12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarHakem Kararlarının İcrasıKesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlarTakip Açılış

Tenfiz Kararlarının Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı

Tenfiz kararlarının kesinleşmeden takibe konulamayacağı-


5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 63. maddesinde, yabancı hakem kararlarının tanınmasının tenfize ilişkin hükümlere tabi olduğu belirtilmiştir. Aynı kanunun tenfiz kararlarının yerine getirilmesine ilişkin 57/2. maddesinde ise, tenfiz kararının temyizinin, onun yerine getirilmesini durduracağı, bir başka anlatımla tenfiz kararlarının kesinleşmeden takibe konulamayacağı düzenlemesi getirilmiştir.

Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14.04.2011 tarih ve 2009/821-2011/145 sayılı yabancı hakem (Uluslararası Tahkim Mahkemesi) kararının tenfızine ilişkin hükmünün henüz kesinleşmediği (dayanak ilamın borçlu tarafından temyiz edildiği ilgili mahkeme yazı işleri müdürlüğünün 25.05.2011 tarihli derkenar yazısında) anlaşılmaktadır.

Bu durumda mahkemece, yabancı hakem kararının tenfizine ilişkin kararın kesinleşmeden takibe konamayacağına ilişkin yukarıdaki düzenlemeler nazara alınarak, takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, somut olayda uygulama yeri bulunmayan, 3533 sayılı Tahkim Yasasına göre değerlendirme yapılarak, yazılı gerekçeyle şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)…

12. HD. 02.04.2012 T. E:2011/27088, K:10395

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu