12. Hukuk Dairesi2018 YılıHaciz

Borçluya gönderilen ödeme emrinin 04.08.2009 tarihinde tebliğ edildiğinin ve yasal 1 yıllık süre içinde alacaklının 06.11.2009 tarihinde haciz talebinde bulunduğunun görüldüğü, bu nedenle alacaklının haciz isteme hakkı düşmemiş olup olayda İİK’nun 78/5. maddesi gereğince harç alınmasının ve borçluya yenileme emrinin tebliğe çıkarılmasının gerekmeyeceği, haczin birden fazla yenilenmesinin anılan kuralın uygulanmasını engellemeyeceği, o halde, mahkemece, alacaklının yeniden haciz istemesi için yenileme harcı yatırması gerektiğine ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekeceği-

Borçluya gönderilen ödeme emrinin 04.08.2009 tarihinde tebliğ edildiğinin ve yasal 1 yıllık süre içinde alacaklının 06.11.2009 tarihinde haciz talebinde bulunduğunun görüldüğü, bu nedenle alacaklının haciz isteme hakkı düşmemiş olup olayda İİK’nun 78/5. maddesi gereğince harç alınmasının ve borçluya yenileme emrinin tebliğe çıkarılmasının gerekmeyeceği, haczin birden fazla yenilenmesinin anılan kuralın uygulanmasını engellemeyeceği, o halde, mahkemece, alacaklının yeniden haciz istemesi için yenileme harcı yatırması gerektiğine ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekeceği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan icra takibinde, alacaklının icra mahkemesine başvurusunda, yenileme işleminde harç alınması işleminin düzeltilmesini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK’nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek, yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine, yeniden harç alınır.

Somut olayda borçluya gönderilen ödeme emrinin 04.08.2009 tarihinde tebliğ edildiği ve yasal 1 yıllık süre içinde alacaklının 06.11.2009 tarihinde haciz talebinde bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle alacaklının haciz isteme hakkı düşmemiş olup olayda İİK’nun 78/5. maddesi gereğince harç alınması ve borçluya yenileme emrinin tebliğe çıkarılması gerekmez. Haczin birden fazla yenilenmesi anılan kuralın uygulanmasını engellemez.

O halde, mahkemece, alacaklının yeniden haciz istemesi için yenileme harcı yatırması gerektiğine ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 31.05.2018 T. E: 2017/4055, K: 5570

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu