12. Hukuk Dairesi2016 YılıTebligat

Borçluya satış ilanı “birlikte oturduğu damadı A…..’ya tebliğ edildi” şeklinde tebliğ edildi. Borçlunun mernis adresi farklı ancak; zabıta araştırmasında damadıyla oturduğu belirlendi. Bu durumda borçlunun bilinen adresi damadıyla oturduğu adres olup, mernis adresine tebligat çıkmaz

12. Hukuk Dairesi         2016/13444 E.  ,  2016/16413 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu satış ilanı tebligatı alan damadı … ile aynı konutta yaşamadığını ileri sürerek ihalenin feshini talep etmiş, mahkemece nüfus müdürlüğünden gelen yazı cevabına göre borçlu ile damadı …’nın aynı konutta oturmadığı gerekçesi ile ihalenin feshine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10. maddesinin 1. fıkrasına göre; tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. 6099 sayılı Yasa’nın 3. maddesi ile eklenen aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat bu adrese yapılır.
Somut olayda, borçluya satış ilanı tebligatının, takibe dayanak kredi sözleşmesinde borçlu tarafından bildirilen, … adresine tebliğe çıkarıldığı, “Muhatabın adresine gidildi bulunamadı. Adreste birlikte sürekli ehil ve reşit olan damadı … imzasına tebliğ edildi.” şerhi ile 11.12.2014 tarihinde tebliğ edildiği görülmektedir.
Mahkemece yaptırılan zabıta araştırmasında, Karadere muhtarı azası, satış ilanı tebliğ tarihinde borçlunun damadı ile birlikte oturduğunu, evlerini daha sonra ayırdıklarını beyan etmekle borçlunun Karadere Köyü adresinde geçici olarak oturmadığı anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, borçlunun bilinen en son adresine çıkarılan satış ilanı tebliği usulüne uygun olduğundan, ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu