12. Hukuk Dairesi2021 YılıKambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu

Çeke dayalı kambiyo takibinde, çekteki banka ibraz şerhinde tarih yoksa da, keşide tarihinin ………….. ve takip tarihinin ………… olduğu, dolayısı ile çekin bankaya ibraz edildiği ve 10 günlük ibraz süresi içerisinde takip başlatıldığı, bu nedenle ibrazın süresinde olduğunun kabulü gerekeceği, dolayısıyla takibe dayanak çek kambiyo vasfında olduğundan

Çeke dayalı kambiyo takibinde, çekteki banka ibraz şerhinde tarih yoksa da, keşide tarihinin ………….. ve takip tarihinin ………… olduğu, dolayısı ile çekin bankaya ibraz edildiği ve 10 günlük ibraz süresi içerisinde takip başlatıldığı, bu nedenle ibrazın süresinde olduğunun kabulü gerekeceği, dolayısıyla takibe dayanak çek kambiyo vasfında olduğundan, İlk Derece Mahkemesi’nce şikayetin reddi gerekirken, yazılı şekilde takibin iptali yönünde hüküm tesisinin ve Bölge Adliye Mahkemesi’nce de, istinaf başvurusunun esastan reddedilmesinin isabetsiz olduğu-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nadide S. Bıyıklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, takibe konu çekte ibraz tarihi yazılmadığından, çekin kambiyo vasfına haiz olmadığı şikayetini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, ilk Derece Mahkemesi’nce, ibraz tarihi taşımayan çekin kambiyo senedi vasfını yitirdiği, bu sebeple kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davacı hakkında Antalya 3.İcra Müdürlüğünün 2019/4338 E sayılı dosyası üzerinden yürütülen icra takibinin İİK 170/a-2 maddesi uyarınca iptaline karar verildiği, alacaklının istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf isteminin esastan reddine hükmedildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

6102 sayılı TTK’nun 808/1-b maddesi gereğince; çekin süresinde muhatap bankaya ibraz edildiği, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla tespit edilmelidir. Aksi takdirde alacaklı müracaat hakkını kaybeder.

Öte yandan, 6102 sayılı TTK’nun 796/1. maddesi gereğince; bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

Somut olayda, çeke dayalı kambiyo takibinde, çekteki banka ibraz şerhinde tarih yoksa da, keşide tarihinin 07.02.2019 ve takip tarihinin 13.02.2019 olduğu, dolayısı ile çekin bankaya ibraz edildiği ve 10 günlük ibraz süresi içerisinde takip başlatıldığı, bu nedenle ibrazın süresinde olduğunun kabulü gerekeceği, dolayısıyla takibe dayanak çek kambiyo vasfında olduğundan, İlk Derece Mahkemesi’nce şikayetin reddi gerekirken, yazılı şekilde takibin iptali yönünde hüküm tesisi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nce de, istinaf başvurusunun esastan reddedilmesi isabetsiz olup, İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 24.02.2021 tarih ve 2020/1804 E. – 2021/460 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, Antalya 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 13.11.2019 tarih ve 2019/423 E. – 2019/745 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 22/09/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 22.09.2021 T. E: 4394, K: 7821

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu