12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİhalenin FeshiSatış Memurluğu

Uyuşmazlık, satış suretiyle ortaklığın giderilmesi kararı gereğince yapılan satış işlemine ilişkin taşınmaz ihalelerinin feshi istemine ilişkindir…

Uyuşmazlık, satış suretiyle ortaklığın giderilmesi kararı gereğince yapılan satış işlemine ilişkin taşınmaz ihalelerinin feshi istemine ilişkindir…


Taraflar arasındaki ihalenin feshi şikayetinden dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince, 5 nolu taşınmaz yönünden karar verilmesine yer olmadığına, diğer taşınmazlar yönünden istemin reddine ve şikayetçi aleyhine ihale bedellerinin yüzde onu oranında para cezasına hükmedilmesine karar verilmiştir.

Kararın şikayetçi tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun para cezası yönünden kabulü ile 5 nolu taşınmaz yönünden karar verilmesine yer olmadığına, diğer taşınmazlar yönünden istemin esastan reddine ve esastan reddedilenler yönünden şikayetçi aleyhine ihale bedellerinin yüzde beşi oranında para cezasına hükmedilmesine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi A. K. Sarıbaş tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Şikayetçi hissedar tarafından; ihale günü ihaleye girecek şahısların engellendiği, taşınmazların düşük değerlerle satın alınmasının sağlandığı, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu bu durumun açıkça görüleceği ileri sürülerek ihalenin feshine karar verilmesi talep edilmiştir.

II. CEVAP

1.Bir kısım hissedarlar tarafından; şikayetçinin iddialarının dayanaktan yoksun mesnetsiz iddialar olduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

2.Davalı hissedar H. Kayretli beyanında ihalenin feshine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; kamera görüntüleri için bilirkişi raporu alındığı, itiraz üzerine alınan raporda ihalenin gerçekleştiği saatlerde ihale salonunun olduğu katta para alışverişine veya tartışmaya yönelik bir görüntünün vuku bulmadığı kanaatine varıldığı, cd görüntülerinin ayrıntılı ve hüküm kurmaya yeterli olduğu, satış dosyasının incelenmesinde ihalenin gerekli prosedüre uygun yapıldığı, yasaya aykırı bir durumun mevcut olmadığı, tanıkların dinlediği satış memuru ve tellalın satışa engel olacak bir durum, bir para teklifi görmediklerini beyan ettikleri, her ne kadar dinlenen tanıklardan T. Bilim beyanında özetle; ihale günü ihale salonunun dışında beyanında belirttiği isimlerin para alışverişi hususunda anlaştıklarını duyduğuna dair beyanda bulunmuşsa da bu para alışverişini görmediğinin alınan beyanından anlaşıldığından tanığın ilgili beyanı dosyada ki mevcut delil durumu dikkate alınarak karara esas alınmadığı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası yönünden kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildiği, Sulh Ceza Hakimliğince karara itirazın reddedildiği, şikayetçi kanun yararına bozma yoluna gittiği bekletici mesele yapılmasına dair talepte bulunmuşsa da tanık beyanları, ilgili kurum ve kuruluşlara yazılan müzekkere cevapları, anılan satış dosyası ve tüm dosya bir bütün halinde değerlendirildiğinde dosyanın tekemmül ettiği kanaatine varıldığı gerekçesi ile 645 ada 105 parsel 2 , 3 ve 4 nolu bağımsız bölümler ile 499 ada 18 parsel ve 269 ada 6 parsel sayılı taşınmazlarda yapılan ihalenin feshi talebinin esastan reddine, 645 ada 105 parsel nolu taşınmaz üzerindeki 5 nolu bağımsız bölümün mahkemenin 24.09.2020 tarih 2019/906 Esas, 2020/708 Karar sayılı ilamının hüküm kısmında olmadığından bu parsel yönünden karar verilmesine yer olmadığına, işin esasına girilen taşınmazların toplam ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına hükmedilmesine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Şikayet dilekçesinde belirtilen sebeplere ek olarak; ilanda eksiklikler olduğu, azledilen vekili ile onun yetki belgesi ile vekil tayin ettiği vekilin 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38/1. maddesine aykırı davrandığı, azledilen vekile yapılan tebligatların usulsüz olduğu ileri sürülerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; kamu düzeni yönünden yapılan incelemede ihalenin feshini gerektirir bir yön olmadığı, ihaleyi gerçekleştiren tutanak tanıkları ile davacı tanıklarının dinlendikleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildiği, Sulh Ceza Hakimliğince karara itirazın reddedildiği, ihale saatini içerir cd görüntülerinin ayrıntılı ve hüküm kurmaya yeterli raporda kamera görüntülerinde davacının dava dilekçesinde ve yargılama sırasında ileri sürdüğü iddiasındaki para alışverişine veya tartışmaya yönelik bir görüntünün vuku bulduğuna ilişkin bir tespit yapılmadığının görüldüğü, dinlenen davacı tanığının para alışverişini görmediği alınan beyanından anlaşıldığı ve beyanı dosyadaki diğer delillerle desteklenmediğinden tek başına ihaleye katılımın engellendiği iddiasını ispat etmeye yeterli olmadığı, mahkemece bu gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik olmadığı ancak ihale bedelinin %5’i oranında para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf başvurusunun para cezası yönünden kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, 645 ada 105 parsel 2 , 3 ve 4 nolu bağımsız bölümler ile 499 ada 18 parsel ve 269 ada 6 parsel sayılı taşınmazlarda ihalenin feshi talebinin esastan reddine, 645 ada 105 parsel 5 nolu bağımsız bölümün mahkemenin 24.09.2020 tarih 2019/906 Esas, 2020/708 Karar sayılı ilamının hüküm kısmında olmadığından bu parsel yönünden karar verilmesine yer olmadığına, esastan red kararı verilen taşınmazların ihale bedelinin %5’ine tekabül eden para cezasının davacıdan alınarak hazineye irat kaydına karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Şikayetçi vekili tarafından; şikayet ve istinaf dilekçesindeki hususlar tekrar edilerek, kararın bozulması talep edilmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, satış suretiyle ortaklığın giderilmesi kararı gereğince yapılan satış işlemine ilişkin taşınmaz ihalelerinin feshi istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK’nın 134. maddesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 281. maddesi, HMK’nın 322/2. maddesi

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayetçi vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

01.03.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 01.03.2023 T. E: 2022/13768, K: 1277

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu