12. Hukuk Dairesi2017 YılıHarçİcra Harç, Vergi ve Giderler

Başka bir icra dosyası üzerindeki iştirak haczinin kaldırılmasına yönelik taraf vekillerinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemlerde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2016/22006
KARAR NO : 2017/13731
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/03/2016
NUMARASI : 2016/189-2016/187

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Maliye Hazinesi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sibel Yavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlular vekilinin, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek diğer hacizler baki kalmak üzere İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2014/105 E. sayılı takip dosyasına konulan iştirak haczinin kaldırılmasını talep ettiğini, icra müdürlüğünce, haricen tahsile karine teşkil edeceğinden vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılacağı yönündeki kararı ile aynı yöndeki kendi taleplerinin reddine ilişkin icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takip dosyasında birden fazla devam eden haciz bulunduğundan, diğerlerine yönelik kaldırma talebinde bulunulmaksızın bir veya birkaçının alacaklı tarafça kaldırılması talebinin, alacağın haricen tahsil edildiğine tek başına karine teşkil etmeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.
492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde; ”Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır” düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda; başka bir icra dosyası üzerindeki iştirak haczinin kaldırılmasına yönelik taraf vekillerinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemlerde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.
O halde, icra mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Maliye Hazinesi’nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu