12. Hukuk Dairesi2018 YılıKambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluTakibin İptaliTakip Açılış

Hamilin lehtara ve cirantalara müracaat edebilmesi, ödeme gününü takip eden 2 iş günü içinde senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır. Alacaklı hamil, keşideciye protesto etmeksizin lehtar ve cirantaları takip edemez. Bu husus re’sen nazara alınarak takibin iptali gerekir

12. Hukuk Dairesi         2018/8255 E.  ,  2018/3978 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak yapılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlunun icra mahkemesine başvurarak, yetkiye, imzaya ve borca itiraz ettiği, mahkemece itirazın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Takibin dayanağı, 30.12.2013 tanzim tarihli ve 12.000 TL. bedelli bono olup, icra takibi … tarafından diğer senet borçluları ile lehtar-ciranta … Yaş Meyve Sebze Kom. San. Tic. Ltd. Şti hakkında yapılmıştır.
6102 sayılı TTK’nun 778. maddesi yollaması ile bonolar hakkında uygulanması gereken aynı Kanun’un 714. ve 730. maddeleri uyarınca, belirli bir günde veya düzenleme gününden ya da görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şartını içeren bir bonoya dayanarak hamilin lehtara ve cirantalara müracaat edebilmesi, ödeme gününü takip eden iki iş günü içinde senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır. Alacaklı hamil, anılan madde koşullarında protesto keşide etmeksizin, lehtar ve cirantaları takip edemez.
Alacaklı hamil, anılan madde koşullarında, senedi düzenleyene protesto keşide etmediği takdirde, lehtar-ciranta olan borçluya karşı müracaat hakkını kaybeder. İİK’nun 170/a-2. maddesi gereğince, icra mahkemesince, alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkının bulunup bulunmadığı re’sen araştırılmak zorundadır.
O halde, dosyada keşidecinin protesto edildiğine dair bir belgeye rastlanmadığından mahkemece bu husus İİK’nun 170/a-2.maddesi gereğince resen nazara alınarak takibin muteriz borçlu yönünden iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu