12. Hukuk Dairesi2016 YılıHaciz Kaldırma

Borçlunun çalışırken maaşına konulan haczin, emekli olduktan sonra emekli maaşı üzerinde borçlunun muvafakati olsa bile devam etmesinin mümkün olmadığı-

Borçlunun çalışırken maaşına konulan haczin, emekli olduktan sonra emekli maaşı üzerinde borçlunun muvafakati olsa bile devam etmesinin mümkün olmadığı-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ö. İ.roğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu, İstanbul 14. İcra Müdürlüğü’nün 2007/14684 Esas sayılı takip dosyasından emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına ilişkindir. Mahkemece borçlunun emekli olmadan önce maaşına konulan haczin emekli olduktan sonra da devam edeceği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesinde; “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez” hükmü yer almaktadır. 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun’un 32. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 93/1. maddesine eklenen fıkra ile; “Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir” hükmü getirilmiştir. Buna göre muvafakatin geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup, İİK.nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır.

Somut olayda borçlunun maaşının haczi için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmış ve 14.11.2007 tarihli cevabi yazıda icra kesintisi yapılmak üzere işleme alındığı bildirilmiş, akabinde de borçlunun maaşından kesinti yapılmaya başlanılmıştır. Borçlunun 23.01.2008 tarihinde emekliye ayrılması ile icra müdürlüğünce SGK’ya müzekkere yazılarak emekli maaşının 1/4’ünün haczedildiği bildirilmiştir. Borçlunun dosya kapsamında emekli maaşından kesinti yapılmasına ilişkin bir muvafakatı bulunmamaktadır. Borçlunun çalışırken maaşına konulan haczin, emekli olduktan sonra emekli maaşı üzerinde borçlunun muvafakati olsa bile devam etmesi mümkün değildir. Maaş haczi müzekkerelerinin içeriği ile muhatap kurumlar farklıdır.

O halde mahkemece, borçlunun emekli maaşına haciz konulmasına muvafakatı bulunmadığından haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.11.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 22.11.2016 T. E: 18560, K: 24115

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu