Duyurular

7343 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklere İlişkin TabloEski Madde Metni Yeni Madde Metni
İcra daireleri

MADDE 1 – (1) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.

(2) Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra
müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı
ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek
mübaşir ve hizmetli bulunur.

(3) İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı
tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından
yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri arasından
Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet
Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür
veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir.

(4) İcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa
atanacaklar için yapılacak merkezî sınavda başarılı olanlar arasından
Adalet Bakanlığının bu konuda yetki vereceği adli yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü
sınav sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise
uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. Unvan değişikliği
suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun yüzde
ellisini geçemez.

(5) İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin,
yazılı sınav, sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği,
görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.

(6) İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından
belirlenecek esaslar çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemesi
adalet komisyonu tarafından zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli
görevlendirilir.

(7) İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi
bir nedenden dolayı yokluğu halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk
derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı
işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilir.

(8) Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir.

İcra daireleri

MADDE 1- (1) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.

(2) Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra
müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı
ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek
mübaşir ve hizmetli bulunur.

(3) İş yoğunluğunun veya personel
sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve
verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı
tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün
yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilir. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle düzenlenir.

(4) İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı
tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından
yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri arasından
Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet
Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür
veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir.

(5) İcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa
atanacaklar için yapılacak merkezî sınavda başarılı olanlar arasından
Adalet Bakanlığı veya Bakanlığın bu konuda yetki vereceği adli yargı ilk
derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve
sözlü sınav sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklarise
uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. Unvan değişikliği
suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun yüzde
ellisini geçemez.

(6) İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin,
yazılı sınav, sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği,
görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.

(7) İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından
belirlenecek esaslar çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemesi
adalet komisyonu tarafından zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli
görevlendirilir.

(8) İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi
bir nedenden dolayı yokluğu halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk
derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı
işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilir.

(9) Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir.

İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi

MADDE 3 – İcra ve iflas işleri bir dairede birleştirilebilir.

İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi

MADDE 3 – İcra ve iflas işleri bir dairede birleştirilebilir.

İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI

MADDE 3/a – (1) İş yoğunluğunun veya
icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından,
yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra
daireleri başkanlığı kurulabilir.

(2) Başkanlıkta bir başkan ile yeteri
kadar başkan yardımcısı bulunur. Başkan birinci sınıf olmuş, başkan
yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet
savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanır. Ayrıca
başkanlıkta, yeteri kadar icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür
yardımcısı, icra kâtibi ve memur Adalet Bakanlığı tarafından
görevlendirilir.

(3)İcra daireleri başkanı ve başkan
yardımcıları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 24/2/1983
tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Adalet Bakanlığı
merkez kuruluşunda çalışan hâkimlere ilişkin hükümleri uygulanır.

(4)Başkanlık, icra dairelerinin gözetim
ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar; mevzuatla verilen
görevleri yerine getirir.

(5)Bu madde hükmü iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uygulanır.

(6)Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

İcra Mahkemesi

MADDE 4- (1) İcra ve iflâs dairelerinin
muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra
mahkemesi hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan
hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra
mahkemesinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra
mahkemesi daireleri numaralandırılır. İcra mahkemesinin birden fazla
dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra mahkemesi hâkimi,
kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak
bağlanan icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri ve
itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idarî
işlerine bakar.

(2) İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku
bulacak şikayet ve itirazların icra mahkemesi o mahkemenin hakimidir.

İcra Mahkemesi

MADDE 4- (1) İcra ve iflâs dairelerinin
muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra
mahkemesi hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan
hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra
mahkemesinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra
mahkemesi daireleri numaralandırılır. İcra mahkemesinin birden fazla
dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra mahkemesi hâkimi,
kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak
bağlanan icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri ve
itirazları inceler, icra daireleri başkanlığı kurulmayan yerlerde bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idarî işlerine bakar.

(2) İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku
bulacak şikayet ve itirazların icra mahkemesi o mahkemenin hakimidir.

Gözetim ve Denetim

MADDE 13- (1) İcra ve iflâs daireleri, 4 üncü
maddedeki esaslara göre icra mahkemesi hâkiminin daimî gözetimi ve
denetimi altındadır. Bu daireler Cum-huriyet savcıları ve adalet
müfettişleri vasıtası ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler.

(2) İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını
gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları
Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Gözetim ve Denetim

MADDE 13- (1) İcra ve iflâs daireleri, 4 üncü maddedeki esaslara göre icra daireleri başkanlığının, bu başkanlığın kurulmadığı yerlerde icra mahkemesi hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır. Bu daireler Cum-huriyet savcıları ve adalet müfettişleri savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler.

(2) İcra ve
iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve
hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanununun disiplin
cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre

MADDE 36- (1) İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna
başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo
edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra
mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya
tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya
borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise
icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan
karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre
verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.

(2) Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur.

(3)Ücreti ilgililer tarafından verilirse bölge adliye mahkemesi veya
Yargıtayca icranın geri bırakılması hakkındaki karar icra dairesine en
uygun vasıtalarla bildirilir.

(4) Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

(5) Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde
teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün
bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre
teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar
verilir.

(6) Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar
verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi
üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para
alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince
paraya çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı
vardır.

İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre

MADDE 36- (1) İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna
başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo
edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra
mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya
tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya
borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise
icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.

(2)Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur.

(3) Ücreti ilgililer tarafından
verilirse icra mahkemesince icranın geri bırakılması hakkındaki karar,
hükmü veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.

(4) Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

(5) Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde
teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün
bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre
teminatın geri verilip verilmeyeceğine bozma sonrası esası inceleyecek mahkemece kesin olarak karar verilir.

(6) Bölge adliye mahkemesince başvurunun kesin olarak
esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde
alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata
konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre
icra dairesince paraya çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde
rüçhan hakkı vardır. Bölge adliye
mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşı temyiz
yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına
kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam eder.

Kıymet Takdiri

MADDE 87- (1) Haczi yapan memur, sicile kayıtlı
mallar hariç olmak üzere haczettiği malın kıymetini takdir eder.
İcabında bilirkişiye müracaat edebilir.

Kıymet Takdiri

MADDE 87- (1) Haczi
yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği malın
kıymetini takdir eder. İcabında bilirkişiye müracaat edebilir.

(2) Sicile kayıtlı malın kıymet
takdirinin bilirkişilik bölge kurulu listesinde kayıtlı ve bu konuda
Adalet Bakanlığınca izin verilen bilirkişilere, bunların bulunmaması
hâlinde listede kayıtlı diğer bilirkişilere yaptırılması zorunludur.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Taşınırlar Hakkında

MADDE 88- (1) Haczolunan paraları, banknotları,
hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile
altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.

(2) Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak
muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman
verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde
bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar
haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin
olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği takdirde muhafaza
altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.

(3) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşma hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, yabancı devlet başkanı, parlamento başkanı, hükümet
başkanı veya hükümet üyelerini taşıyan ulaşım araçları, bu kişiler
Türkiye’de bulundukları sürece, muhafaza altına alınamaz ve yediemine
bırakılamaz.

(4) İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da
muhafaza altına alabilir. Ticari işletme rehni kapsamındaki taşınırlar
ise icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden sonra muhafaza
altına alınabilir. Bu mallar paraya çevrilmediği takdirde geri verilir.

(5) Haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen
gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza
edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini Adalet
Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağlamak
koşuluyla devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel
kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu depoların yönetmelikte
belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme
belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların
muhafaza işlemleri; lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu
depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depo için alınacak
teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya;
işletici olma niteliklerine, işletici lisansına, Adalet Bakanlığı
tarafından bu lisansın verilmesine; Adalet Bakanlığının lisanslı
işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da
iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından
çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. Haczedilen malların muhafazası
aşamasındaki ücretler Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle
belirlenir.

(6) İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine
haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken
artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri
almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri
alınmazsa, icra müdürü icra mahkemesinin kararı ile taşınır mal
satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen
miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde
hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar icra
mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.

(7) İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından
yakalanan araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne
teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını
isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.

Taşınırlar Hakkında

MADDE 88- (1) Haczolunan paraları, banknotları,
hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile
altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.

(2) Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak
muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman
verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde
bırakılabilir. Haczedilmiş ancak muhafaza
altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınır veya
ihale alıcısına teslime hazır hâle getirilir, aksi takdirde satış
yapılamaz.
Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından 106 ncı madde hükmü saklıdır.

(3) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşma hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, yabancı devlet başkanı, parlamento başkanı, hükümet
başkanı veya hükümet üyelerini taşıyan ulaşım araçları, bu kişiler
Türkiye’de bulundukları sürece, muhafaza altına alınamaz ve yediemine
bırakılamaz.

(4) İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da
muhafaza altına alabilir. Ticari işletme rehni kapsamındaki taşınırlar
ise icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden sonra muhafaza
altına alınabilir. Bu mallar paraya çevrilmediği takdirde geri verilir.

(5) Haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen
gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza
edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini Adalet
Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağlamak
koşuluyla devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel
kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu depoların yönetmelikte
belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme
belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların
muhafaza işlemleri; lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu
depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depo için alınacak
teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya;
işletici olma niteliklerine, işletici lisansına, Adalet Bakanlığı
tarafından bu lisansın verilmesine; Adalet Bakanlığının lisanslı
işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da
iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından
çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. Haczedilen malların muhafazası
aşamasındaki ücretler Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle
belirlenir.

(6) İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine
haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken
artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri
almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri
alınmazsa, icra müdürü icra mahkemesinin kararı ile taşınır mal
satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen
miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde
hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar icra
mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.

(7) İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından
yakalanan araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne
teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını
isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.

İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi

MADDE 97/a (1) Bir taşınır malı elinde bulunduran
kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı
birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde
addolunur. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle
kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve
adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu
karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer.

(2) İstihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun
elinde bulunmasını gerekti-ren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri
göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir.

İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi

MADDE 97/a (1) Bir taşınır malı elinde bulunduran
kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı
birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde
addolunur. Bu hâlde üçüncü şahıs
yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. Ancak
97 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca takibin devamına karar
verilmesi hâlinde mal muhafaza altına alınabilir.
Birlikte
oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve
çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat,
meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin
aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer.

(2) İstihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun
elinde bulunmasını gerekti-ren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri
göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir.

Talep İçin Müddetler

MADDE 106– (1) Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise
hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde
satılmasını isteyebilir.

(2) Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir.

Talep İçin Müddetler

MADDE 106– (1) Alacaklı
veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını
isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme tabidir.

(2) Bir yıllık süre içinde satışı
istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki
satış isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından birinci fıkrada
belirtilen sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzar.

(3) Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunludur.

(4) Sicile kayıtlı motorlu kara araçları
bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte
yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin
olarak yatırılması zorunludur.

(5) Kıymet takdiri ve satış
giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten
muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak
yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.

(6) Yukarıdaki fıkralar uyarınca satış
talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri
sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından satış
isteyene on beş günlük süre verilir ve bu sürede eksik miktar
tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.

(7) Bu maddede belirtilen giderler Adalet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulan tarifede belirlenir.

Haczin Kalkması

MADDE 110- (1) Bir malın satılması kanuni müddet
içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği
gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da
kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli
malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.

(2) Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle
yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi
hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve
işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

(3) Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren
alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm
giderlerden sorumlu olur.

Haczin Kalkması

MADDE 110- (1) Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

(2) Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle
yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi
hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve
işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

(3) Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren
alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm
giderlerden sorumlu olur.

Taksitle Ödeme

MADDE 111- (1) Borçlu alacaklının satış talebinden
evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahhüt eder ve birinci
taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.

(2) Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve
her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet
aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

Taksitle Ödeme

MADDE 111- (1) Borçlu alacaklının satış talebinden
evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahhüt eder ve birinci
taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.

(2) Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve
her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet
aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

(3) Borçlunun borcunu muntazam
taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce
ya da hacizden sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme
nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak veya kâğıt, damga
vergisinden istisnadır.

Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi

Madde 111/a- Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilir. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebrî satış işlemlerini durdurarak borçluya on beş günlük süre verir. Borçluya verilen sürenin başlangıcından üçüncü fıkra uyarınca verilen icra mahkemesinin kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemez.

Rızai satışta bedel, malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamaz.

Borçluyla anlaşan alıcının belirlenen bedeli birinci fıkra uyarınca borçluya verilen on beş günlük süre içinde dosyaya ödemesi hâlinde icra müdürü, gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra yukarıda belirtilen şartların bulunduğunu tespit ederse satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhâl icra mahkemesine gönderir. Mahkeme, en geç on gün içinde yapacağı inceleme sonucunda dosya üzerinden talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verir. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçer ve tüm hacizler kaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilir. Ret kararı verilmesi hâlinde yatırdığı bedel alıcıya iade edilir.

Bu madde uyarınca yapılacak satışlar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

 


Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış:

MADDE 111/b- Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılır.

Açık artırmada teklif verme süresi yedi gündür.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır. Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde gösterilemez.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her hâlde yüz Türk lirasından az olamaz.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemez ve teminatını alamaz.

Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılır.

Elektronik satış portalında satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyen veya elektronik satış sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine zarar veren internet siteleri hakkında, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi hükümleri uygulanır.

Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan veya satış portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, satış portalına girişi Adalet Bakanlığınca üç ay süreyle engellenir. Engelleme işlemi, derhâl uygulanmaya başlanır ve satış portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulur. Bu işleme karşı, duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Hâkim, başvuruyu ivedi olarak karara bağlar. Başvurunun yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engellemez.

Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için gerekli olan işlemler yapılabilir. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemez.

Bu maddenin uygulanmasına ve mahcuzların elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Artırma Hazırlık Tedbirleri

MADDE 114- (1) Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilân edilir.

(2) İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp
yapılmayacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık
geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur.

(3) İlânın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar
verilmesi hâlinde bu ilân satış talebi tarihinde tirajı ellibinin
(50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden
biriyle yapılır.

Artırma Hazırlık Tedbirleri

MADDE 114- (1)Satış açık artırma ile yapılır.

(2)Birinci ve ikinci artırmanın
yapılacağı gün ve saat aralığı, artırmaya başlangıç tarihinden en az on
beş gün önce ilan edilir. Elektronik satış portalında yapılacak ilan,
artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulur. İkinci artırmanın
başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı
geçmeyecek şekilde belirlenir.

(3)İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate
alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile
yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilan satış talebi tarihinde
tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı
yapılan gazetelerden biriyle yapılır.

(4)Gazete ile yapılacak ilanlara satış
şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti,
önemli vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci
artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin
bilgilerin yer aldığı elektronik satış portalı yazılmakla iktifa olunur.
İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar elektronik
satış portalında yer alan ilan metnini, masrafı kendilerine ait olmak
üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilir. Ancak hususi mahiyetteki
bu ilan resmî muameleye tesir etmez.

(5)İlan edilen metinler arasında
farklılık bulunması hâlinde elektronik satış portalında ilan edilen
metin esas alınır. Şu kadar ki, gazetede veya elektronik satış
portalında ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi
değiştirilmeksizin sadece elektronik satış portalında ilanen düzeltilir.
Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.

(6)Elektronik satış portalında yapılacak ilanda aşağıdaki hususlar yer alır:

1. Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti,
önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve varsa görselleri
ile artırma şartnamesinde yer alan diğer bilgileri.

2. Artırmaya katılabilmek için mahcuzun
kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki teminatın satışı yapan
icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu, teminatın
nakit olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün
saat 23:30’a kadar yatırılması gerektiği.

3. Gösterilecek teminatın teminat
mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacakların, en geç artırma
süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu
mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz
banka teminat mektubunu, satışı yapan icra dairesine tevdi etmelerinin
zorunlu olduğu.

4. Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu olduğu.

5. Hisseli satışın mümkün
olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak
isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki
iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat
etmelerinin zorunlu olduğu.

6. Satış talep eden ve
artırmaya katılmak isteyen alacaklı ile ortaklığın satış suretiyle
giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma
süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan
icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacağın veya ortaklık payının
teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmayacağı.

7. Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği.

8. Elektronik satış
portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin
yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu
miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma
masraflarını geçmesi gerektiği.

9. İhale alıcısının en
yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması
hâlinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından
düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği.

10. Asgari ihale bedelinin
teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek teklif
verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği
hâllerde ikinci artırmanın ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde
tekrar yapılacağı.

11. İhale alıcısının, satış
bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın elektronik
satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde
icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği.

12. Satışa katılanların bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları.

13. İhalenin kesinleşmesi üzerine malın
tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.İhalenin kesinleşmesi üzerine
taşınırın ihale alıcısına teslimi veya sicile kayıtlı malın ihale
alıcısı adına tescili, damga vergisi ve katma değer vergisinin
yatırılmasından sonra gerçekleştirilir.

İhalenin Yapılması

Madde 115- (1)Birinci ve ikinci ihale icra memuru
tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda
verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç
defa bağırıldık-tan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif
de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin
edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve
bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını
aşması gerekir.

(2) Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.

(3) İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.

İhalenin Yapılması

Madde 115- (1)Birinci
ve ikinci ihale, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen gün ve
saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden
başlatılır. Şartların yerine gelmesi hâlinde mal, en yüksek teklif
verene ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin haczedilen malın
muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi
fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve
paylaştırma masraflarını da geçmesi şarttır.

(2)Artırmanın
sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması hâlinde, mal en yüksek
teklif verene ihale edilmiş olur ve malın mülkiyeti ihale alıcısına
geçer.

(3)İhale alıcısının en yüksek
teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde alınan
teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere
hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenir.

(4)
İcra müdürü, elektronik satış portalında artırma bittikten sonraki ilk
iş gününde artırmanın sonucuyla ilgili bir artırma sonuç tutanağı
düzenler ve bu tutanaktaki bilgileri aynı gün satış portalında ilan
eder. Tutanakta; ihalenin hangi gün ve saatte tamamlandığı, şartlar
yerine gelmişse en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın
ilanından itibaren yedi gün içinde ihale bedelinin icra dairesi
hesabına yatırılması gerektiği ve şartlar yerine gelmediği takdirde
ihalenin hangi gerekçeyle yapılamadığı belirtilir.

(5)Satış
talebi teklif verme başladıktan sonra geri alınamaz. Teklif verme
süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi hâlinde satış
durdurulur.

6)İcra müdürü, asgari
ihale bedelinin teklif edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale
bedelini yatırmadığı veya teklif verme süresinin bitiminden önce borcun
ödendiği hâllerde, ihalenin yapılamadığını veya iptal edildiğini
tutanakla tespit eder. Asgari ihale bedelinin teklif edilmediği veya en
yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı hâllerde ikinci
artırma, birinci artırmadaki şartlar çerçevesinde daha önce ilan edilen
tarihte başlar.

(7)Artırmada, alıcı
çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse alacaklı, önceki
satış talebinden kalan satış isteme süresi içinde satış günü verilmesini
talep edebilir. Satış isteme süresi satış talebiyle birlikte durur ve
duran bu süre, ihalenin yapılamadığına veya iptal edildiğine ilişkin
tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.

(8)İcra
müdürü, artırma bittikten sonraki ilk iş gününde elektronik satış
portalından kaynaklanan teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası
içinde teklif verilemediğini satış portalı kayıtlarından tespit ederse
artırma süresinin bir gün uzatılmasına karar verir; kararda artırmanın
başlayacağı ve biteceği tarih ve saatleri gösterir ve tüm bu hususları
satış portalında derhâl duyurur. Bu durumda artırmanın başlangıç tarihi,
artırma süresinin uzatılmasına karar verildiği tarihten itibaren üç
günü geçemez. Bu süre içinde, daha önce en yüksek teklif veren
teklifiyle bağlı olacağı gibi yeni istekliler de teminatı yatırmak
suretiyle artırmaya katılabilir.

Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili Sureti

MADDE 118- (1) Satış peşin para ile yapılır. Ancak
icra memuru müşteriye yedi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir.
Daire dışında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü
takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına
yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir. Satılan
mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz.

(2) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu-durlar. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

İhale Bedelinin Ödenmesi ve Malın Teslimi

MADDE 118- (1) İhale
alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç
tutanağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini nakden
ödemek zorundadır.

(2) Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim olunmaz ve resmî sicilde alıcı adına tescil edilmez.

Şartnamenin Açık Bulundurulması

MADDE 124- (1) İcra dairesi taşınmazların bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda artırma şartlarını tesbit eder.

(2) Bunları ihtiva eden şartname artırmadan evvel en az on gün müddetle icra dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur.

(3) Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin
edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir
bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif
vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve
elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.

(4) Satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının
alacağı yukarki fıkrada yazılı nispet raddesinde ise artırmaya iştiraki
halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

Şartname

MADDE 124- (1) İcra dairesi taşınmazların bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda artırma şartlarını tesbit eder.

(2)
Bunları ihtiva eden şartname artırmadan evvel en az on gün müddetle icra
dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur.

(3)
Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen
kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın
teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek
artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik
ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.

(4) Satılığa çıkarılan taşınmaz
üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarki fıkrada yazılı nispet
raddesinde ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat
aranmaz.

Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar

MADDE 126- (1) Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.

(2) İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan
edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle
tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen
düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında
yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş
günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme
ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.

(3) Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli
vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci
ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin
haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri
gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği
hususları yazılır. Ayrıca, ipotek
sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını,
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile
onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi
halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin
paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı
sahiplerine de yapılır.

(4) Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır.
Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce
başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer;
ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden
sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek
ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer.
Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen
kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen
malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat
gösterilmesi zorunludur.

(5) Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı
yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca
pey akçesi ve teminat aranmaz.

(6) 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır.

Artırma Hazırlık Tedbirleri

MADDE 126- (1)114 üncü madde hükmü, taşınmazın açık artırma hazırlık tedbirleri hakkında da uygulanır.

(2) Elektronik satış portalında
yapılacak satış ilanında; 114 üncü maddede belirtilen hususlarla
birlikte varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz
üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını
evrakı müsbiteleriyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri
gerektiği, aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış
bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve bu hususların irtifak
hakkı sahipleri için de geçerli olacağı belirtilir.

Ayrıca Tebliğler

MADDE 127- İlanın birer sureti borçluya ve
alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin
tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin
tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki
adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında
ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan
satış ilanı tebligat yerine geçer.

Ayrıca Tebliğler

MADDE 127- İlanın birer sureti borçluya ve
alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin
tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin
tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki
adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında
ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik satış portalında yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

Kıymet Takdirine İlişkin Şikayet

MADDE 128/a (1) Kıymet takdirinin tebliğ edildiği
ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu
düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette
bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli
masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden
bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek
olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.

(2) Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl
geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve
imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer
hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.

(3) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının
takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi
incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi
uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır. (4) Kıymet
takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra
mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en
geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir.

Kıymet Takdirine İlişkin Şikayet

MADDE 128/a (1) Kıymet takdirinin tebliğ edildiği
ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu
düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette
bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli
masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden
bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek
olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.

(2) Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl
geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve
imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer
hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.

(3) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının
takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi
incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi
uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır.

(4) Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz icra mahkemesine
yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru
tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir ve masrafını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı resen yetkili icra mahkemesine gönderir.

İhale

MADDE 129- (1)Birinci ve ikinci
ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte,
elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır.
Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en
yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini
bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o
malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan
fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması
masraflarını aşması gerekir.

(2)Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.

(3)İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.

İhale

MADDE 129- 115 inci madde hükmü, taşınmazın ihale edilmesi hakkında da uygulanır.

İhalenin neticesi ve feshi

MADDE 134 – (1) İcra dairesi tarafından taşınmaz
kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş
olur. İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare
edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır.

(2) İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı
sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu,
tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak
edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden
şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde
isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden
muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul
edilir. İhalenin feshi talebi üzerine tetkik icra mahkemesi talep
tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar
gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi
halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde
onu oranında para cezasına mahküm eder. Ancak işin esasına girilmemesi
nedeniyle talebin reddi hâlinde para cezasına hükmolunamaz.

(3) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının
takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanır.

(4) İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme
evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on
gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar
kesindir.

(5) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak
etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış
bedelini derhâl veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden
ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili
olarak, ihalenin feshine yönelik şikâyet sonucunda verilecek karar
kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine
ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi
üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

(6) İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez.

(7) Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı
vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa
şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet
ihaleden itibaren bir seneyi geçemez.

(8) İhalenin feshini şikâyet yolu ile talep eden ilgili, vakı
yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata
mecburdur.

(9) Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikâyet için
muayyen müddetin geçmesinden veya şikayet edilmişse şikayeti
neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır.

İhalenin neticesi ve feshi

MADDE 134 – (1) İcra dairesi
tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın
mülkiyetini iktisap etmiş olur. İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne
şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından
kararlaştırılır. İhale alıcısının talebi
üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı
olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hâllerde ise taşınmazı
kullanan kişiye bilirkişi marifetiyle tespit edilen aylık kullanım
bedelini icra dairesine yatırmasını emreder. İlgili, ihtara rağmen
kirayı veya belirlenen bedeli icra dairesine yatırmazsa hakkında 356 ncı
madde hükmü kıyasen uygulanır. Bu şekilde depo edilen bedel, ihalenin
sonucuna göre hak sahibine ödenir.

(2) İhalenin feshini, 11/1/2011 tarihli
ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 281 inci maddesinde yazılı
sebepler de dâhil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu,
mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak
sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde
bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikâyet yolu ile ihale
tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale
yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç
ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir.

(3) Satış isteyen alacaklı, borçlu,
resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri dışında
kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebi, ihale bedeli üzerinden
nispi harca tabidir. Bu harcın yarısı talepte bulunulurken peşin olarak
yatırılmak zorundadır. Talebin kabulü hâlinde bu harç başka bir kimseye
yüklenmez ve istem hâlinde iade edilir. Talebin reddi hâlinde ise alınan
bu harç iade edilmez ve harcın kalan kısmı ihalenin feshini isteyenden
tahsil edilir.

(4) Satış
isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı
ayni hak sahipleri dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi
talebinde,
talepte bulunulurken, ilgili kişilerin muhtemel zararına karşılık olmak
üzere ihale bedelinin yüzde beşi oranında teminat gösterilmesi şarttır.
Talebin reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde
genel hükümlere göre tazminat davasının açılmaması hâlinde hükmedilen
para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsili için durum
mahkemece tahsil dairesine bildirilir. Tahsil dairesi alınan teminattan,
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde para cezasını
tahsil etmezse talep hâlinde teminat ilgilisine iade edilir.

(5) İhalenin feshi talebi üzerine icra
mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve
taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Ancak ihalenin feshi
talebinin usulden reddi gereken hâllerde duruşma yapılmadan da karar
verilebilir. İcra mahkemesi;

 1. Satış isteyen alacaklı, borçlu,
  mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak
  sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışında kalan
  kişilerce talep edilmesi nedeniyle,
 2. Satış isteyen alacaklı, borçlu,
  mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak
  sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle,
 3. İşin esasına girerek, talebin
  reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni feshi istenen ihale
  bedelinin yüzde onuna kadar para cezasına mahkûm eder.

(6) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının
takibinde, beşinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanır.

(7) İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz icra
mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak
üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün
içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir ve masrafını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı resen görevli veya yetkili icra mahkemesine gönderir. Bu kararlar kesindir.

(8) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak
etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış
bedelini derhâl veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden
ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili
olarak, ihalenin feshine yönelik şikâyet sonucunda verilecek karar
kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine
ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi
üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

(9) İhale kesinleşmedikçe ve ihale
konusu mal alıcıya teslim edilmedikçe veya teslime hazır hâle
getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. İhale konusu malın
teslim edilemeyeceği veya teslime hazır hale getirilemeyeceği durumlarda
ihale icra müdürü tarafından iptal olunarak ihale bedeli alıcısına
ödenir.

(10) Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı
vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa
şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren bir seneyi geçemez.

(11) İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vakı
yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata
mecburdur.

(12) Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikayet için
muayyen müddetin geçmesinden veya şikayet edilmişse şikayeti
neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır.

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma

MADDE 135 – (1) Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli
alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede
yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

(2) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte
yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak
başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için
borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet
içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma

MADDE 135 – (1) Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli
alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede
yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.

(2) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte
yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak
başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için
borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet
içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.
Taşınmazın ihale alıcısı adına tescilinden
sonra henüz tahliye yapılmadan taşınmazı ihale alıcısından satın alan
da bu fıkra gereğince tahliye isteme hakkına sahiptir.

Teminat karşılığı ödeme

MADDE 142/A – (1) Sıra cetveline karşı 142 nci madde
uyarınca şikâyet veya itiraz yapılmışsa, tebligatı alan ve sıra
cetvelinde hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin teminat
mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblâğı tahsil edebilir. 36
ncı maddenin ikinci fıkrası burada da uygu-lanır.

(2)Teminat mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblâğ ile
bu meblâğın kısmen veya tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi
hâlinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra
dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt
edilmelidir. Bu esaslar dahilinde teminat mektubuyla garanti edilecek
miktar icra dairesince belirlenir.

Teminat karşılığı ödeme

MADDE 142/A – (1) Sıra cetvelinin düzenlenmesi üzerine tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin ve süresiz
teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblâğı tahsil
edebilir. 36 ncı maddenin ikinci fıkrası burada da uygulanır.

(2) Teminat mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblâğ ile
bu meblâğın kısmen veya tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi
hâlinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra
dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt
edilmelidir. Bu esaslar dahilinde teminat mektubuyla garanti edilecek
miktar icra dairesince belirlenir.

Artırmanın ilanı

MADDE 242 – (1) Satış ilanında artırmanın yapılacağı
yer gün ve saat yazılır. Satılan taşınmaz ise ilan en aşağı bir ay
evvel yapılır. İlanda satış şartlarının iflas dairesinde ne günden
itibaren görüleceği dahi gösterilir.

(2) İpotek alacaklısına ilandan bir nüsha verilir ve kendisine tahmin edilen bedel bildirilir.

Artırmanın ilanı

MADDE 242 – (1) Artırma ilanı ve hazırlık tedbirleri 126 ncı madde hükmü uyarınca yapılır.

(2) İpotek alacaklısına ilandan bir nüsha verilir ve kendisine tahmin edilen bedel bildirilir.

Artırma suretiyle satışın şartları

MADDE 244 – 117, 118, 124, 125, 130, 131, 133, 134
ve 135 inci maddeler burada da uygulanır. İcra dairesine ait vazifeler
iflas idaresi tarafından görülür.

Artırma suretiyle satışın şartları

MADDE 244 – 111/b, 117, 118, 124, 125, 130, 131, 133, 134 ve 135 inci maddeler burada da uygulanır. İcra dairesine ait vazifeler iflas idaresi tarafından görülür.

Çocuk Teslimi

MADDE 25- (1)Çocuk teslimine dair olan ilam icra
dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede ya-zılı şekilde bir icra
emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini
emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam
hükmü zorla icra olunur.

(2)Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep
olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla
elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

Çocuk Teslimi

MADDE 25-
(1)Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru
24 üncü maddede ya-zılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya
yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa
çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.

(2)Çocuk
teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu
tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür
tarafa teslim olunur.

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası

MADDE 25/a (1) Çocukla şahsi
münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi
ta-lebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine
hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını;
aksi halde ilam hükmünun zorla yerine getirilece-ğini borçluya 24 üncü
maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilam
hükmü-ne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da
yazılır.

(2) Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu
alacaklının şikayeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre
cezalandırılır.

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası

MADDE 25/a
(1) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün
yerine getirilmesi ta-lebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri
dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına
mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünun zorla yerine getirilece-ğini
borçluya 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder.
Bu emirde ilam hükmü-ne aykırı hareketin 341 inci maddedeki cezayı
müstelzim olduğu da yazılır.

(2) Borçlu
bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının
şikayeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.

Çocuk Teslimine Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların İcrasında Uzman Bulundurulması

MADDE 25/b Çocukların teslimine ve çocukla kişisel
ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası, icra müdü-rü ile birlikte
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen
sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir
uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması
suretiyle yerine getirilir.

Çocuk Teslimine Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların İcrasında Uzman Bulundurulması

MADDE 25/b Çocukların
teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası,
icra müdü-rü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya
çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir
eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir.

İhalenin feshi ve farkının tahsili

MADDE 133 – Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse
derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra
memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra
gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur.
Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey,
129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin
adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği
bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı
olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya
bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu
artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün
önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu
maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale
olunur. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

İhalenin feshi ve farkının tahsili

MADDE 133 – Taşınmaz
kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı
vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat
akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup
edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan
kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun
bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra
tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç
gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya
cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen
artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca
satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada,
teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok
artırana ihale olunur. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan
ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden tahsil olunur.

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası

MADDE 341 – Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara
kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini
engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine,
altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine
başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse,
kişi tahliye edilir.

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası

MADDE 341 – Çocuk
teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen
veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş
kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir.
Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği
yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

GEÇİCİ MADDE 18

111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin
yönetmelik ile 106 ncı madde uyarınca çıkarılması gereken tarife, bu
maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içinde çıkarılır.

87, 88, 106, 110, 111/b, 114, 115, 118,
124, 126, 127, 129, 130, 133, 242 ve 244 üncü maddeler ile 134 üncü
maddenin dokuz ve onuncu fıkralarında bu maddeyi ihdas eden Kanunla
yapılan değişikliklerin uygulanmasına Adalet Bakanlığınca belirlenen il
veya ilçelerde, 111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanır ve bu değişiklikler en geç
bir yılın sonunda ülke genelinde uygulanır. Değişikliklerin hangi il

veya ilçede ne zaman uygulanacağı Adalet
Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulur. Bu değişikliklerin
uygulanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

 1. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde,
  geçiş tarihinden sonra haczedilen mallar hakkında, bu maddeyi ihdas eden
  Kanunla değiştirilen 87, 106 ve 110 uncu madde hükümleri uygulanır.
  Geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında ise değişikliklerden
  önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
 2. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde,
  geçiş tarihinden sonra ilanı yapılacak açık artırmalar hakkında, bu
  maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 88, 114, 115, 118, 124, 126,
  127, 129 ve 130 uncu maddeler, 134 üncü maddenin dokuz ve onuncu
  fıkraları ile ihdas edilen 111/b maddesi uygulanır. Geçiş tarihinden
  önce ilanı yapılmış açık artırmalar hakkında ise değişikliklerden önceki
  hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
 3. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde,
  taşınır rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, iflas tasfiyesi ve
  ortaklığın giderilmesine ilişkin satışlar bakımından, geçiş tarihinden
  sonra ilanı yapılacak açık artırmalar hakkında bu maddeyi ihdas eden
  Kanunla değiştirilen ve ihdas edilen hükümler uygulanır. Geçiş
  tarihinden önce ilanı yapılmış açık artırmalar hakkında ise
  değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin
  uygulanmasına devam olunur.
 4. Geçiş tarihinden önce yapılan ilan
  üzerine ihalesi gerçekleştirilemeyen ve yeniden satışı talep edilen açık
  artırmalar hakkında da bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen ve
  ihdas edilen hükümler uygulanır.

106 ncı madde uyarınca çıkarılacak
tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış talep edilmiş olmasına
rağmen kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının
yatırılmadığı hâllerde bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması zorunludur. Bu
süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki
olmamış sayılır.

134 üncü maddede bu maddeyi ihdas eden
Kanunla yapılan değişiklikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilk
derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda
görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında uygulanmaz. Ancak,
ihale bedelinin yüzde onuna kadar para cezasına mahkûmiyete
ilişkin hüküm görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında da
uygulanır. Temyiz kanun yolu incelemesi aşamasında bulunan dosyalar
bakımından para cezasının oranına ilişkin olarak yapılan değişiklik tek
başına bozma nedeni yapılamaz. Yargıtay değişikliği uygulamak suretiyle
hükmü düzeltebilir.

Başa dön tuşu