12. Hukuk Dairesi2022 YılıTakibin İptali

Takibin iptali istemli uyuşmazlıkta, temyiz kesinlik sınırının takip talebinde asıl alacak miktarına göre belirleneceği-

Takibin iptali istemli uyuşmazlıkta, temyiz kesinlik sınırının takip talebinde asıl alacak miktarına göre belirleneceği-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinde, borçluların icra mahkemesine başvurusunda, borca itiraz ederek takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince; davanın reddine karar verildiği, borçluların istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince; borçluların istinaf başvurusunun kararın kesin olması nedeni ile HMK’nun 352. maddesi uyarınca usulden reddine kesin olarak karar verildiği, bu kararın borçlular vekili tarafından temyiz edildiği ve aynı Bölge Adliye Mahkemesinin 22/10/2021 tarih 2021/2903 Esas-2021/2773 Karar sayılı ek kararıyla miktar itibari ile kesin kararın temyiz edilemeyeceği gerekçesiyle borçluların temyiz başvurusunun reddine karar verildiği, bu kez ek kararın temyiz edildiği anlaşılmıştır.

2.3.2005 tarihli ve 5311 sayılı Kanunun 25. maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 364/1. maddesine göre Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen ve miktar ve değeri Onbin Türk Lirası’nı geçen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Bu hükümde öngörülen kesinlik sınırı, 24.11.2016 tarih ve 6763 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile 02.12.2016 tarihinden itibaren kırk bin Türk Lirası’na, 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanun’un 1. ve 2. maddesi ile 28/02/2019 tarihinden itibaren elli sekiz bin sekiz yüz Türk Lirası’na, 01/01/2020 tarihinden itibaren yetmiş iki bin yetmiş Türk Lirası’na, 01/01/2021 tarihinden itibaren yetmiş sekiz bin altı yüz otuz Türk Lirası’na, 01/01/2022 tarihinden itibaren de yüz yedi bin doksan Türk Lirası’na çıkarılmıştır.

Somut olayda, takip talebinde asıl alacak miktarının 2.936.384,00 TL olduğu, buna göre uyuşmazlık konusu alacak miktarı 2.936.384,00 TL olup temyiz kesinlik sınırının üzerinde olduğu tespit edilmekle; Bölge Adliye Mahkemesi’nce takibe konu edilen alacak miktarının 10.720,53 TL olarak kabul edilerek verilen 22/10/2021 tarihli temyiz talebinn reddine dair ek kararın kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildikten sonra temyiz dilekçesinin incelenmesine geçildi.

Bölge Adliye Mahkemesince borçlular vekilinin istinaf başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, yazılı şekilde istinaf başvurusunun reddine dair verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 18/10/2021 tarih ve 2021/2903 E. – 2021/2773 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 371. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, HMK’nun 373/2. maddesi gereğince dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 07.04.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 07.04.2022 T. E: 2021/11786, K: 4611

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu