2023 YılıBAM Konya 7. Hukuk DairesiBorca İtirazKambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu

Borcun olmadığı, itfa veya imhal edildiğine dair belgenin takip konusu borç sebebiyle verildiğinin kabul edilebilmesi için belgede takip dayanağı senede açıkça atıfta bulunulması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.

T.C.
KONYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2023/16
KARAR NO : 2023/61

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : AKSARAY İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 07/12/2022
NUMARASI : 2022/316 ESAS 2022/346 KARAR

DAVANIN KONUSU : Borca İtiraz
KARAR TARİHİ : 09/01/2023
KARAR YAZIM TARİHİ : 09/01/2023
Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK’nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVACI BORÇLU DİLEKÇESİNDE :
İcra takibinde borcun sebebi olarak gösterilen herhangi bir nedene dayalı bir borcunun bulunmadığı belirterek borca, faize ve bütün ferilere itiraz etmiştir.
DAVALI ALACAKLI VEKİLİ CEVABINDA :
Davacının iş bu davayı açmasında hukuki yararı bulunmadığını, davanın müvekkilini zarara uğratmak ve müvekkilinin alacağına kavuşmasını engellemek için kötü niyetli olarak açıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:
Davacı borçlunun, borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlayamadığını belirterek davanın reddine karar verildiği görülmüştür.
DAVACI BORÇLU TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Borcu ödediğine dair banka dekontu sunmasına rağmen bu delilinin incelenmeden karar verildiğini belirtmiştir.
GEREKÇE:
Alacaklı tarafından, bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, borçlunun yasal süre içerisinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, borca itiraz ettiği görülmüştür.
Borca itiraz edilmesi halinde, İİK’nun 169/a-1. maddesi gereğince; borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği, resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlandığı takdirde mahkemece itiraz kabul edilir.
Borcun olmadığı, itfa veya imhal edildiğine dair belgenin takip konusu borç sebebiyle verildiğinin kabul edilebilmesi için belgede takip dayanağı senede açıkça atıfta bulunulması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.
Somut olayda, borçlunun, ödemeye dair sunduğu banka dekontunda takibe konu senede atıf yapılmadığı gibi alacaklının, borçlunun borcu ödediğine dair kabul beyanı da yoktur. Ödeme iddiasında bulunan borçlu bu iddiasını İİK’nun 169/a maddesinde öngörülen bir belgeyle kanıtlayamadığından borca itirazın reddine dair ilk derece mahkeme kararı yerindedir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacı borçlunun istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2- Peşin harcın mahsubu ile bakiye 99,20 TL istinaf harcının, ilk derece mahkemesince, istinafa başvurandan alınarak hazineye irat kaydına,
3- İstinaf giderlerinin istinafa başvuran üzerinde bırakılmasına,
4- Kararın, ilk derece mahkemesince bilgi mahiyetinde taraflara tebliğine,
Dair, HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan incelemede İİK’nın 6763 sayılı Kanun ile değişik 364. maddesi uyarınca ihtilaf konusu değer itibariyle KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 09/01/2023

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu