12. Hukuk Dairesi2015 ve ÖncesiTahliye (İİK 135)

Taşınmazın ihalesi yapılıp alıcı adına tescilinin yapıldığı tarihten 8 yıl sonra tahliyenin talep edildiği, alıcı tahliye için hakkını makul veya münasip bir sürede kullanmayarak bir nevi kira ilişkisini benimsediğinden alıcının İİK’nun 135.maddesine dayalı olarak değil; genel hükümlere göre talepte bulunabileceği

Taşınmazın ihalesi yapılıp alıcı adına tescilinin yapıldığı tarihten 8 yıl sonra tahliyenin talep edildiği, alıcı tahliye için hakkını makul veya münasip bir sürede kullanmayarak bir nevi kira ilişkisini benimsediğinden alıcının İİK’nun 135.maddesine dayalı olarak değil; genel hükümlere göre talepte bulunabileceği-

Şikayetçiler, kendilerine gönderilen tahliye emrinin iptalini talep etmişler, mahkemece satıştan önceki tarihli resmi bir belgeye dayanarak oturduklarının ispatlanamadığını, İİK’nun 135/2’de bir süre öngörülmediğinden istemin reddine karar verilmiştir.

İİK.nun 135/2. maddesi; “Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmez ise zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur” hükmünü içermektedir. A.an hükme göre, alıcıya ihale edilen taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise “ihalenin kesinleşmesi üzerine” alıcı, satış memurluğundan, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebilir.

Somut olayda, taşınmazın 11.01.2005 tarihinde ihalesi yapılıp 26.01.2005 tarihinde de şikayet edilen alıcı adına tescilinin yapıldığı, aradan geçen zaman zarfında herhangi bir tahliye talep edilmeyip sekiz (8) yıl sonra 26.03.2013 tarihinde tahliyenin istendiğini görülmektedir.

Alıcı, tahliye için bu hakkını makul veya münasip bir sürede kullanmayarak bir nevi kira ilişkisini benimsediğinden artık İİK’nun 135. maddesine dayalı olarak değil; genel hükümlere göre talepte bulunabilir.

Bu nedenle mahkemece istemin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayetçilerin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/01/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 14.01.2014 T. E: 2013/34067, K: 304

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu