12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarTakip AçılışVekaletname

Alacaklı kendi adına başlatılmış olan takibe icazet vermiş olduğundan vekaletnamesiz vekilin yapmış olduğu bütün işlemler ve dolayısı ile başlatmış olduğu takip geçerli hale gelmiş olduğu-

Alacaklı kendi adına başlatılmış olan takibe icazet vermiş olduğundan vekaletnamesiz vekilin yapmış olduğu bütün işlemler ve dolayısı ile başlatmış olduğu takip geçerli hale gelmiş olduğu-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu icra takibinin geçersiz vekaletname ile başlatılması sebebi ile takibin iptali talebine ilişkindir.

İİK’nun 62. maddesi hükmü gereğince; ilamsız takipte her türlü itirazın, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine bildirilmesi gerekir. Aynı yasanın 59. maddesine göre de; takibe itiraz edildiği, alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir. Aynı Yasa’nın 66/1. maddesinde ise, müddeti içinde yapılan itirazın takibi durduracağı düzenlemesine yer verilmiştir. Borçlunun süresi içinde icra dairesine itirazla takibi durdurduğu anlaşılmaktadır.

HUMK.nun 67. (HMK. 77. md.) maddesinin 1. fıkrasında “vekaletnamenin aslını veya örneğini vermeyen vekil dava açamaz ve yargılama ile ilgili hiçbir görev yapamaz. Şu kadar ki gecikmesinde zarar umulan hallerde mahkeme vereceği kesin süre içinde vekaletnamesini getirmek şartıyla vekilin dava açmasına veya usul işlemleri yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekaletname verilmez veya aynı süre içinde asil yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçe ile mahkemeye bildirmezse dava açılmamış sayılır ve yapılan işlemler hükümsüz kalır” düzenlemesi yer almaktadır.

Somut olayda takip dosyasında vekil, alacaklı Ş… Apartmanı Yöneticiliğini temsilen L.. E.. ‘den, Lüleburgaz .. Noterliğinin 12.09.2008 tarih ve 06712 yevmiye nolu vermiş olduğu vekaletname uyarınca takibi başlatmıştır. Ancak yönetici L…E..in yöneticiliği Lüleburgaz Sulh Hukuk Mahkemesinin 12.03.2009 tarih 2008/962 E 2009/284 Ksayılı kararı ile iptal edilmiştir. 05.10 2011 tarihli kat malikleri kurulu toplantısı ile L. E. tekrar apartman yöneticiliğine seçilmiş ve alacaklı vekili usulüne uygun Lüleburgaz …. Noterliğinin 07.02.2012 tarih ve 00858 yevmiye nolu vekaletnamesini, takip dosyasına ibraz etmiştir. Bu durumda alacaklı kendi adına başlatılmış olan takibe icazet vermiş olduğundan vekaletnamesiz vekilin yapmış olduğu bütün işlemler ve dolayısı ile başlatmış olduğu takip geçerli hale gelmiştir.

Mahkemece, yukarıda açıklanan nedenle borçlu şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, şikayet dilekçesinde belirtilmeyen sebeplerden dolayı şikayetin kabulü ile takibin iptaline dair karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/11/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 15.11.2012 T. E: 15302, K: 33323

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu