12. Hukuk Dairesi2023 YılıKira Taahhütnamesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 14)

Alacaklı yanca ödenmeyen kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla tedbir kararından sonra takip başlatılmış olup ara kararda belirtilen İİK.’nin 294/1. fıkrası gereği mühletten sonra kira alacaklarına ilişkin takip yapılamayacağından, İlk Derece Mahkemesince; ‘tahliye talebinin reddine’ karar verilmesi gerekeceği-

Alacaklı yanca ödenmeyen kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla tedbir kararından sonra takip başlatılmış olup ara kararda belirtilen İİK.’nin 294/1. fıkrası gereği mühletten sonra kira alacaklarına ilişkin takip yapılamayacağından, İlk Derece Mahkemesince; ‘tahliye talebinin reddine’ karar verilmesi gerekeceği-

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı tarafın müvekkiline ait taşınmazda kiracı olduğunu kira borcunu ödememesi nedeniyle ilamsız icra takibi başlattıklarını, davalının kira alacaklarının konkordato koruma kapsamına girdiğini iddia ederek borca, faize haksız olarak itiraz ettiğini, kira borcunu ödemediğini ileri sürerek itirazın kaldırılmasına, davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili isteminde özetle; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile … 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/782 esas sayılı dosyasından verilen 16.11.2021 tarihli heyet ara kararının 1 ve 2 nolu bendinden de açıkça anlaşılacağı üzere geçici mühlet kararı ile verilen tedbirlerin kira alacağını takibe koymada hiçbir engel teşkil etmeyeceği, davalı- takip borçlusu iddiasını 2004 sayılı İİK’nın 269/c maddesi gereğince ispatlayamadığından davanın kabulü ile itirazının kaldırılmasına, mecurun tahliyesine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davalı vekili; 2004 sayılı İİK’nın 294 madesi açık olup, hüküm gereğince mühlet içinde borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamayacağı gibi, evvelce başlamış takiplerin de duracağını, davacı tarafla, konkordato komiserlerinin onayı ile yapılmış yeni bir kira sözleşmesi yapılmadığını yerel mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile … 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2021/782 Esas sayılı dosyasından verilen 16.11.2021 tarihli heyet ara kararının 1. ve 2. nolu bendinden de açıkça anlaşılacağı üzere geçici mühlet kararı ile verilen tedbirlerin kira alacağını takibe koymada hiçbir engel teşkil etmeyeceği, söz konusu ara karar karşısında geçici mühlet tedbir kararından önceki kira alacakları yönünden takip başlatılıp başlatılamayacağı tartışma konusu yapılamayacağı, davalı kiracı tarafından takip konusu kira bedellerinin ödendiği İİK’nın 269/c maddesinde yazılı belgelerle ispat edilemediği, İİK’nın 269/a maddesi gereğince davalı kiracının temerrüte düştüğü davalının itirazının kaldırılmasına, temerrüt olgusu gerçekleştiğinden davalının mecurdan tahliyesine karar verilmesi isabetli olup davalının istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalı vekili; istinaf sebeplerini tekrarla davanın reddi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, kira alacağına ilişkin ilamsız takipte itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK’nın 269/c maddesi, İİK’nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri

3. Değerlendirme

… 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2021/782 Esas sayılı 28.09.2021 tarihli ara kararında ” borçlu şirket hakkında 28.09.2021 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine, 7101 sayılı Kanunla değişiklik İİK’nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294, 295, 296 ve 297 maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede müddet içinde davacılar aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına” karar verilmiş, 16.11.2021 tarihli heyet ara kararının 1 nolu bendinde; “1-Konkordato mühletinin başlaması ile borçluya karşı başlatılamayacak veya devam edemeyecek takiplerin onun malvarlığına yönelik olan takipler olup, borçlunun konkordato mühleti almış olmasının, aleyhine İİK’nın 272. maddesine göre başlatılmış kiralanan taşınmazın ilamsız tahliyesini durdurmayacağına ya da mühlet içinde takip başlatılmasına engel teşkil etmeyeceğine, 2 nolu bendinde konkordato mühleti verilmesinin, mühletten sonra doğan kira alacaklarına yönelik takip başlatılması ve akabinde haciz ve satış yapılmasına engel teşkil etmediğine” şeklinde karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK’nın 294/1. fıkrasında; ‘Mühlet içinde borçlu aleyhine 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zaman aşımı ve hak düşüren müddetler işlemez’ denilmektedir.

Somut olayda, Gebze İcra Müdürlüğü’nün 2021/30726 Esas sayılı takip dosyası ile başlatılan takip tarihinin 03.12.2021 olduğu ve yine borçlu lehine verilen … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 3 (üç) aylık geçici mühlet karar tarihinin 28.09.2021 olduğu, borçlu aleyhine başlatılan şikayet konusu takip tarihinin verilen mühlet kararından sonra olduğu, takip konusu kira alacaklarının mühletten önce doğan kira alacaklarına ilişkin olduğu anlaşılmakla; … 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2021/782 Esas 16.11.2021 tarihli heyet ara kararının 1 nolu bendinde mühlet kararından önce doğan kira alacaklarının düzenlendiği ve aynı bentte İİK’nın 272. maddesine göre başlatılmış kiralanan taşınmazın ilamsız tahliyesini durdurmayacağı ya da mühlet içinde takip başlatılmasına engel teşkil etmeyeceğinin belirtildiği, uyuşmazlık konusu kira alacağının dayanağının İİK’nın 272 maddesine göre başlatılmış tahliye olmadığı, İİK’nın 269 maddesine göre başlatılmış yazılı kira sözleşmesine bağlı adi kiraya ait haciz yoluyla takip ve tahliye talebi olduğu anlaşılmış olmakla, 16.11.2021 tarihli heyet ara kararının 1 nolu bendinde devam edebilecek takiplerin yalnızca İİK’nın 272. maddesine göre başlatılmış kiralanan taşınmazın ilamsız tahliyesine ilişkin takipler olduğu belirtildiğinden, bu kapsam dışındaki takiplerin durdurulacağı/takip başlatılamayacağının kabulü gerektiği anlaşılmaktadır.

O halde, alacaklı yanca ödenmeyen kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla tedbir kararından sonra takip başlatılmış olup 28.09.2021 tarihli ara kararda belirtilen İİK’nın 294/1. fıkrası gereği mühletten sonra kira alacaklarına ilişkin takip yapılamayacağından, İlk Derece Mahkemesince; davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup kararın bozulması gerekmiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

1. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

21.03.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 21.03.2023 T. E: 473, K: 1873

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu