12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarBorca İtirazİhtiyati Hacizİtirazın KaldırılmasıSıra Cetveli

Borçlunun müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmemesi veya itirazın icra mahkemesince kesin olarak kaldırılması veya mahkemece iptal edilmesi halinde, ihtiyati haczin kendiliğinden icrai hacze dönüşeceği belirtilmiştir. Ancak söz konusu düzenlemeler genel haciz yoluyla ilamsız takibe ilişkindir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip genel haciz yoluyla takipten farklı olup, ihtiyati haciz İİK nun 168/2 maddesinde öngörülen on günlük ödeme süresinin ödemesiz geçmesi üzerine kendiliğinden kesin hacze dönüşür.

12. Hukuk Dairesi         2014/11995 E.  ,  2014/14535 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Enez İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 20/09/2013
NUMARASI : 2012/11-2013/14

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 13/01/2014 tarih, 2013/34563 Esas – 2014/55 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK’nun “İhtiyati haczi tamamlıyan merasim” başlıklı 264. maddesinin 1. fıkrasında “Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde bulunmaya veya dava açmaya mecburdur.” düzenlemesi mevcuttur. Somut olayda ihtiyati haciz kararından itibaren 3 gün sonra 05.12.2011 tarihinde takip talebinde bulunulmuştur.
Aynı maddenin son fıkrasında ise; borçlunun müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmemesi veya itirazın icra mahkemesince kesin olarak kaldırılması veya mahkemece iptal edilmesi halinde, ihtiyati haczin kendiliğinden icrai hacze dönüşeceği belirtilmiştir. Ancak söz konusu düzenlemeler genel haciz yoluyla ilamsız takibe ilişkindir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip genel haciz yoluyla takipten farklı olup, ihtiyati haciz İİK nun 168/2 maddesinde öngörülen on günlük ödeme süresinin ödemesiz geçmesi üzerine kendiliğinden kesin hacze dönüşür.
Somut olayda; 05.12.2011 tarihinde haczedilmezlik şikayetine konu taşınmazın tapu kaydına ihtiyati haciz konulduğu, ödeme emrinin 06.12.2011 günü borçluya tebliğ edildiği, aynı gün borçlunun dosya fotokopisini aldığı, alacaklı vekilinin talebi üzerine İİK’nun 103. maddelerine göre çıkarılan davet kağıdının borçluya 12.06.2012 günü tebliğ edildiği ve 14.06.2012 tarihinde de meskeniyet şikayetinde bulunulduğu, anlaşılmıştır.
Borçlu tarafından icra dosyasının bir suretinin alınma zamanında ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmediğinden, borçlunun hacizden o tarihte haberdar olunduğu ve şikayet süresinin geçtiği kabul edilemez.
Kaldı ki söz konusu icra dosyasında şikayete konu taşınmazın tapu kaydına haciz şerhinin işlendiğini belirtir yazının yine icra dosyasına 08.12.2011 havale tarihi ile girdiği tespit edilmekle, şikayetçi borçlunun hacizden dosyanın incelendiğinin beyan edildiği 06.12.2011 tarihi itibari ile haberdar olamayacağı ve hacizden daha önce muttali olunduğuna dair bir bilgi de olmadığından haczedilmezlik şikayetinin süresinde olduğunun kabulü ile esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir iken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsiz olup mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 13.01.2014 tarih ve 2013/34563 E.- 2014/55 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, Enez İcra Hukuk Mahkemesi’nin 20.09.2013 tarih ve 2012/11 E.- 2013/14 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15/05/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu