2021 Yılı5.Hukuk Dairesiİstinaf&Temyizİtirazın İptali

Dava dilekçesinde iki ayrı icra takibine itirazın iptalini istendiği ve mahkemece iki ayrı icra takibine itirazın iptali davasının yargılamasının usul ekonomisi gereği aynı dava dosyası üzerinden yapılarak, takip dosyaları hakkında ayrı ayrı karar verildiği, buna göre her bir takip dosyasına itirazın iptali davasının temyiz kesinlik sınırının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği

Dava dilekçesinde iki ayrı icra takibine itirazın iptalini istendiği ve mahkemece iki ayrı icra takibine itirazın iptali davasının yargılamasının usul ekonomisi gereği aynı dava dosyası üzerinden yapılarak, takip dosyaları hakkında ayrı ayrı karar verildiği anlaşıldığından, her bir takip dosyasına itirazın iptali davasının temyiz kesinlik sınırının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalılar tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, 2014 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık ayları aidat borçları … ile … 15. İcra Müdürlüğü’nün 2015/8562 E. sayılı dosyasından 2.975,00TL ana para, 1.589,00 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 4.564,00 TL’lik icra takibine itirazın ve 2015 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları aidat borçları 2.550 TL asıl alacak 318,75 TL faiz olmak üzere 2.868,75 TL’lik … 15. İcra Müdürlüğü’nden 2015/7789 Esas sayılı takip dosyasına itirazın iptalini istemiştir.

Mahkemece, 1-… 15. İcra Müdürlüğü’nün 2015/8562 Esas sayılı takip dosyası yönünden: davanın kısmen kabulü ile davalıların … 15. İcra Müdürlüğü’nün 2015/8562 Esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu itirazının kısmen iptaline, takibin 2.975,00 TL asıl alacak ve 273,84 TL yasal faiz olmak üzere toplam 3.248,84 TL üzerinden devamına, yasal faizin takip tarihinden itibaren hesaplanmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine, 2-… 15. İcra Müdürlüğü’nün 2015/7789 Esas sayılı takip dosyası yönünden: davanın kabulü ile davalıların … 15. İcra Müdürlüğü’nün 2015/7789 Esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu itirazının iptaline, takibin 2.550,00 TL asıl alacak ve 318,75 TL yasal faiz olmak üzere toplam 2.868,75 TL üzerinden devamına, yasal faizin takip tarihinden itibaren hesaplanmasına karar verilmiş, karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesinde iki ayrı icra takibine itirazın iptalini istendiği ve mahkemece iki ayrı icra takibine itirazın iptali davasının yargılamasının usul ekonomisi gereği aynı dava dosyası üzerinden yapılarak, takip dosyaları hakkında ayrı ayrı karar verildiği, buna göre her bir takip dosyasına itirazın iptali davasının temyiz kesinlik sınırının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmakla;

Her bir itirazın iptali davasında temyize konu miktar, karar tarihi itibariyle 4.270,00 TL’lik temyiz kesinlik sınırının altındadır. HUMK’un 5219 sayılı Yasa ile değişik 427. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca miktar veya değeri 4.270,00 TL’yi geçmeyen kararlar kesinolduğundan miktar yönünden davalıların temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 01/12/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

5. HD. 01.12.2021 T. E: 12521, K: 14190

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu