12. Hukuk Dairesi2018 YılıKambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluTakibin İptaliTakip Açılış

Alacaklı takip talebine senet aslını ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemek zorundadır. Ancak; senet aslının zaruri olarak bir makamda bulunması (ör: başsavcılıkta olması) orada olduğu belirtilerek tasdikli suretiyle takibe başlanabilir. Başka bir ifadeyle: Çekin mücbir sebep nedeniyle takibe eklenmemesinde hukuka aykırılık yoktur.

12. Hukuk Dairesi         2016/31681 E.  ,  2018/4282 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından çeke dayalı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlunun, sair itiraz ve şikayetleri ile birlikte senet aslının icra kasasına alınmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.
İİK’nun 167/2.maddesi; “Alacaklı takip talebine kambiyo senedinin aslını ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeye mecburdur.” hükmünü içermektedir. Ancak senet aslının zaruri olarak resmi bir makamda bulunması nedeniyle orada olduğu belirtilmek suretiyle tasdikli örneği ile takibe başlanılması mümkündür.
Somut olayda; dayanak çekin süresi içerisinde, 16/05/2014 tarihinde bankaya ibraz edildiği, … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19/02/2014 tarih ve 2014/A.S.Ö.2791 sayılı kararı ile tedbir konulduğundan çek aslının ibraz edilen banka tarafından hamiline iade edilmediği, çeke Cumhuriyet Başsavcılığınca el konularak adli emanete alındığı, talep üzerine 27/11/2015 tarihinde çekin aslı gibidir imzalı suretinin alacaklıya teslim edildiği ve anılan çek fotokopisi ile takibe geçildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, mücbir sebep nedeniyle çek aslının takibe eklenmesi mümkün olmadığından anılan çek fotokopisine dayalı olarak takip başlatılması usul ve yasaya uygundur.
O halde, mahkemece, şikayetçinin sair itiraz ve şikayetleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu