Tasarrufun İptaliYargıtay Kararları

Tasarrufun İptali Davasında, genel dava koşullarının yanında, borçlu hakkında kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması ve her dava koşulunda olduğu gibi bu koşulun da kararın kesinleşme aşamasına kadar varlığını devam ettirmesi gereklidir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2021/1940
KARAR NO : 2021/8525
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/11/2015
NUMARASI : 2013/345-2015/1005

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-KARAR-
Davacı vekili, davalılar H………. ve İ………… hakkında takip yapıldığını, takibin semeresiz kaldığını borçlu davalıların dava konusu taşınmazlarını diğer davalılar S……… ve İ……. ’a sattıklarını belirterek, bu tasarrufların iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar vekilleri davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar vermiş, hüküm davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Dava İİK’nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkindir.
Bu davaların görülebilmesi için genel dava koşullarının yanında, borçlu hakkında kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması ve her dava koşulunda olduğu gibi bu koşulun da kararın kesinleşme aşamasına kadar varlığını devam ettirmesi gereklidir.
Öte yandan, HMK’nun 331.maddesine göre davanın konusuz kalması halinde hakim davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderine hükmetmelidir.
Somut olayda, dosya içerisindeki belgelerden, davacı vekilinin 06.08.2019 tarihli dilekçe ile icra müdürlüğüne başvurarak alacağın haricen tahsil edildiğini bildirdiği, 08.08.2019 tarihinde tahsil harcı yatırdığı anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve yargılama giderinin davadaki haklılık durumuna göre belirlenmesi için kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile sair yönler incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 09/11/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu