12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİcranın İadesi (İİK 40)Takip Açılış

Bozma kararından sonra bozmaya uyularak verilen aynı mahkemenin ilamı ile alacaklının duran takibini sürdürebileceği, ilk takipten feragat etmeksizin ikinci takibin açılması mükerrer takip sayılacağı ve mahkemece mükerrer takibin iptaline karar verilmesi gerekeceği

Bozma kararından sonra bozmaya uyularak verilen aynı mahkemenin ilamı ile alacaklının duran takibini sürdürebileceği, ilk takipten feragat etmeksizin ikinci takibin açılması mükerrer takip sayılacağı ve mahkemece mükerrer takibin iptaline karar verilmesi gerekeceği-

İİK.nun 40. maddesi gereğince bir ilamın nakzı icra muamelelerini olduğu yerde durduracağından alacaklının takibine dayanak yaptığı İstanbul 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.11.2007 tarih 2006/347 esas, 2007/377 karar sayılı ilamının Yargıtay 13.Hukuk Dairesince 20.05.2008 tarihinde bozulması üzerine icra muameleleri olduğu yerde durur. Bozma kararından sonra bozmaya uyularak verilen aynı mahkemenin 08.12.2009 tarih 2009/439-222 sayılı ilamı ile alacaklının duran takibine devam etmesi mümkündür. İlk takipten feragat edilmeksizin aynı alacak için bozmadan sonraki ilama dayanılarak yeni bir takip yapılması halinde ikinci takip mükerrer olacağından mahkemece şikayetin kabulü ile mükerrer takibin iptaline karar vermek gerekirken bu yöndeki istemin göz ardı edilerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)…

12. HD. 22.02.2011 T. E:2010/23132, K:2011/1406

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu