12. Hukuk Dairesi2017 YılıBorca İtirazİtiraz

5411 s. Bankacılık Kanunu mad. 138/4 uyarınca, Fonun alacaklı olduğu ve İİK. uyarınca yapılan takiplerde borçlular tarafından yapılan itirazların satış dışında takip işlemlerini durdurmayacağı- Takip dayanağı genel kredi sözleşmesinin tarihi dikkate alındığında, borçlu tarafından yapılan itirazın satış dışında takip işlemlerini durdurmayacağının kabulü gerekeceği-

5411 s. Bankacılık Kanunu mad. 138/4 uyarınca, Fonun alacaklı olduğu ve İİK. uyarınca yapılan takiplerde borçlular tarafından yapılan itirazların satış dışında takip işlemlerini durdurmayacağı- Takip dayanağı genel kredi sözleşmesinin tarihi dikkate alındığında, borçlu tarafından yapılan itirazın satış dışında takip işlemlerini durdurmayacağının kabulü gerekeceği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi N. Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı Tasfiye Hâlinde T. Emlak Bankası A.Ş.’nin genel haciz yolu ile ilamsız takipte borçlu H. Ç. mirasçısı Ş…’in itirazı üzerine takibin durdurulmasına ilişkin memurluk işleminin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve bunu değiştiren tüm kanunlar, bu Kanunun geçici maddelerindeki düzenlemeler hariç olmak üzere yürürlükten kaldırılmış; 5411 sayılı Kanun, 5472 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayarak, bu değişiklik 14.03.2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun; 138/4. maddesinde; “Fonun alacaklı olduğu ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan takiplerde borçlular tarafından yapılan itirazlar satış dışında takip işlemlerini durdurmaz.”

Geçici madde 13’te; “Sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da hisselerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yetkisi bulunan ve özel kanunla kurulmuş bankalarda (Tasfiye Hâlinde T. Emlak Bankası A.Ş. dâhil) 26.12.2003 tarihinden önce bankacılık teamüllerine göre teminatlı ve/veya yetersiz teminatlı kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş, süresi uzatılmamış veya yeniden yapılandırılmamış kredileri kullananlar ya da yeniden yapılandırma şartlarını ihlal edenler ile münferit veya karşılıklı verilen banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller, taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı aynî hak tesisine ilişkin sözleşmeden doğan hakların da, diğer bankaların ve üçüncü kişilerin muvazaadan arî hakları aleyhine olmamak üzere Fon alacaklarının tahsiline ilişkin 123, 134, 136, 137, 138, 140, 142 ve 165 inci madde hükümleri, tasarrufun iptali davalarında aciz vesikası şartı aranmaması, tüzel kişilerin kanunî temsilcileri ile borçlu ve borçla diğer ilgililerin yurt dışına çıkmasını yasaklama dahil bankalarınca uygulanır.”

Geçici madde 16’da; “Bu kanun ile Fon alacağının tahsili bakımından yarar görülerek zamanaşımı ve diğer konularda fon lehine getirilen hükümler makable şamildir.” Hükümleri yer almaktadır. İcra takip dosyasının incelenmesinde; Tasfiye Hâlinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından 17.11.1999 tarihli genel kredi sözleşmesine dayalı olarak asıl borçlu ve müşterek ve müteselsil kefiller aleyhine 08.05.2000 tarihinde genel haciz yolu ile ilamsız takibe geçildiği, dosya kapsamında borçlu H. Ç.’e ödeme emri tebliğine rastlanmadığı, borçlu H. Ç.’in 21.09.2000 tarihinde vefaat ettiği, alacaklı Tasfiye Hâlinde T. Emlak Bankası A.Ş. vekilinin 13.12.2011 tarihinde yenileme talebinde bulunduğu, alacaklı vekilinin yenileme talebinde bulunurken “H. Ç. vefaat ettiğinden yenileme emri ile dosya aslı arşivden çıktığında H.Ç. açısından takip kesinleşmemiş ise ödeme emrinin mirasçılarına tebliğe çıkarılmasını” şeklinde talepte bulunduğu, borçlu H. Ç. mirasçısı Ş. B. Ç.’e örnek 49 (örnek 7) nolu ödeme emrinin ve yenileme emrinin 21.12.2011 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu Ş…’in 26.12.2011 tarihinde borca ve takibe itiraz ettiği, icra memurluğunca 10.01.2012 tarihinde İİK’nun 62/1. maddesi gereğince borçlu Ş… yönünden takibin durdurulması yönünde işlem yapıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ışığında bakıldığında, takip dayanağı genel kredi sözleşmesinin tarihi dikkate alındığında, borçlu tarafından yapılan itirazın satış dışında takip işlemlerini durdurmayacağının kabulü gerekir.

O halde mahkemece, alacaklı Tasfiye Hâlinde T. Emlak Bankası A.Ş.’nin şikayetinin kısmen kabulü ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 138/4. maddesine göre itiraz satış dışında takip işlemlerini durdurmayacağından, 10.01.2012 tarihli memurluk işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/07/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 05.07.2017 T. E: 4310, K: 10222

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu