yetkilisinin huzurunda borçluya ait depo da yapıldığından, mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğu

Dava konusu haciz, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği ve borçlu şirket yetkilisinin huzurunda borçluya ait depo da yapıldığından, mülkiyet karinesinin borçlu dolayısıyla alacaklı yararına olduğu- Davacı üçüncü kişi ile borçlu şirketin ticari defterleri getirtilerek ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin usulüne uygun olup olmadığı hususu da dikkate alınmak sureti ile borçlu tarafından üçüncü kişiye depolama hizmeti verildiğinin iddia edildiğine göre borçlu ile üçüncü kişi arasında depolama faturaları düzenlenip düzenlenmediği ve varsa depolama bedellerinin ödenip ödenmediğinin belirlenmesi, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri sürdüğü tahsilat makbuzları, tartı ve mal giriş fişleri esas alınmak sureti ile inceleme yaptırılarak, haczedilen menkullerin davacının dayandığı belgelerde belirtilen menkuller olup olmadığının belirlenmesi, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri sürdüğü tahsilat makbuzları, tartı ve mal giriş fişleri esas alınmak sureti ile inceleme yaptırılarak, haczedilen menkullerin davacının dayandığı belgelerde belirtilen menkuller olup olmadığının belirlenmesi, borçlu ile üçüncü kişi arasında devam eden cari ilişki olup olmadığı hususlarının duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi için bilirkişi raporu alınması gerektiği-


Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı-alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. D. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Davacı üçüncü kişi E. E. ; 15/12/2020 tarihinde haczedilen 211.180 kg elmanın mülkiyetinin davacıya ait olduğunu, borçlu şirketin 40 yıldır elma depolama işi yaptığını,hacze konu elmaların depo bedeli karşılığında borçluya ait soğuk hava deposunda muhafaza edildiğini ileri sürerek davanın kabulü ile haczin kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı alacaklı, cevap dilekçesi sunmamıştır.

Mahkemece, dinlenen davacı tanıklarının beyanlarından hacze konu elmaların davacıya ait olduğu, borçlu şirketin elmaların maliki olmadığının anlaşıldığı, dosyaya sunulan elmaların teslim fişlerinden ve tutanaklarından elmaların muhafaza amacı ile kira karşılığı borçlu şirkete teslim edildiğinin anlaşıldığı, elmaların borçlu şirkete ait olduğuna dair her ne kadar ispat yükü üçüncü kişide olsa bile toplanan delillerin aksine alacaklı tarafından da herhangi bir karşı delil sunulmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş, davalı alacaklı tarafından İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuştur.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesince, mahkemenin istinaf incelemesine konu kararında, dosyadaki mevcut delillere göre yaptığı değerlendirmeye, takdire, ortaya koyduğu gerekçeye göre davalı alacaklının başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, karar davalı alacaklı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, üçüncü kişinin İİK’nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.

Dava konusu haciz, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği ve borçlu şirket yetkilisinin huzurunda borçluya ait depo da yapılmıştır. Bu durumda, İİK’nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararınadır. Bu yasal karinenin aksinin davacı 3. kişi tarafından inandırıcı ve güçlü delillerle ispat edilmesi gerekir. Bu doğrultuda Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de,yapılan inceleme ve araştırma hüküm kurmaya yeterli değildir. Mahkemece, davacı üçüncü kişi ile borçlu şirketin ticari defterleri getirtilerek ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin usulüne uygun olup olmadığı hususu da dikkate alınmak sureti ile borçlu tarafından davacı 3.kişiye depolama hizmeti verildiği iddia edildiğine göre borçlu ile 3.kişi arasında depolama faturaları düzenlenip düzenlenmediği ve varsa depolama bedellerinin ödenip ödenmediğinin belirlenmesi, davacı vekilinin dava dilekçesinde delil olarak ileri sürdüğü tahsilat makbuzları, tartı ve mal giriş fişleri esas alınmak sureti ile inceleme yaptırılarak, haczedilen menkullerin davacının dayandığı belgelerde belirtilen menkuller olup olmadığının belirlenmesi, borçlu ile üçüncü kişi arasında devam eden cari ilişki olup olmadığı hususlarının duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi için bilirkişi raporu alınması ve ondan sonra dosyadaki diğer bilgi ve belgeler de dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme neticesinde yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Davalı-alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, istinaf talebinin esastan reddine ilişkin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7.Hukuk Dairesi’nin 22.2.2022 tarih 2021/880 E.-2022/183 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, Eğirdir İcra Hukuk Mahkemesi’nin 12.3.2021 tarih, 2021/5 E. 2021/12 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 29.6.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 29.06.2022 T. E: 5646, K: 7941

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu