12. Hukuk Dairesi2021 Yılı2022 YılıBAM İstanbul 20. Hukuk DairesiHacizHaciz Kaldırma

Alacaklının haciz talebi üzerine, icra müdürlüğünce haciz talebinin kabul edildiğinin tutanağa yazılması ile haciz gerçekleşmiş olur. Bir diğer anlatımla haciz talebinin kabulünün tutanağa yazıldığı tarih haciz tarihidir. Haciz müzekkeresinin gönderilip gönderilmemesi veya gereğinin yerine getirilip getirilmemesi geçerliliğini etkilemez.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
20. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2021/758
KARAR NO : 2021/3297

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 20/01/2021
NUMARASI : 2020/740 Esas 2021/61 Karar

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ : 08/12/2021
KARAR YAZIM TARİHİ : 10/12/2021

Yukarıda mahal tarih ve numarası açıklanan ilk derece mahkeme kararı aleyhine süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmakla, HMK’nun 352. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme ve heyetçe yapılan müzakere sonunda, gereği düşünüldü:
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle;Davalılardan Senıor Assist Sağlık Hizmetleri A.Ş de, Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/1876 E sayılı dosyasından, diğer davalı ……. Yaşlı Bakım Evi Temizlik Turizm Hizmetleri İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti den alacaklı olduğunu, davacıların alacaklı olduğu Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü’nün 2019/24435 Esas (Eski Dosya No:2014/1244 Esas) sayılı dosyasından, borçlu Senıor Assist Sağlık Hizmetleri A.Ş nin, alacaklı olduğu Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/1876 E sayılı dosya alacağı üzerine 24.04.2019 tarihinde haciz konulduğunu, dosya alacağına haciz konulmadan hemen önce, bu dosyanın alacaklısı Senıor Assist Sağlık Hizmetleri A.Ş vekilinin, dosya borcu için borçlu tarafından sunulan banka teminat mektubunun nakte çevrilmesi için müzekkereyi ve teminat mektubunun aslını elden alarak tahsil işlemleri için bankaya götürdüğünü, teminat mektubunun bankada olduğu sırada taraflarınca dosya alacağına haciz konulduğunu ve uyap kaydına işlendiğini, dosya alacağına haciz konulduğunu öğrenen, dosya borçlusu ve haciz uygulanan dosyanın alacaklısı Senıor Assist Sağlık Hizmetleri A.Ş, borçluları diğer davalı ile irtibata geçerek, haczi bertaraf etmenin yollarını aradıklarını, taraflarınca dosya alacağına haciz konulduktan 5 gün sonra (29.06.2019) dosya alacaklısı vekili tarafından dosyaya sunulan talep/beyan dilekçesi ile, 40.000,00TL nin haricen tahsil edileceğinin bildirildiği bakiye kısım için ise feragat beyanı verildiğinin görüldüğünü, bu beyan ile birlikte, nakte çevrilmesi için alacaklı vekiline elden teslim edilen Ziraat Bankasına ait teminat mektubunun, borçluya iadesine muvafakat edilerek dosyaya geri verildiğini ve dosyadan da aynı gün (29.04.2019) borçlu vekili tarafından elden teslim alındığını, durumun taraflarınca öğrenilmesi üzerine, davacıların alacaklı olduğu ve haczi uygulayan Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü’nün 2019/24435 Esas (Eski Dosya No:2014/1244 Esas) sayılı dosyasından, İİK 120/2 maddesi kapsamında yetki belgesi alınarak, dosya alacağına haciz konulan Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/1876 E sayılı dosyasından 20.06.2019 tarihli talep dilekçeleri ile bu dosya borçlusuna yönelik haciz işlemlerinin uygulanmasının talep edildiğini, Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nün talebi reddettiğini, İcra Müdürlüğünün “….Alacaklının dosya alacağı için tasarruf hakkına müdahale edilemeyeceğinden…..” şeklindeki gerekçesini anlamanın mümkün olmadığını, böyle bir sözü belki de en son söyleyecek kişinin bir icra müdürü olabileceğini, bu gerekçe ile tabiri caizse haciz kavramının içerisi boşaltılmakta, haczin bir kısıtlama değilde göstermelik bir işlemden ibaret olduğunun sanıldığını, haciz uygulanan şey üzerinde borçlunun tasarruf yetkisinin hiçbir kısıtlama yokmuş gibi devam edebileceğinin söylenebildiğini, oysaki haciz işlemi ile, haciz edilen şey üzerinde borçlunun tasarruf yetkisi kısıtlanarak, hacizli şey satılarak alacaklının alacağına kavuşmasının hedeflendiğini, yani haciz ile artık bu şeyi satıp paraya çevirmenin alacaklının tasarrufuna geçtiğini, menkul hükmünde olan hacze konu dosya alacağı için de aynı durumun geçerli olduğunu, haciz konulan bir hak üzerinde, haciz borçlusunun serbestçe tasarrufa devam edebileceğini savunmanın cebri icra hukuku ilkeleri ile izah edilemediğini , borçlunun, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları, malları dahi haczedilerek borçlunun tasarruf yetkisinin kısıtlandığı bir sistemde, borçlunun kendisinin alacaklı olduğu bir icra dosyası üzerine haciz konulsa bile serbestçe tasarrufa devam edebileceğinin savunulmasının mümkün olmadığını, hacizden sonra, haricen tahsil veya feragat, dosya alacağına haciz koyan müvekkillerine karşı hükümsüz olduğunu, hacizli dosya alacaklı vekili beyanına göre, beyan tarihi itibarı ile haricen tahsil yapılmadığını, ayrıca dosya borçlusu vekili de aynı tarihte dosyadan müzekkereyi ve teminat mektubunu elden aldığına göre bu tarih itibarı ile dosya alacağına yönelik hacizi de görmüş durumda olduğunu, bu tarih itibarı ile haricen ödeme olmadığının açık olduğunu, hacizden haberdar olan tarafların haricen yapacağı ödemeler açısından kötü niyetli olacağı ve haciz alacaklısına karşı ileri süremeyeceğinin de açık olduğunu, bu nedenle haczimizi bertaraf etmeye yönelik işlemlerinin müvekkillerine karşı bir geçerliliği olmayacağını, haciz konulan dosyanın alacaklısı da borçlusu da kötü niyetli olduğunu, ortak amaçlarının müvekkillerinin haczini semeresiz bıraktığını, dosya alacaklısı, banka teminat mektubunu icra kasasından elden alarak tahsil için bankaya götürdükten ve bankaya teslim ettikten sonra, her ne oluyorsa teminat mektubunun nakte çevrilmesinden vazgeçip sonrada dosya alacağının yarısından feragat edip, yarısını da ileride haricen tahsil edeceğinin beyan edildiğini, teminat mektubunun borçluya iadesine de muvafakat ediyor ise bunun başka bir izahı olamayacağını, bu nedenlerle; icra hukukunun en temel ilkelerine aykırı düşen icra müdürlüğünün işleminin yasal olmadığını, Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nün 20/06/2019 tarihli taleplerinin reddine dair işleminin kaldırılması ve aynı tarihli talep gibi işlem yapılmasına karar verilmesi için bu davayı açmak gerektiğini, Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğünün 2016/1876 Esas sayılı dosyasından 20/06/2019 tarihli taleplerinin reddine dair 20.06.2019 tarihli kararın kaldırılmasını/iptalini ve talepleri gibi işlem yapılmak üzere takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.Dava İİK 16 maddesine dayalı memur işlemi şikayeti olup davası olup tarafların taraf sıfatına haiz, mahkememizin görevli ve yetkili olduğu anlaşılmıştır .
Davalılar Senıor Assist Sağlık Hizmetleri A.Ş vekili ve diğer davalı ………. Yaşlı Bakım Evi Temizlik Tur. Hiz.İnş.Taah. San. Ve Tic. Ltd Şti vekilinin ayrı ayrı cevap dilekçesi sundukları ve davanın reddine karar verilmesini ayrıntılı bir şekilde talep ettikleri görülmüştür.

İlk Derece Mahkemesi gerekçeli kararında özetle: “…Büyükçekmece 1. İcra Müd ‘nün 2016/1876 E sayılı dosyasının alacaklısının davalılardan Senıor Assist Sağlık Hizmetleri A.Ş, borçlusunun diğer davalı …… Yaşlı Bakım Evi Temizlik Tur. Hiz.İnş.Taah. San. Ve Tic. Ltd Şti olup toplam 84.643,32 TL için yapılan kambiyo senetlerine mahsus takip sonrasında takibin itirazın kaldırılmasına ilişkin mahkememizin 30/06/2016 tarih ve 2016/320-720 EK sayılı kararıyla 25.570 TL asıl alacak ve bu alacağa 30/01/2015 ve 15/02/2016 tarihleri arasında %10.5 ve değişen oranlarda avans faizi uygulamak suretiyle devamına karar verildiği borçluya ait 6 adet araca haciz konulduğu 89/1 haciz ihbarnamelerinin gönderildiği 03/08/2010 tarihinde yapılan kapak hesabında bakiye borç miktarının 44.229 , 67 TL olarak belirlendiği 18/09/2017 tarihinde dosyaya 18.927,18 TL ödeme yapıldığı , 22/11/2017 de yapılan kapak hesabında bakiye borç miktarının 19.791 , 25 TL olarak belirlendiği 18/04/2018 tarihli kapak hesabında bakiye borç miktarının 19.998 , 82 TL olara belirlendiği , 18/10/2018 tarih ve 2018/800-1146 EK sayılı kararımızda borçlunun borca kısmi itirazının reddine karar verildiği , 28/02/2019 tarihli kapak hesabında bakiye borç miktarının 87.093 , 67 TL olarak belirlendiği , icranın geri bırakılması için T.C Ziraat Bankası Akçat – Edremit / Balıkesir şubesine ait 87,100 TL bedelli teminat mektubu sunulduğu , Büyükçekmece 2.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 05/12/2018 tarih ve 2018/126-126 değişik iş sayılı kararıyla teminat olarak kabul edildiği , 09/04/2019 tarihinde teminat mektubunun bozdurulmasının alacaklı vekilince talep edildiği 09/04/2019 tarihinde ek mehil vesikası verildiği alacaklı vekilinin 22/04/2019 tarihinde teminat mektubunun Yargıtay 12 HD’nin 2018/16308 E ve 2019/5439 K sayılı onama kararına istinaden bozdurulması talebinin icra müdürlüğünce kabul ediliğ teminat mektubunun paraya çevrilmesine karar verildiği,alacaklı vekilinin 29/04/2019 tarihinde dosya borcunun 40.000 TL ‘lik kısmının haricen tahsil edilecek olmakla , bakiye borçtan feragat ettiklerini , teminat mektubunun borçluya iade edilmesini , feraget ve haricen tahsil harcının borçlu tarafından ödenmesi talebinin icra müdürlüğünce 29/04/2019 tarihinde kabul edilip teminat mektubunun borçlu vekiline , 29/04/2019 tarihinde teslim edildiği ve T.C ZB’ a 22/04/2019 yazıları gereği işlem yapılmasının yazıldığı , Büyükçekmece 3.İcra Müdürlüğü’nün 2019/24435 E sayılı dosyasından 20/06/2019 tarihinde şikayetçiler vekilinin büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü’nün 2016/1876 E sayılı dosyasında ki alacağın tahsili işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Büyükçekmece 3.İcra Müdürlüğü’nden yetki belgesi aldığı , şikayetçiler vekilinin 20/06/2019 tarihinde Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğüne, Büyükçekmece 3.İcra Müdürlüğü’nün 2014/1244 E ( 2019/24435 yeni dosya esası ) ‘dan dosyada ki alacağı 24/04/2019 tarihinde haciz konulduğunu belirterek İİK 120/2 mad gereği aldığı yetki doğrultusunda borçlunun banka hesaplarıyla hak ve alacakları üzerine ve taşınmazlarına İİK 89/1 1.haciz ihbarnamesinin gönderilmesi talebinin icra müdürlüğünce 20/06/2019 tarihinde alacaklının dosya alacağı için tasarruf hakkına müdahale edilemeyeceğinden alacaklı vekilinin alacağından feragat ettiğini ve dosyanın alacaklı vekilinin vazgeçme beyanı doğrultusunda işlemden kaldırıldığından , vazgeçme nedeniyle işlemden kaldırılan dosyada takibe devam edilip haciz işlemi uygulanamayacağından talebin reddine karar verildi.
Büyükçekmece 3.İcra Müdürlüğü’nün 2014/1244 E sayılı dosyasının 20/06/2019 tarihinde yinelenmesi sonrası 2019/24435 Esasını aldığı alacaklısının şikayetçiler olup , borçluların …….. Asist Sağlık Hiz. A.ş ve eurasia health care group gayrimenkul ticareti ve sağlık hiz.ltd. şti olup toplam 2.257.200 TL için yapılan adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takip sonrasında Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü’nün 2016/1876 E sayılı dosyasındaki dosya alacaklısı olan …… Asist Sağlık Hiz. A.ş ‘nin alacaklarına haciz konulması talebinin 24/04/2019 tarihinde kabul edilip , haciz konulduğunun Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü’ne bildirildiği ve Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü’nün Büyükçekmece 3.İcra Müdürlüğü’nün talebi üzerine haciz konulduğunun 24/04/2019 tarihinde bildirildiği görülmüş dosyanın ilgili bölümlerinin UYAP çıktıları dosyamıza konulmuştur.
Mahkememizin 2019/536 E 2019/536 K sayılı kararıyla , şikayetçilerin şikayetinin KABULÜ ile Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü’nün 2016/1876 E sayılı dosyasındaki 20/06/2019 tarihli müdürlük kararının iptali ile talep gibi işlem yapılmasına karar verilmiş, karara karşı davalıların itirazları nedeniyle BAM’ne gönderilmiş, İstanbul BAM ‘nin 23/09/2020 tarih ve 2019/1911 E 2020/1529 K sayılı kararıyla kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.
Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamıyla; Yargıtay 12 HD’nin 27/06/2016 tarih ve 2012/5505 E ve 201/22696 K sayılı içtihatlarında ” Şikayetçi alacaklının Antalya 11.İcra Müdürlüğü’nün 2009/3385 esas sayılı dosyasından borçlunun alacaklı olduğu Antalya 3.İcra Müdürlüğü’nün 2009/18091 esas sayılı dosyasındaki alacağı üzerine 12.11.2009 tarihinde haciz konulduğunu, buna rağmen 24.11.2009 tarihinde anılan dosyanın alacaklısının feragati nedeniyle takip dosyasının ve dosyadaki hacizlerin işlemden kaldırılmasına karar verildiğini ileri sürerek anılan işlemin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.
Alacaklının haciz talebi üzerine, icra müdürlüğünce haciz talebinin kabul edildiğinin tutanağa yazılması ile haciz gerçekleşmiş olur. Bir diğer anlatımla haciz talebinin kabulünün tutanağa yazıldığı tarih haciz tarihidir. Haciz müzekkeresinin gönderilip gönderilmemesi veya gereğinin yerine getirilip getirilmemesi geçerliliğini etkilemez. Zira bu işlemler muhafaza tedbiridir.
Somut olayda dosya alacaklısının feragatinden önce icra müdürlüğünce dosya alacağı üzerine haciz konulmasına karar verildiğinden, daha sonra yapılan feragat haciz alacaklısının haklarını etkilemeyeceğinden, onun yönünden hüküm ifade etmez. Bir diğer ifade ile haczi geçersiz kılmaz.” açıklamaları karşısında ; Büyükçekmece 3.İcra Müdürlüğü’nün 2019/24435 ( yenileme önce 2014/1244 ) E sayılı dosyasındaki şikayetçi alacaklıların dosya borçluları olan ve Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü’nün 2016/1876 E sayılı dosyasındaki dosya alacaklısı olan …… Asist Sağlık Hiz. A.ş ‘nin alacağına 24/04/2019 tarihinde haciz konulduktan sonra Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü dosya alacaklısının dosya da ki teminat mektubunu 22/04/2019 tarihinde bozdurulup paraya çevirme suretiyle kendilerine ödenmesi talebinden ve bu talebin kabulünden 7 gün sonra Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü dosyası alacaklısının bakiye borcun ( alacaklarından feragat etmesi ) Büyükçekmece 3.İcra Müdürlüğü’nün 2019/24435 yeni esasına konu olan haczi geçersiz kılmayacağı ( HMK 309/2 mad gereği feragatın hüküm ifade etmesi karşı tarafın ve mahkemenin muvakatına bağlı değil iken belirtilen Yargıtay içtihatında feragatın yok sayılması sonucu doğuyor gözüküyor ise de bu hususun 1.İcra Müdürlüğü’nün dosyasında ki alacaklının feragatını ortadan kaldırmayacağı ancak haczin devam edeceği ) için bu nedenle şikayetçinin şikayetinin kabulü ile Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü’nün kararının kaldırılmasına ve talep gibi işlem yapılmasına karar vermek gerekmiş, aşağıda ki şekilde hüküm kurulmuştur…” şeklinde açıklanan gerekçeleriyle;
Şikayetin KABULÜNE, B. Çekmece 1. İcra Müd nün 2016/1876 E sayılı dosyasında 20/06/2019 tarihli icra müdürlüğü kararının İPTALİNE, talep gibi işlem yapılmasına, ” karar verildiği görülmüştür.
Davalı ……… Assıst Sağlık Hizm. A.Ş. vekili istinaf dilekçesinde özetle; tebligat yapılmaksızın yargılamaya devam edilip hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu kararın kaldırılması gerektiğini, müvekkili şirketin alacaklı olduğu icra dosyasına sunmuş olduğu tahsil ve feragat beyanından önce iş bu icra dosyasına gönderilen haciz yazısının müvekkiline yad a müvekkilinin borçlusuna tebliğ edilmediğini, müvekkili borçlu ile gerçekleştirmiş olduğu tahsil görüşmeleri sırasında da söz konusu haciz yazısından haberdar olmadığını, adil yargılanma haklarının hakkın açıkça ihlal edildiğini, müvekkili şirketten habersiz bir şekilde tahsil ve feragat beyanının geçersizliğine karar verilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu, feragat ve tahsil beyanının haciz tarihinden önce olduğunu, teminat mektubunun hangi iş için verilmiş ise onun için haczedilip paraya çevrilebileceğini, teminat mektubunun paraya çevrilmesinden sonra elde edilen para ise başka bir işten dolayı haczedilmeyeceğini, açıklanan sebeplerden ötürü, davalının şikayetinde öne sürdüğü çıkarımlarının reddini ve Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasını ve talepleri doğrultusunda karar verilmesini istemiştir.
Davalı ….. Yaşlı Bakım Evi Tem Ve Tur Hizm İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. İstinaf dilekçesinde özetle; borçlu bulundukları firmanın alacağına haciz konulduğunun taraflarına tebliğ edilmeden yaptıkları harici ödemenin yok sayılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, dava dilekçesinin de usule uygun tebliğ edilmediğini, bu sebeple kararın buna ilişkin kısmının kaldırılmasını talep etmiştir.
Delillerin Değerlendirilmesi Ve Gerekçe; İlk derece mahkemesinin 2019/536 Esas 2019/536 karar sayılı ilamı ile verilen hükmün davalı ……l Yaşlı Bakımevi’nin dava dilekçesinin kendilerine tebliğ edilmediği yönündeki istinafı doğrultusunda dairemiz, 23.09.2020 gün ve 2019/1911 Esas 2020/1529 Karar sayılı ilamı ile dava dilekçesinin tebliğ edilmesi gerektiği gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verildiği, diğer davalı ….. Assist Sağlık Hizmetleri Şirketinin dava dilekçesinin tebliğ edilmediği yönünde istinaf beyanının bulunmadığı, mahkemece dairemiz kararının ve tensip zaptının taraflara tebliği ile yargılamaya devam olunduğu, her iki davalı tarafından esasa ilişkin beyan dilekçelerinin sunulduğu, mahkemece duruşma açılarak taraf beyanları alınmak sureti ile yargılamanın tamamlandığı görülmektedir. Her ne kadar davalı …Şirketi tarafından dava dilekçesinin kaldırma ilamından sonra da kendilerine tebliğ edilmeyerek yargılamanın sonuçlandırılması istinafa konu edilmiş ise de, davalının ilk istinaf talebinde bu hususta talebinin bulunmadığı, gerekçeli karar ve dairemiz kararını tebliğ alarak duruşmalara katılımı gerçekleştirdiği, esasa ilişkin olarak beyan dilekçesini de ibraz ettiği anlaşıldığından, usule ilişkin bu yöndeki istinaf talebi yerinde görülmemiş, sair istinaf sebeplerinin incelenmesine geçilmiştir.
Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğünün 2016/1876 Esas sayılı dosyasında, davalı ……. Yaşlı Bakım Evi Tem. Ve Tur. Hizm. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında …… Assıst Sağlık Hizm. A.Ş. tarafından kambiyo senetlerine özgü takip başlatıldığı, takibin kesinleştiği,
Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğünün 2019/ 24435 Esas sayılı dosyasında ise şikayetçiler tarafından ….. Assıst Sağlık Hizm. A.Ş hakkında kira alacağına ilişin ilamsız icra takibine başlanıldığı, takibin kesinleştiği, davalı Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğünün 2016/1876 Esas sayılı dosyasında alacaklı olan ……Assıst Sağlık Hizm. A.Ş.’nin müdürlük dosya alacakları üzerine borç miktarı kadar haciz konulmasına karar verildiği, karar tarihinin 24.04.2019 olduğu,
Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğünün 2016/1876 Esas sayılı dosyasında, alacaklı …… Şirket vekili tarafından 29.04.2019 tarihinde icra dosyasına sunulan beyan ile borcun 40.000,00 TL’sinin haricen tahsil edildiğinin, kalan kısımdan feragat edildiğinin bildirilerek, borçlu tarafından dosyaya mehil vesikası almak için sunduğu, 04.12.2018 tarih ve 87.100,00 TL bedelli teminat mektubunun borçluya iade edilmesinin talep edildiği, Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü alacaklıları şikayetçiler tarafından, alınan yetki belgesine istinaden, dosya alacaklarına haciz konulduğundan bahisle teminat mektubunun iade edilmesinin hatalı olduğunun beyan edildiği, icra müdürlüğünce 20.06.2019 tarihli karar ile vazgeçme nedeni ile işlemden kaldırılan dosyada takibe devam edilip haciz işlemi uygulanmayacağından talebin reddine karar verildiği, şikayetçiler tarafından 20.06.2019 tarihli icra müdürlük kararının kaldırılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.
Alacaklının haciz talebi üzerine, icra müdürlüğünce haciz talebinin kabul edildiğinin tutanağa yazılması ile haciz gerçekleşmiş olur. Bir diğer anlatımla haciz talebinin kabulünün tutanağa yazıldığı tarih haciz tarihidir. Haciz müzekkeresinin gönderilip gönderilmemesi veya gereğinin yerine getirilip getirilmemesi geçerliliğini etkilemez. Zira bu işlemler muhafaza tedbiridir.
Somut olayda, Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğünün 2016/1876 Esas sayılı dosya alacaklısının feragat tarihi olan 29.04.2019 tarihinden önce, 24.04.2019 tarihinde Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğünün 2019/ 24435 Esas sayılı dosyasında dosya borçlusu olan … Şirketinin Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğünün 2016/1876 Esas sayılı dosyasındaki alacağı üzerine haciz konulmasına karar verilmiştir. Daha sonra yapılan feragat haciz alacaklısının haklarını etkilemeyeceğinden, onun yönünden hüküm ifade etmez. Bir diğer ifade ile haczi geçersiz kılmaz(Yargıtay12. Hukuk Dairesi 2012/5505 Esas 2012/22696 karar sayılı ilamı). Dosya alacağına haciz konulduğunun dosya taraflarına bildirilip bildirilmemesi de sonuca etkili değildir.
Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi niteliğinde olan teminat mektubunda lehtar, âkit durumda değildir. Yani, teminat mektubu ile doğmuş ve doğacak bir hak bulunmadığından, lehtarın borcu için teminat mektubunun haczedilmesine yasal imkan yoktur. Teminat mektubu hangi iş için verilmiş ise ancak onun için haczedilip paraya çevrilebilir ( Yargıtay 12 HD 2018/2273 Esas 2018/4885 Karar).
Şikayetçiler tarafından, haciz kararı gereğince, borçluya iadesine karar verilmesi hatalı olduğu belirtilen teminat mektubu, Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğünün 2016/1876 Esas sayılı dosyasına, bu dosya ile ilgili tehiri icra kararı alınabilmesi amacıyla sunulmuştur.
Feragat beyanı teminat mektubunun haczinden sonra ise de, teminat mektubunun hangi iş için verilmiş ise o iş için haczedilebileceği, başka bir iş nedeni ile haczinin mümkün olmadığı dikkate alındığında teminat mektubunun borçluya iadesinde bir usulsüzlük yoktur.
Ancak; şikayetçi Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü alacaklıları tarafından, 20.06.2019 tarihli beyanlarında, …. Şirketinin üçüncü şahıs nezdinde doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacakları, hesapları üzerine haciz konulması için İİK 89 haciz ihbarnamesi gönderilmesinin, taşınmazlarına, araçlarına haciz konulmasının da talep ediliği anlaşıldığından, haciz tarihinin feragat beyanından önce olduğu gözetildiğinde, icra müdürlüğünün, vazgeçme nedeni ile işlemden kaldırılan dosyada haciz işlemi uygulanamayacağına yönelik kararı isabetli olmadığından, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi yerinde olup, davalının istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.
Davalı ….. Yaşlı Bakım Evi Tem Ve Tur Hizm İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. Tarafından haczin ve dava dilekçesinin kendilerine tebliğ edilmemesi sebebi ile ilk derece mahkeme kararının kaldırılması talep edilmiş ise de; dairemizce önceki kaldırma ilamı ile bu hususa değinildiği, kaldırma kararından sonra davalıya cevap dilekçesi sunma imkanı tanındığı anlaşılmakla istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.
HMK.’nın 355. maddesi hükmüne göre istinaf incelemesinin ancak istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılabileceği, ancak kamu düzenine aykırılık görüldüğü takdirde bu hususun resen gözetilebileceği, HMK.’nın 357. maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülmeyen iddiaların istinaf incelemesi sırasında nazara alınamayacağı dikkate alınarak, Dairemizce yapılan değerlendirmeye göre tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, ilk derece Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre, mahkemenin vaka ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, hükümde kamu düzenine aykırılık da tespit edilmediği anlaşıldığından davalıların istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b.1. maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Dosya kapsamı, delil durumu, BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ 2020/740 Esas 2021/61 Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden hukuka aykırı bir durum bulunmamasına göre, davalıların istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353- (1) b) 1) maddesi gereğince esastan REDDİNE,
2-Davalı …… Assıst Sağlık Hizm. A.Ş. İstinaf başvurusu nedeniyle;
-Alınması gereken 59,30 TL istinaf karar harcı peşin alındığından yeniden tahsiline yer olmadığına,
-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından, davacılar lehine istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
-Davalı .. Assıst Sağlık Hizm. A.Ş. tarafından yapılan istinaf giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
-Sarf edilmeyen istinaf gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde davalı …. Assıst Sağlık Hizm. A.Ş.’ne iadesine,
3-Davalı … Yaşlı Bakım Evi Tem Ve Tur Hizm İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. İstinaf başvurusu nedeniyle ;
-Alınması gereken 59,30 TL istinaf karar harcı peşin alındığından yeniden tahsiline yer olmadığına,
-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından, davacılar lehine istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
-Davalı ……. Yaşlı Bakım Evi Tem Ve Tur Hizm İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan istinaf giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
-Sarf edilmeyen istinaf gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde Davalı ………. Yaşlı Bakım Evi Tem Ve Tur Hizm İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti.’ne iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme ve müzakere neticesinde, H.M.K’nun 361/1. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.08/12/2021

YARGITAY KARARI

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2022/2574
KARAR NO : 2022/10366

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 08/12/2021
NUMARASI : 2021/758-2021/3297
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalılardan …. Assıst Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 80,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 13/10/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu