12. Hukuk Dairesi2019 Yılıİlamların İcrasıİtirazın İptaliTakip Açılış

Alacaklıca bozmadan önce itirazın iptali ilamında hükmedilen feriler yönünden iki ayrı takip başlatılmış olmakla, bozma ilamından sonra aynı alacak kalemlerinin itirazın iptaline konu ilamsız takip dosyasından tekrar istenmesinin mükerrer olduğu- Alacaklı tarafından bozma öncesi karara istinaden icra inkar tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama gideri ile harç yönünden ayrı ayrı takip yapıldığından bozma sonrası verilen karara istinaden düzenlenen şikayete konu icra emrinde talep edilen bu kalemler yönünden icra emrinin iptaline karar verilmesi gerektiği-

Alacaklıca bozmadan önce itirazın iptali ilamında hükmedilen feriler yönünden iki ayrı takip başlatılmış olmakla, bozma ilamından sonra aynı alacak kalemlerinin itirazın iptaline konu ilamsız takip dosyasından tekrar istenmesinin mükerrer olduğu- Alacaklı tarafından bozma öncesi karara istinaden icra inkar tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama gideri ile harç yönünden ayrı ayrı takip yapıldığından bozma sonrası verilen karara istinaden düzenlenen şikayete konu icra emrinde talep edilen bu kalemler yönünden icra emrinin iptaline karar verilmesi gerektiği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B. C. Tosun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından Bolu 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/5503 E. sayılı icra takip dosyası ile başlatılan genel haciz yolu ile takipte, borçlu, takibe itiraz etmesi üzerine alacaklı tarafından duran takibin devamı amacıyla açılan itirazın iptali davasının kısmen kabulü ile toplam 1.111.667,57-TL alacak üzerinden takibin devamına karar verildiğini, alacaklı tarafından bu ilamda yazılı asıl alacak yönünden söz konusu ilamsız icra takibi üzerinden takibe devam edildiğini, ilamda hükmedilen icra inkar tazminatı ve yargılama gideri ile vekalet ücreti yönünden ise iki ayrı takip başlatıldığını, itirazın iptali kararının temyiz edilmesi üzerine kararın bozulduğunu ve bozma sonrası verilen karar üzerine alacaklı tarafından kararda hüküm altına alacak kalemleri yönünden Bolu 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/5503 E. sayılı takip dosyasından yeni bir icra emri düzenlendiğini ancak 19.04.2016 tarihli bu icra emrinde istenen alacak kalemlerinin bozma ilamı öncesinde alacaklıca başka dosyalardan da takip konusu yapılmış olması nedeniyle mükerrer olduğundan bahisle iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, alacaklı tarafından Bolu 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/5503 E. sayılı dosyası ile borçlu hakkında genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, borçlunun süresi içerisinde borca itiraz etmesi üzerine alacaklı tarafından açılan itirazın iptali davasında Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22.08.2012 tarihli 2012/263 E.-2013/143 K. sayılı ilamı ile davanın kısmen kabul kısmen reddi ile icra takibinin 1.095.727,00-TL asıl alacak, 15.940,57-TL işlemiş yasal faiz olmak üzere 1.111.667,57-TL alacak üzerinden devamına karar verilmesi üzerine, alacaklı tarafından karar dosyaya ibraz edilerek ilamda hükmedilen asıl alacak üzerinden takibin devamının istendiği, icra inkar tazminatı yönünden İstanbul 34. İcra Müdürlüğü’nün 2013/14604 E. sayılı dosyası, vekalet ücreti, yargılama gideri ve peşin harç yönünden ise İstanbul 34. İcra Müdürlüğü’nün 2013/14603 E. sayılı dosyasından ilamlı icra takipleri başlatıldığı, borçlu tarafından kararın temyiz edilmesi üzerine itirazın iptali kararının bozulduğu ve bozma sonrası yeniden karar verildiği, bu karara istinaden alacaklı tarafından Bolu 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/5503 E. sayılı icra dosyasına yapılan taleplerle yeni bir icra emri düzenlenerek asıl alacak, icra inkar tazminatı ve yargılama giderinin talep edildiği görülmektedir. 6100 sayılı HMK’nun 30. maddesinde; “Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür” hükmüne yer verilmiştir. Tarafları aynı olan ve aynı alacaktan kaynaklanan ilamlar için itiraza konu ilamsız takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip başlatılması, yukarıda Yasa ile düzenleme altına alınan usul ekonomisine aykırılık teşkil eder.

Bu durumda, alacaklıca bozmadan önce itirazın iptali ilamında hükmedilen feriler yönünden iki ayrı takip başlatılmış olmakla, bozma ilamından sonra aynı alacak kalemlerinin itirazın iptaline konu ilamsız takip dosyasından tekrar istenmesinin mükerrer olduğunun kabulü gerekmektedir.

O halde, mahkemece alacaklı tarafından bozma öncesi karara istinaden icra inkar tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama gideri ile harç yönünden ayrı ayrı takip yapıldığından bozma sonrası verilen karara istinaden düzenlenen şikayete konu icra emrinde talep edilen bu kalemler yönünden icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 25.06.2019 T. E: 2018/5746, K: 11036

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu