Tasarrufun İptaliYargıtay Kararları

Tasarrufun iptali davasının ön şartı borçlu davalı hakkında yapılmış ve kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması, davacı tarafından borçlunun aciz halini gösterir aciz belgesi ibraz edilmesi ve borcun tasarruf tarihinden önce doğmuş olması gerekir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2021/1970
KARAR NO : 2021/11502
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 20/06/2014
NUMARASI : 2012/258-2014/305

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hüküm, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 28.01.2017 gün ve 2014/18802 Esas -2017/2121 sayılı kararı ile onanmış, süresi içinde davalı Ö…. vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R

Davacı alacaklı vekili, davalı borçlu S… hakkında takip başlatıldığını, borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı ve hakkındaki takipleri sonuçsuz bırakmak dava konusu taşınmazını diğer davalı Özmen’e devrettiğinden bu tasarrufun iptaline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemenin davanın kabulüne ilişkin kararı, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 28.01.2017 gün ve 2014/18802 Esas -2017/2121 sayılı kararı ile onanmış, davalı … vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş, yeniden yapılan inceleme sonunda:
Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
1-Davacı asil tarafından, davalılardan sadece Ö…. hakkındaki davadan feragat edilmiş olup, davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunması nedeni ile hüküm ifade etmemiştir.Ancak bu feragatinde ısrarlı olunması halinde, taraf teşkilinin sağlanmaması ile ilgili olan HMK 119/2. fıkrasının kıyasın uygulanması suretiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi durumunun tartışılması gerekmektedir.
2-Tasarrufun iptali davasının ön şartı borçlu davalı hakkında yapılmış ve kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması, davacı tarafından borçlunun aciz halini gösterir aciz belgesi ibraz edilmesi ve borcun tasarruf tarihinden önce doğmuş olması gerekir.
Somut olayda, bozma ilamından Aydın 2. İcra Müdürlüğünün 2008/12389 sayılı dosyası ile ilgili olarak İzmir 1. İcra Mahkemesinin 10.11.2016 Tarih, 2016/631 Esas 2016/484 Karar sayılı ilamı ile icranın geri bırakılmasına karar verilmiş, istinaf mahkemesince istinaf istemi red edilerek kesinleşmiştir.
Bu durumda,mahkemece davacı alacaklı tarafından İİK’nun 33a/2 maddesi uyarınca açılmış bir dava bulunup bulunmadığı araştırılarak dava açılmış ise sonucunun beklenmesi, açılmamış olması halinde davanın ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ:Yukarıda (1) ve (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı Özmen Erdal vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulü ile Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 28.01.2017 tarihli onama kararının kaldırılarak hükmün BOZULMASINA, tashihi karar ve temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı Özmen Erdal’a geri verilmesine 30/12/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu