12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiTakip Açılış

Alacaklı tarafından üst sınır ipoteğine dayalı olarak başlatılan ilk takipte, üst sınırı aşacak şekilde takibe ilaveler yapılamayacağından itirazın iptali davasına konu icra inkar tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için ayrı takip yapılmasında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı,

Alacaklı tarafından üst sınır ipoteğine dayalı olarak başlatılan ilk takipte, üst sınırı aşacak şekilde takibe ilaveler yapılamayacağından itirazın iptali davasına konu icra inkar tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için ayrı takip yapılmasında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı,

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2023/3140
Karar No : 2023/5023

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 10.01.2023
SAYISI : 2022/985 E., 2023/35 K.

DAVA TARİHİ : 30.12.2021
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
TEMYİZ EDEN : Davacı/Borçlu
İLK DERECE MAHKEMESİ : Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 01.03.2022
SAYISI : 2021/1703 E., 2022/298 K.

Taraflar arasındaki ilamlı icra takibinin iptali şikayetinden dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin redine karar verilmiştir.

Kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı borçlu tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi  tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Borçlu; takibe konu olan ilamın alacaklı tarafından kendisine ve asıl borçluya karşı başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibine yapılan itirazın iptaline ilişkin olduğunu, alacaklının bu ilamda yer alan alacaklarını ilk takip dosyasında harcını yatırmak suretiyle tahsil etme imkanı varken makul bir gerekçesi olmadan ayrı bir takip başlattığını, takibin usul ekonomisi ilkesine aykırılık taşıdığını takibin iptaline karar verilmesi gerektiğini, kendisi tarafından asıl borçlu şirket Rem Örme … A.Ş. lehine tesis edilen ipoteğin 4.000.000 TL limitli bir üst limit ipoteği olduğunu, üst limit ipoteğinde ipotek veren olarak borçtan ve rehnin kapsamına giren tüm fer’ilerinden ipotek akit tablosunda gösterilen miktar kadarıyla sorumlu olduğunu, bu miktarın aşılamayacağını belirterek takibin kendisi yönünden iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Alacaklı; itirazın iptali ilamı ile hükmedilen icra inkar tazminatı, vekalet ücreti, harçlar ve yargılama giderlerinin borçlu ile dava dışı borçlu Rem Örme … Tic. A.Ş.’ ne karşı ilamlı icra takibine konulduğunu, borçlunun bu takibe karşı itirazlarının hukuka ve kanuna aykırı olduğunu belirterek haksız ve hukuka davasının reddine, alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine karar verilmesini talep etmiştir

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile üst sınır ipoteğinin 4.000.000,00 TL olduğu, dayanak ilamda asıl alacağın 3.636.419,66 TL üzerinden devamına dair karar verildiği, hükmedilen icra inkar tazminatı olan 727.283,932 TL’nin davalılardan alınmasına dair karar verildiği, tek bir borçlu için bu sorumluluk tutarının 363.641,96 TL olduğu, harç yönünden 33.140,085 TL, vekalet ücreti yönünden 63.626,29 TL, yargılama gideri yönünden 1.200,04 TL şikayetçi borçlunun sorumlu olduğu, asıl alacağa işlemiş faiz miktarının 226.339,46 TL olduğu, takibin devamına karar verilen kısmın 3.862.759,12 TL olduğu ve ilamın davacı/borçlu yönünden ferilerin toplamının üst limit ipoteğinin üzerinde olduğu, toplam borç miktarının takip dosyasında üst sınır limitini aşmasının mümkün olmadığı, bu nedenle ayrı takip başlatılmasında usulsüzlük bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuran
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Borçlu; şikayet dilekçesindeki belirtilen husuları tekrar ederek, şikayet dilekçesinde yer alan iddialarından ve şikayet gerekçelerinden biri dikkate alınmadan verilen yerel mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu, asıl borçlu lehine üst limit ipoteği veren olarak ipotek limiti üzerinde bir borçtan sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını beyan ederek ilk derece mahkeme kararının kaldırılmasını ve takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile alacaklı tarafından üst sınır ipoteğine dayalı olarak başlatılan ilk takipte, üst sınırı aşacak şekilde takibe ilaveler yapılamayacağından itirazın iptali davasına konu icra inkar tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için ayrı takip yapılmasında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı, ilk derece mahkemesi kararında bir isabetsizlik görülmediği, mahkemenin vaka ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık olmadığı ve hükümde kamu düzenine aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuran
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Borçlu; şikayet ve istinaf dilekçesindeki hususları tekrar ederek kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, ilamlı icra takibinde takibin iptali talebine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
İİK md. 16 ve tüm sair yasal mevzuat.

3. Değerlendirme
1. Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup borçlu tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 269,85 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

14.09.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu