12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİhalenin FeshiTebligat

Borçlu şirketin elektronik tebligat adresini aktive etmediğini bu nedenle e-tebligat çıkartılmasının mümkün olmadığını, borçlunun bilinen adresine ve ticaret sicilindeki adresine çıkartılan icra emri tebliğ evrakının iade edilmesinden sonra TK’nın 35. maddesine göre diğer tebligatların usulüne uygun tebliğ edildiğini

12. Hukuk Dairesi         2022/12886 E.  ,  2023/176 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki ihalenin feshi şikayetinden dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmiştir.
Kararın alacaklı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın reddine, ihale bedelinin %5′ i oranında para cezasının davacıdan tahsiline karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı borçlu vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Borçlu vekili dilekçesinde; … İcra Müdürlüğü’ nün 2019/150416 Esas sayılı dosyasında aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatıldığını, müvekkilinin … 534 numaralı e-tebligat adresine esas ve talimat icra dosyasından hiçbir şekilde tebligat çıkartılmadığını, Tebligat Kanunu’ nu 7/A maddesinin 7. bendi uyarınca müvekkiline tebligatların elektronik olarak yapılmasının zorunlu olduğunu ileri sürerek 3960 ada 21 parselde kayıtlı taşınmaz ile 3960 ada 21 parselde kayıtlı taşınmaz için 05.07.2021 tarihinde yapılan ihalelerin feshini talep etmiştir.
II. CEVAP
Alacaklı/İhale alıcısı vekili cevap dilekçesinde; zarar unsurunun gerçekleşmediğini tebligatların usulüne uygun yapıldığını talebin reddini istemiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile şirketin e-tebligat adresi aktive edilmediğinden tebligat alımına uygun olmadığını, bu nedenle borçlu şirkete e-tebliğ yapılmasının mümkün olmadığını, borçluya yapılan ve iade edilen tebligat bulunmadığı halde satış ilanı tebliğ işleminin Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre yapılmasının usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle 05.07.2021 tarihinde 14:00-14:06 saatleri arasında yapılan ihalenin feshine karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuran
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde alacaklı/ihale alıcısı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Borçlu şirkete gönderilen icra emri tebliğ evrakının iade edilmesinden sonra borçlunun ticaret sicil gazetesindeki adresine TK’nın 35. maddesine göre usulüne uygun tebligat çıkartıldığını, kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile borçlu şirketin elektronik tebligat adresini aktive etmediğini bu nedenle e-tebligat çıkartılmasının mümkün olmadığını, borçlunun bilinen adresine ve ticaret sicilindeki adresine çıkartılan icra emri tebliğ evrakının iade edilmesinden sonra TK’nın 35. maddesine göre diğer tebligatların usulüne uygun tebliğ edildiğini, İlk Derece Mahkemesi kararının bu yönden hatalı olduğunu, kamu düzeni yönünden yapılan incelemede de yapılan ihalede hukuka aykırılık bulunmadığından İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılarak davanın reddine ve ihale bedelinin (670.000,00 TL) %5’i oranında (33.500,00 TL) para cezasının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuran
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Tebligat Kanunu 35. maddesi uyarınca yapılan icra emri tebliğinden uzunca bir süre sonra satış ilanının adresin değişmediğinden bahisle Tebligat Kanunu 35. maddesine göre aynı adrese yapılmasının ilgili kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğunu kararın bozulmasını talep etmiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, ihalenin feshine istemine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
İcra İflas Kanunu’nun 134. maddesi, Tebligat Kanunu’ nun 7/a maddesi, Tebligat Kanunu’ nun 35. maddesi
3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup borçlu vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,
Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,
Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
12.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu