12. Hukuk Dairesi2016 YılıBorca İtirazİmzaya İtirazİtirazİtirazın KaldırılmasıKambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluTakibin İptali

Borçluya ait imzalı belge üzerine bilgisiyar ortamında, yazılar aktarılarak senet oluşturulmasına yönelik sahtelik iddiası (taşıma yazı) yargılamayı gerektirdiğinden dar yetkili icra mahkemesinde incelenmesi mümkün değildir

12. Hukuk Dairesi         2015/22824 E.  ,  2016/4419 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu şirket vekili icra mahkemesine başvurusunda, takibe dayanak senetteki yazıların, şirket kaşesinin ve imzanın müvekkili şirkete ve şirketin yetkili temsilcisine ait olmadığını, senet lehtarı ve yetkili hamil ile aralarında senet düzenlenmesini gerektirici hiç bir mal ya da hizmet alımının söz konusu olmadığını, sahte senedin bilgisayar vasıtası ile kopya edilerek şirket yetkilisinin imzası taklit edilmek suretiyle düzenlendiğini ileri sürerek, takibin iptalini talep etmiştir.
Mahkemece, 29.04.2015 havale tarihli Jandarma Genel Komutanlığı… Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği tarafından düzenlenen rapora istinaden takibe dayanak senedin; baskı tekniği, kullanılan kağıt ve mürekkekep kalitesi gibi özellikler yönünden matbu basım senetlerden farklılık gösterdiğinin tespit edildiği, senedin sahte düzenlendiğinin sabit olduğu, bu haliyle takibe konu senedin kambiyo senedi vasfı taşımadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmiştir.
İcra mahkemeleri şikâyet ve itirazları belli bir usule uyarak yargılayan ve objektif hukuk kurallarını şikayet ve itirazlara uygulamak suretiyle bunları takip hukuku bakımından kesin hükme bağlayan mahkemelerdir. Bu mahkemeler, takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözme görevini yerine getirirken kural olarak tanık dinleyemeyeceklerinden dar (sınırlı) yetkili olup, sahtelik iddiasını inceleme yetkileri de genel mahkemeye göre daha kısıtlıdır.
Genel mahkemeler, senetteki sahtelik iddiasını Hukuk Muhakemeleri Kanununun verdiği yetkiyle daha detaylı bir biçimde inceleme olanağına sahiptir.
Somut olayda, takip konusu senetteki imzanın borçlu …Yapı Denetim Limited Şirketi’ni temsile yetkili …’in eli ürünü olduğu icra mahkemesince yaptırılan bilirkişi raporlarından anlaşılmaktadır. Takip konosu senedin; “orijinal bir senet örneğinin tarayıcı yardımıyla bilgisayar ortamına yüklendiği ve daha sonra renkli bir yazıcı kullanılarak mevcut belge üzerine çıktı alınarak ilgili hanelerinin doldurulması suretiyle oluşturulduğuna” yönelik sahtelik iddiası ise yargılamayı gerektirdiğinden, dar yetkili icra mahkemesinde incelenmesi mümkün değildir.
Bu nedenle takibin iptaline karar verilmesi isabetsiz olup, borçlunun imzaya ve borca itirazı konusunda karar mahallinde herhangi bir değerlendirilmede bulunulmadığından borçlunun bu yöndeki itiraz nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı gerekçeyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu