11. Hukuk Dairesi12. Hukuk Dairesi2. Hukuk Dairesi2017 Yılı2018 Yılı2019 Yılı2021 Yılı2022 Yılı4. Hukuk Dairesi8. Hukuk Dairesi

Uyap ve Islak İmzalı Belgelerin Çelişmesi Durumu Hakkındaki Farklı İçtihatlar

Uyap ve Islak İmzalı Belgelerin Çelişmesi Durumu Hakkındaki Farklı İçtihatlar

UYAP- Fiziki Dosya- Belge- Çelişkili Olma Durumu

Fiziki dosyadaki gerekçeli kararın “OYBİRLİĞİ ile” verildiğinin yazılı olmasına rağmen, UYAP kayıtlarındaki gerekçeli kararın “OYÇOKLUĞU ile” verildiğinin yazılı olup her iki kararın farklı olduğunun anlaşıldığı, dosyada iki farklı gerekçeli karar oluşturulmasının hatalı olduğu-

12. HD. 25.04.2022 T. E: 3387, K: 5116

Gerekçeli kararın UYAP ortamındaki ve dosyadaki ıslak imzalı halleri arasında çelişki oluşturacak şekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu-

8. HD. 16.03.2021 T. 3892/2342

Yargı organlarınca verilen kararların ıslak imzalı hali ile UYAP ortamında kayıtlı elektronik imzalı halinin bire bir aynı olması gerektiği ve kararın ıslak imzalı hali ile UYAP ortamındaki elektronik imzalı hali arasında açıkça çelişki bulunduğundan, mevzuata aykırı olan bu husus nedeniyle temyiz isteminin kabulü gerektiği-

Danıştay 2. Dairesi 11.03.2021 T. E: 3316, K: 546

Islak imzalı görüşme tutanağındaki karar sonucu ve ıslak imzalı gerekçeli karar ile UYAP ortamında kayıtlı elektronik imzalı görüşme tutanağındaki karar sonucu ve gerekçeli kararın birbiriyle uyumlu ve aynı olması gerektiği-

Danıştay 5. Dairesi 06.02.2019 T. E: 2016/7444, K: 757

Gerekçeli kararın UYAP ortamındaki ve dosyadaki ıslak imzalı halleri arasında çelişki oluşturacak şekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu-

3. HD. 20.11.2018 T. 4500/11751

6100 sayılı HMK’nun 445. maddesine göre, dava ve yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hallerde UYAP kullanılarak verilerin kaydedileceği ve saklanacağı, ancak dosyada tebliğe çıkarılan karar ile UYAP’ ta kayıtlı kararın farklı olduğunun anlaşıldığı, buna göre anılan yasal düzenlemelere uygun olarak yazılmış bir karar bulunmadığından kararın salt bu nedenle re’sen bozulmasına karar verilmesi gerekeceği-

11. HD. 02.10.2018 T. 351/5904

Dava dosyasında fiziken mevcut ıslak imzalı kararda “davacının mahkemeye müracaat etmeden önce ilgili tapu müdürlüğüne başvurmadığı” gerekçe gösterilmek suretiyle hüküm kurulduğu halde Uyap sisteminde kayıtlı elektronik imzalı kararın gerekçesinin “davacının mahkemeye müracaat etmeden önce ilgili tapu müdürlüğüne ve bölge müdürlüğüne başvurduğu ,ancak Genel Müdürlüğe başvurmadığı ” şeklinde açıklandığı ,böylece, dosya kapsamında gerekçeleri birbirinden farklı ve çelişkili iki kararın mevcut olduğu anlaşılmakta olup; mahkemelere güven ilkesini de zedeleyen bu durum karşısında ; kararın bozulması gerektiği-

1. HD. 17.05.2018 T. 17023/10330

Fiziki olarak bulunan gerekçeli karar ile UYAP’ta kayıtlı kararın farklı olduğu ve kararlar arasında çelişki olduğundan kararın bozulması gerektiği-

11. HD 02.10.2017 T. E: 2016/5861, K: 4935

UYAP kapsamındaki bilgiler ile fiziki ortamdaki bilgiler arasında çelişkiye mahal verilmemesi ancak bir çelişki olması halinde UYAP kayıtlarına itibar edileceği-

16. CD 03.10.2017 T. E: 1837, K: 5063

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu